Άδεια χρήσης λογισμικού

Η παρούσα Άδεια χρήσης περιγράφει με λεπτομέρειες την πολιτική για την άδεια χρήσης του ManageEngine Endpoint Central MSP (εφεξής "Λογισμικό με άδεια χρήσης") στα παρακάτω θέματα:

* Άδεια χρήσης αξιολόγησης

* Εμπορική άδεια χρήσης

* Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω άδεια χρήσης πριν (i) ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική παραγγελία ή πραγματοποιήσετε λήψη του Λογισμικού με άδεια χρήσης από έναν εξουσιοδοτημένο ιστότοπο ή (ii) εγκαταστήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης από μέσα που παραδόθηκαν μετά την παραγγελία τους μέσω μιας εναλλακτικής διαδικασίας παραγγελίας, ανάλογα με την περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Άδεια χρήσης, την έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, είτε (i) εξέλθετε από τη σελίδα του ιστοτόπου χωρίς να συνεχίσετε τη διαδικασία παραγγελίας είτε (ii) επιστρέψτε τα παρασχεθέντα αχρησιμοποίητα μέσα και την τεκμηρίωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του Λογισμικού με άδεια χρήσης για πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με την περίπτωση.

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε αναβαθμίσεις και ενημερώσεις κώδικα (“Ενημερώσεις κώδικα”) για λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού (“Εφαρμογές στις οποίες θα εκτελεστούν ενημερώσεις κώδικα”). Πριν από την εγκατάσταση ενημερώσεων κώδικα μέσω του Λογισμικού με άδεια χρήσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει γνήσιες άδειες χρήσης για όλες τις εγκαταστάσεις των εφαρμογών στις οποίες θα εκτελεστούν ενημερώσεις κώδικα. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι έχετε λάβει έγκυρες άδειες χρήσης για όλες τις εγκαταστάσεις των εφαρμογών στις οποίες θα εκτελεστούν ενημερώσεις κώδικα, μην εγκαταστήσετε καμία ενημέρωση κώδικα για τις εφαρμογές στις οποίες θα εκτελεστούν ενημερώσεις κώδικα μέσω του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Zoho Corporation σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης αξιολόγησης για δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης εντός της επιχείρησης, σε δυαδική μορφή αντικειμενικού κώδικα, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης ή εγκατάστασης. Η παρούσα Άδεια χρήσης ισχύει από τη στιγμή της λήψης ή της εγκατάστασης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά (εφεξής "Περίοδος αξιολόγησης").

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης μετά την Περίοδο αξιολόγησης, συμφωνείτε να καταργήσετε το λογισμικό από τον υπολογιστή σας με άμεση ισχύ, εκτός από τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται αυτόματα και δεν χρησιμοποιούνται για κάποιον σκοπό. Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεσή του προς μεταπώληση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Ενότητας 1. Συμφωνείτε να μην γνωστοποιείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης απόδοσης λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Zoho Corporation.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

(α) Δωρεάν έκδοση: Όπου ισχύει, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Δωρεάν έκδοση μετά τη λήξη της Περιόδου αξιολόγησης, το Λογισμικό με άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε έως και 25 επιτραπέζιους υπολογιστές και 25 κινητές συσκευές. Η Zoho Corporation σάς εκχωρεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης εντός της επιχείρησης, χωρίς κόστος, για πάντα.

(β) Άδεια χρήσης συνδρομής: Εφόσον επιλέξατε την άδεια χρήσης βάσει του Μοντέλου συνδρομής, η Zoho Corporation σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, αποκλειστικά για σκοπούς χρήσης εντός της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη που έχετε λάβει από τη Zoho Corporation ή έχετε λάβει στα μέσα που παρέχονται από τη Zoho Corporation, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, όπου ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho Corporation. Ως "Χρήση" νοείται η αποθήκευση, ο εντοπισμός, η εγκατάσταση, η εκτέλεση ή η εμφάνιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Ως "Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης" νοείται ότι μόνο ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης μπορεί να εγκατασταθεί σε μία CPU.

Σύμφωνα με την Άδεια χρήσης συνδρομής, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια. Αν ο Κάτοχος της άδειας δεν ανανεώσει τη Συνδρομή πέρα από το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, ο Κάτοχος της άδειας συμφωνεί να διακόψει τη χρήση του λογισμικού και να καταργήσει το λογισμικό από τα συστήματά του.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με άδεια χρήσης και μετά τη λήξη της συνδρομής, πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος. Εφόσον επιλέξατε την Άδεια χρήσης συνδρομής, όλες οι ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δημιουργία αναφορών προβλημάτων και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντος για το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα σας παρασχεθούν χωρίς επιπλέον κόστος στη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να περιέχει λογισμικό που προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και, χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε (α) ότι ο τίτλος σε οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης θα παραμείνει στο τρίτο μέρος που το έχει παράσχει και (β) ότι δεν θα διανείμετε κανένα ανάλογο λογισμικό τρίτου που διατίθεται με το Λογισμικό με άδεια χρήσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους της άδειας χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού τρίτου.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται: (i) να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης σε περισσότερες από μία κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), (ii) να καταργήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τα αντίγραφά του, (iii) να δημιουργήσετε αντίγραφα, εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή ένα αντίγραφο για αρχειοθέτηση, για προσωρινούς σκοπούς έκτακτης ανάγκης, (iv) να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παράσχετε άδεια χρήσης, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να διανείμετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τυχόν τμήματά του ανεξάρτητα ή ως τμήμα της εφαρμογής σας, (v) να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, (vi) να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, ή (vii) να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να υποστηρίζουν το Λογισμικό με άδεια χρήσης, με εξαίρεση τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, τους συμβούλους ή άλλα τρίτα μέρη που προσλαμβάνονται από εσάς για την υλοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω για λογαριασμό σας ή προς όφελός σας.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Η Zoho Corporation παρέχει υποστήριξη που περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναφορά προβλημάτων, ενημερώσεις προϊόντων, αναβαθμίσεις και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντων για τη χρονική περίοδο ενός έτους.

6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Η Zoho Corporation έχει υπό την κυριότητά της όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho Corporation διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διακόψετε ή να μην αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε Λογισμικό με άδεια χρήσης και να αλλάξετε τιμές, προδιαγραφές, δυνατότητες, λειτουργίες, όρους άδειας χρήσης, ημερομηνίες κυκλοφορίας, γενική διαθεσιμότητα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά σε εσάς με άδεια χρήσης και δεν πωλείται από τη Zoho Corporation.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Η Zoho Corporation έχει το δικαίωμα να ελέγχει την από μέρους σας Χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, παρέχοντας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να διεξάγει ανάλογο έλεγχο στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες της Zoho Corporation που προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και, δια του παρόντος, συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Συμφωνείτε να γνωστοποιείτε ευλόγως τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού στους εργαζομένους που έχετε προσλάβει και οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό με άδεια χρήσης, καθώς και να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εν γνώσει απαγόρευσης στα ανάλογα πρόσωπα της χρήσης τυχόν τμήματος του Λογισμικού με άδεια χρήσης για σκοπό που δεν επιτρέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η Zoho Corporation δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα. Εκτός αν ορίζεται στο παρόν, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται "ως έχει" χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και χωρίς εγγύηση όσον αφορά την απόδοση ή τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και για την ανάληψη όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κινδύνων σφαλμάτων προγράμματος, βλάβης ή απώλειας δεδομένων, προγραμμάτων ή εξοπλισμού και μη διαθεσιμότητας ή διακοπής των λειτουργιών.

Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων, οι ανωτέρω αποκλεισμοί ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Σε καμία περίπτωση η Zoho Corporation δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν ειδική, παρεπόμενη, έμμεση, ποινική, παραδειγματική ή συνεπακόλουθη ζημιά ή ζημιές για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος ή για τυχόν αξίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ακόμη και αν η Zoho Corporation έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ανάλογης ζημίας. Η συνολική ευθύνη της Zoho Corporation ως προς τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού ή, διαφορετικά, ως προς το Λογισμικό με άδεια χρήσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της καθορισμένης χρέωσης άδειας χρήσης για προγραμματιστές που καταβάλατε για το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή συνεπακόλουθη ζημιά, οι ανωτέρω αποκλεισμοί ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Η Zoho Corporation υποχρεούται να σας αποζημιώνει και να σας προστατεύει από και έναντι τυχόν αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που προκύπτουν από τυχόν αξίωση ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης καταπατά ή παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον στις ΗΠΑ δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή εμπορικό μυστικό τυχόν τρίτου μέρους, εφόσον παρέχετε (i) έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τη Zoho Corporation της εν λόγω αξίωσης, (ii) συνεργάζεστε με τη Zoho Corporation στην υπεράσπιση ή/και στην επίλυση των παραπάνω, με δαπάνη της Zoho Corporation, και (iii) επιτρέπετε στη Zoho Corporation να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και όλες τις σχετικές διαπραγματεύσεις διακανονισμού. Τα παραπάνω αποτελούν τη μοναδική υποχρέωση της Zoho Corporation απέναντί σας και θα είναι η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Zoho Corporation δεν θα έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για αξιώσεις παραβίασης στον βαθμό που προκύπτει ή εικάζεται ότι προκύπτει από (i) τυχόν συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης με οποιαδήποτε προγράμματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη Zoho Corporation, (ii) τυχόν τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από άλλο μέρος εκτός της Zoho Corporation και (iii) την αποτυχία από μέρους σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υλοποιήσετε τυχόν αντικατάσταση ή τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης που παρέχεται από τη Zoho Corporation.

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει έως τη λύση του από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας ή επιστρέφοντας στη Zoho Corporation όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης που έχετε στην κατοχή σας. Η Zoho Corporation μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της από μέρους σας παραβίασης τυχόν όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Κατά τον τερματισμό του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στη Zoho Corporation όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να πιστοποιήσετε εγγράφως ότι όλα τα γνωστά αντίγραφα έχουν καταστραφεί. Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας, τη μη αποκάλυψη και τον περιορισμό της ευθύνης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

13. ΓΕΝΙΚΑ:

Το παρόν Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων. Το παρόν Συμφωνητικό συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών, συνεννοήσεων ή συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν προκειμένω. Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού διαπιστωθεί ότι είναι μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται εύλογα η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του Λογισμικού με άδεια χρήσης ή της εφαρμογής που περιέχει το Λογισμικό με άδεια χρήσης, παρά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.