VERKOOPVOORWAARDEN VOOR MANAGEENGINE-SOFTWAREPRODUCTEN

1. Uw aanvaarding van de Verkoopvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Zoho Corporation Private Limited ("wij" of "Zoho"), www.manageengine.com (de "Website"). Dit document (de "Verkoopvoorwaarden") is een wettelijke overeenkomst tussen u of de entiteit die u vertegenwoordigt ("u") en Zoho, en is van toepassing op uw download en aankoop van ManageEngine-softwareproducten van de Website.

LET OP: UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OM EEN PRODUCT TE DOWNLOADEN HOUDT IN DAT U DE VERKOOPVOORWAARDEN EN DE VOORWAARDEN VAN DE HIERONDER OPGENOMEN EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST AANVAARDT. ALS U NIET MET DE VERKOOPVOORWAARDEN OF DE VOORWAARDEN VAN DE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST AKKOORD GAAT, DIENT U DE WEBSITE TE VERLATEN ZONDER HET BESTEL- EN/OF DOWNLOADPROCEDURE VOORT TE ZETTEN.

2. Doel

Het doel en de bedoeling van deze Website is het bieden van informatie over softwareproducten (de "Software") die u via de Website kunt downloaden en aanschaffen.

3. Download van de Evaluatieversie

Op basis van een Evaluatielicentie kan een gratis proefversie van de Software worden gedownload, zoals hieronder in onze Eindgebruikerslicentieovereenkomst (de "EULA") aangegeven. Uw gebruik van de evaluatieversie van de Software is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de EULA.

4. Aankoop van Zakelijke Licenties

Na afloop van de evaluatieperiode kunt u via de Website op basis van een Jaarabonnement, Eeuwigdurende Licentie, of – indien van toepassing – de Free Edition een Zakelijke Licentie van de Software kopen, zoals aangegeven in de EULA. Uw gebruik van de Software is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van de EULA.

Onze geautoriseerde dealer in de VS, Zoho Corporation (de "Distributeur"), is verantwoordelijk voor de verkoop van Zakelijke Licenties op Amerikaans grondgebied. Uw aankoop van een Zakelijke Licentie op Amerikaans grondgebied is onderworpen aan eventueel tussen u en de Distributeur overeengekomen prijsstelling en bijzondere verkoopvoorwaarden. U bent er verantwoordelijk voor de Distributeur van een geldig creditcardnummer of ander aanvaardbaar betaalmiddel te voorzien om de betaling te bewerkstelligen. De Distributeur behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren als het creditcardnummer dat u opgeeft, niet geldig is.

EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

De volgende voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zoho met betrekking tot het Gebruik van ManageEngine RMM Central (de "Gelicentieerde Software").

1. EVALUATIELICENTIE

Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare Evaluatielicentie om de Gelicentieerde Software uit te proberen en te evalueren, in de vorm van een binaire objectcode, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van de download of installatie. Deze Licentie gaat in op het moment dat de Gelicentieerde Software wordt gedownload of geïnstalleerd en eindigt dertig (30) dagen later (de "Evaluatieperiode")./

Als u na de Evaluatieperiode noch de Free Edition, noch de Enterprise Edition van de Gelicentieerde Software wenst te gebruiken, dient u alle exemplaren die op uw computer zijn geïnstalleerd, onmiddellijk te verwijderen. Onder de voorwaarden van dit Hoofdstuk 1 is het u verboden de Gelicentieerde Software voor een ander doel te gebruiken of deze door te verkopen. Zoho behoudt zich alle rechten voor die in dit document niet nadrukkelijk aan u worden verleend.

2. ZAKELIJKE LICENTIE

Free Edition: Indien u er na de Evaluatieperiode voor kiest de Free Edition te blijven gebruiken, kunt u met de Gelicentieerde Software, waar van toepassing, tot 25 desktop- en 25 mobiele apparaten beheren. Daarnaast kan de OS Deployment-functionaliteit, die deel uitmaakt van de Gelicentieerde Software, worden gebruikt om besturingssystemen op vier werkplekken en één server te gebruiken. Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te gebruiken, zonder verdere kosten.

Jaarabonnementlicentie: Naar aanleiding van uw keuze voor een jaarabonnementlicentie verleent Zoho u op basis van een vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te Gebruiken, met inbegrip van gebruikersdocumentatie, updates en upgrades waar u recht op heeft en eventuele tijdens de termijn van uw abonnement aan u geleverde plug-ins, mits dergelijke toegang tot en Gebruik van de Gelicentieerde Software aan de door Zoho verleende Enkelvoudige installatielicentie voldoet. Op basis van de Abonnementslicentie is de Gelicentieerde Software voor één jaar gelicentieerd. Als u de Gelicentieerde Software na de abonnementstermijn wilt blijven gebruiken, dient u de licentie ten minste tien dagen vóór afloop van die termijn te verlengen. Indien u de licentie niet verlengt, zegt u toe na afloop van de abonnementstermijn met het gebruik van de Gelicentieerde Software te zullen stoppen en de Gelicentieerde Software van uw systemen te zullen verwijderen.

Eeuwigdurende Licentie: Naar aanleiding van uw keuze voor een Eeuwigdurende Licentie verleent Zoho u op basis van een vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te gebruiken, met inbegrip van gebruikersdocumentatie, updates en upgrades waar u recht op heeft en eventuele aan u geleverde plug-ins, mits dergelijke toegang tot en Gebruik van de Gelicentieerde Software aan de door Zoho verleende Enkelvoudige installatielicentie voldoet. Tegen betaling van de toepasselijke jaarlijkse onderhouds- en ondersteuningsvergoeding, biedt Zoho jaarlijks onderhoud en ondersteuning, waaronder Technische ondersteuning, productupdates en productupgrades, gedurende het eerste jaar van uw licentie. Jaarlijks onderhoud en ondersteuning dient elk jaar te worden vernieuwd om van Technische ondersteuning, productupdates en productupgrades gebruik te kunnen maken.

"Gebruiken" betekent het opslaan, lokaliseren, installeren, uitvoeren of weergeven van de Gelicentieerde Software volgens de door u verkregen licentie.

"Enkelvoudige Installatielicentie" betekent dat de toegestuurde licentiesleutel voor maximaal één gelijktijdig Gebruik van de Gelicentieerde Software mag worden gebruikt.

3. PATCHBEHEER

De Gelicentieerde Software stelt u in staat upgrades en patches ("Patches") voor Besturingssystemen en Softwareapplicaties (Te patchen applicaties) te installeren. U dient erop toe te zien dat u echte licenties voor alle installaties van de Te patchen applicaties heeft voordat u met behulp van de Gelicentieerde Software patches installeert. Als u niet zeker weet of u geldige licenties voor alle installaties van de Te patchen applicaties heeft, dient u met de Gelicentieerde Software geen patches voor de Te patchen applicaties te installeren.

4. PRODUCTEN VAN DERDEN

De Gelicentieerde Software kan software bevatten van externe verkopers en zonder beperking van de algemene toepasselijkheid van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat (a) de eigendom van externe software die in de Gelicentieerde Software is opgenomen, blijft berusten bij de externe partij die deze heeft geleverd en (b) u eventuele met de Gelicentieerde Software meegeleverde externe software niet zult distribueren, op welke wijze dan ook.

5. GEBRUIKSBEPERKINGEN

Naast alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, is het u verboden om:

  • één exemplaar van de Gelicentieerde Software op meer dan één CPU te installeren;
  • eventuele auteursrechtmeldingen, handelsmerkmeldingen of andere eigendomsmeldingen uit de Gelicentieerde Software of exemplaren daarvan te verwijderen;
  • kopieën te maken, afgezien van één back-up- of archiefkopie voor tijdelijk gebruik in geval van nood;
  • de Gelicentieerde Software aan te passen of te verbeteren;
  • de Gelicentieerde Software in een computergebaseerde service-instelling te gebruiken of visuele output van de Gelicentieerde Software openbaar weer te geven of de Gelicentieerde Software ten behoeve van een andere persoon of entiteit te gebruiken;
  • de Gelicentieerde Software te onderwerpen aan reserve engineering, decompilatie of demontage of
  • derden toegang tot de Gelicentieerde Software te verlenen of hen deze te laten gebruiken of ondersteunen.

 

6. TECHNICAL SUPPORT

As part of subscription license, Zoho provides support that includes email support for problem reporting, product updates, upgrades and online access to product documentation at no additional cost for the period of subscription. Technical Support is not included as part of perpetual license. You may purchase technical support services for perpetual license by paying the then current maintenance and support fee.

7. VERZAMELING VAN GEBRUIKSGEGEVENS

Zoho verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Gelicentieerde Software, zoals de beheerde entiteiten, soort installatie, de configuratie van het systeem waarop de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd, statistieken met betrekking tot hoe vaak het product werkt en niet werkt en hoe vaak de verschillende onderdelen van de Gelicentieerde Software worden gebruikt (de "Gebruiksgegevens"). De verzamelde Gebruiksgegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Zoho zegt toe op verzoek informatie te verstrekken ten aanzien van de met betrekking tot uw gebruik van de Gelicentieerde Software verzamelde gegevens. U begrijpt en erkent dat het verzamelen van Gebruiksgegevens standaard is ingeschakeld en dat dit in de gebruikersinterface van de Gelicentieerde Software moet worden uitgeschakeld als u niet wilt dat Zoho Gebruiksgegevens verzamelt.

8. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten, de eigendom en belangen op en in de Gelicentieerde Software behoren toe aan Zoho. Zoho behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor die in dit document niet aan u worden verleend, niettegenstaande het recht met de productie van Gelicentieerde Software te stoppen of deze niet uit te geven en de prijzen, onderdelen, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, uitgiftedata, algemene beschikbaarheid of eigenschappen van de Gelicentieerde Software aan te passen. Zoho verleent u met betrekking tot de Gelicentieerde Software slechts een licentie en verkoopt deze niet aan u.

9. ACCOUNTANTSCONTROLE

Zoho heeft het recht uw Gebruik van de Gelicentieerde Software op uw locatie en onder de gebruikelijke werktijd te controleren door u ten minste zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk van haar voornemen om een dergelijke controle uit te voeren op de hoogte te stellen.

10. GEHEIMHOUDING

De Gelicentieerde Software bevat auteursrechtelijke informatie van Zoho die uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten beschermd is en u zegt hierbij toe zich in redelijkheid in te spannen om de vertrouwelijkheid van de Gelicentieerde Software te bewaren. U zegt toe de voorwaarden van deze Overeenkomst in redelijkheid aan uw medewerkers die met de Gelicentieerde Software in aanraking komen of deze gebruiken, te communiceren, en u in redelijkheid in te spannen om erop toe te zien dat zij zich aan deze voorwaarden houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet bewust toestaan dat deze personen enig deel van de Gelicentieerde Software gebruiken voor een doel dat onder deze Overeenkomst niet is toegestaan.

11. GARANTIEBEPERKING

Zoho garandeert niet dat de Gelicentieerde Software vrij is van fouten. Behalve voor zover in dit document aangegeven, wordt de Gelicentieerde Software "as is" geleverd, zonder enige garantie, inclusief de garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die met gebruik van de Gelicentieerde Software bereikt kunnen worden. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid de bruikbaarheid van de Gelicentieerde Software te bepalen en u aanvaardt alle risico's die met het gebruik ervan gepaard gaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het risico van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en niet-beschikbaarheid of onderbreking van de bedrijfsgang.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Zoho is in geen geval tegenover u of derden aansprakelijk voor speciale, incidentele of indirecte schade, schadevergoeding als straf, gevolgschade, schade als gevolg van gemiste werkzaamheden, gemiste winst of bedrijfsstagnatie of verlies van bedrijfsinformatie voortkomende uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het programma, of voor welke vordering van welke partij dan ook, ook niet als Zoho van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is. Zoho's volledige aansprakelijkheid met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Gelicentieerde Software is beperkt tot de licentievergoeding die u voor de Gelicentieerde Software heeft betaald.

13. VRIJWARING

Zoho zegt toe u te zullen vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen, stappen of procedures voortkomende uit een bewering dat de Gelicentieerde Software inbreuk maakt op of een overtreding vormt van een geldig Amerikaans patentrecht, auteursrecht of handelsgeheimrecht van een derde, mits u (i) Zoho onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke bewering op de hoogte stelt, (ii) op kosten van Zoho met Zoho samenwerkt bij de verwering en/of de schikking; en (iii) Zoho de leiding geeft met betrekking tot de verdediging en alle daaraan verbonden schikkingsonderhandelingen. Het bovenstaande is Zoho's enige verplichting tegenover u en is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom.

Zoho heeft geen vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot beweerdelijke inbreuk voor zover deze voortkomen uit of beweerdelijk voortkomen uit (i) enige combinatie, werking of gebruik van de Gelicentieerde Software met niet door Zoho geleverde programma's of apparatuur; (ii) enige niet door Zoho uitgevoerde aanpassing van de Gelicentieerde Software; en (iii) uw nalaten om, binnen een redelijke termijn, een door Zoho geleverde vervanging of aanpassing van de Gelicentieerde Software door te voeren.

14. OPZEGGING

Deze Overeenkomst geldt tot deze door één der partijen opgezegd wordt. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door alle exemplaren van de Gelicentieerde Software die u in uw bezit heeft, te vernietigen of aan Zoho te retourneren. Zoho mag deze Overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging dient u alle exemplaren van de Gelicentieerde Software te vernietigen of aan Zoho te retourneren en schriftelijk te bevestigen dat alle bekende exemplaren zijn vernietigd. Alle voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, geheimhouding en aansprakelijkheidsbeperkingen blijven na opzegging van deze Overeenkomst gelden.

15. ALGEMEEN

Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat Californië, met uitzondering van het conflictenrecht, aangezien dergelijke wetten gelden voor overeenkomsten die volledig in Californië tussen inwoners van Californië worden aangegaan en uitgevoerd. Indien u in enig ander land woont, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek India, met uitzondering van het conflictenrecht, aangezien dergelijke wetten gelden voor overeenkomsten die volledig in de Republiek India tussen inwoners van de Republiek India worden aangegaan en uitgevoerd. Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, zegt u toe zich aan het persoonlijke gezag van de rechtbanken in het Noordelijke District van Californië te onderwerpen. Indien u in enig ander land woont, zegt u toe zich aan het persoonlijke gezag van de rechtbanken in Chennai, India te onderwerpen. Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen en neemt de plaats in van alle voorgaande communicatie, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen. Elke verklaring van afstand of aanpassing van deze Overeenkomst geldt alleen als deze schriftelijk plaatsvindt en door beide partijen is ondertekend. Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt de rest zodanig geïnterpreteerd dat de bedoelingen van de partijen daarmee redelijkerwijs worden bereikt. U mag de Gelicentieerde Software of uw applicatie die de Gelicentieerde Software bevat, niet exporteren, behalve met inachtneming van de exportregels van de Verenigde Staten en de toepasselijke wetten en voorschriften.

16. AUTO-UPGRADEBELEID

Zoho maakt periodiek updates van haar software om bestaande gebruikers via .ppm-bestanden oplossingen voor problemen en nieuwe onderdelen te bieden. Om het voor klanten makkelijker te maken om altijd de meest recente versie van de Software te hebben, zijn de Free Edition en de Enterprise Edition standaard zo ingesteld dat deze automatisch een upgrade krijgen. U begrijpt en erkent dat deze auto-upgrade functie standaard is ingeschakeld en dat dit in de gebruikersinterface van de Gelicentieerde Software moet worden uitgeschakeld als u niet wilt dat de Gelicentieerde Software automatisch een upgrade krijgt.