Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania grup Active Directory

Grupy Active Directory odgrywają ważną rolę w obsłudze uprawnień bezpieczeństwa i autoryzacji. Grupy wykorzystywane są do tworzenia emailowych list dystrybucyjnych. Nieuregulowane lub nieautoryzowane dodanie lub usunięcie użytkowników w grupach może narazić bezpieczeństwo danych wrażliwych lub dokumentów przez udzielenie dostępu nieuprawnionym użytkownikom. W celu przeciwdziałania wyciekom danych, w takich sytuacjach, przydatne będzie narzędzie, które będzie śledzić wszystkie zmiany wykonane na grupach. Jednakże śledzenie każdej zmiany korzystając z narzędzi Microsoft lub powłoki Powershell jest praktycznie niemożliwe. Można zamiast tego korzystać z narzędzi, które pomogą śledzić zmiany i cofnąć niepożądane lub potencjalnie szkodliwe zmiany.

Pragmatyczne rozwiązanie dla tworzenia i przywracania kopii zapasowych grup AD

RecoveryManager Plus jest narzędziem do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory, które śledzi wszystkie zmiany wykonane w grupach AD i pomaga administratorom cofnąć niepożądane zmiany. Korzystając z tego oprogramowania można w prosty sposób stworzyć kopię zapasową wszystkich zmian wykonanych na atrybutach grup. To pozwala administratorom na analizowanie, modyfikację i odwracanie dowolnej indywidualnej zmiany lub nawet przywracanie całych grup do pożądanego stanu z listy dostępnych punktów odzyskiwania.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

Wymienione cechy RecoveryManager Plus powodują, że jest to idealne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych Active Directory, co jest kluczowe dla każdej organizacji.

  • Przywracanie usuniętych grup: W łatwy sposób przywracaj usunięte grupy oraz wszystkich jej uczestników. Członkowie grupy są również przywracani wraz z wszystkimi nienaruszonymi atrybutami.
  • Historia członkostwa w grupach: Uzyskaj pełną historię obiektów AD, które były dodane lub usunięte jako członkowie grupy. To pozwala administratorom na analizę częstotliwości, z jaką zmienia się członkostwo w grupach.
  • Odzyskiwanie atrybutów grup exchange: Twórz kopie zapasowe i przywracaj atrybuty związane z grupami, jak rozmiar wiadomości, ograniczenia wiadomości oraz atrybuty rozszerzeń wraz z wszystkimi innymi atrybutami grupy.
  • Przywracanie uprawnień zabezpieczeń: Przywracaj uprawnienia zabezpieczeń i przyznane autoryzacje dla grup bezpieczeństwa wraz z innymi atrybutami. To pomaga administratorom uniknąć konfiguracji uprawnień od początku lub praw dla grup zabezpieczeń.
  • Zarządzanie zmianami: Utwórz kopię zapasową wybranej zmiany lub wszystkich zmian atrybutów grupy takich jak zmiana lub usunięcie członków w grupie, atrybutów połączonych lub atrybutów nazwy. Wszystkie niepożądane zmiany mogą być indywidualnie przywrócone z pomocą tego narzędzia.
  • Przywracanie grup: Przywracaj dowolną grupę do wcześniejszego stanu. Jest to szczególnie przydatne kiedy wykonano wiele nieautoryzowanych zmian w grupie.
  • Odzyskiwanie hierarchiczne: Odzyskiwanie usuniętych nadrzędnych kontenerów grupy w czasie odzyskiwania usuniętych grup. Jeżeli grupa, którą chce się odzyskać, znajduje się w usuniętej jednostce organizacyjnej (OU) lub kontenerze, wtedy usunięty kontener nadrzędny jest również przywracany wraz z grupą.
  • Przywracanie powiązanych atrybutów: Przywracaj powiązane atrybuty takie jak managedBy i memberOf podczas przywracania usuniętej grupy.
  • Zarządzanie wersjami lub ich porównywanie: Każda zmiana wykonana na grupie oraz jej atrybutach zapisywana jest jako odrębna wersja w kopii zapasowej. To daje możliwość administratorom na przywrócenie do odpowiedniej wersji w przypadku awarii..