Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie jednostek organizacyjnych Active Directory

Jednostki organizacyjne (OU) stanowią obiekty Active Directory (AD), które mogą przechowywać dowolną liczbę obiektów AD w tym użytkowników, grupy, komputery, a także inne jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne są najmniejszymi obiektami AD, dla których można przypisywać zasady grupy i dlatego odgrywają ważną rolę w administracji domeny. To pokazuje potrzebę posiadania systemu, który potrafi zachować spójne i niezawodne jednostki organizacyjne, jednocześnie mając na względzie liczbę obiektów, które ulegną zmianie jeżeli niepożądana zmiana wystąpi w GPO powiązanym z jednostką organizacyjną.

Rozwiązanie to służy do zarządzania zmianami, które może utworzyć kopię zapasową każdej zmiany wykonanej na jednostce organizacyjnej i przywrócić je niezwłocznie w celu naprawy krytycznych problemów.

RecoveryManager Plus jest narzędziem internetowym odpowiedzialnym za zarządzanie zmianami, które zostało zaprogramowane do usuwania problemów związanych z tworzeniem kopii iprzywracaniem jednostek organizacyjnych w lasach AD. Dzięki funkcjom uwzględniającym tworzenie kopii i odzyskiwanie zagnieżdżonych jednostek organizacyjnych, funkcja przywracania hierarchicznie usuniętych lub zmodyfikowanych jednostek organizacyjnych RecoveryManager Plus jest najlepszym rozwiązaniem do spełnienia potrzeb tworzenia i przywracania kopii zapasowych.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

Następujące funkcje RecoveryManager Plus powodują, że jest to idealne narzędzie do tworzenia kopii i odzyskiwania jednostek organizacyjnych AD.

  • Przywracanie usuniętych jednostek organizacyjnych: Przywracanie jednostki organizacyjnej lub kontenera do ostatniego znanego stanu w przypadku niepożądanego usunięcia.
  • Pełne odzyskiwanie drzewa jednostki organizacyjnej: Przywracaj wszystkie zagnieżdżone jednostki organizacyjne i obiekty AD, częściowo lub w całości, podczas odzyskiwania usuniętej jednostki organizacyjnej. Gwarancja dostępności wszystkich części środowiska AD, nawet w przypadku usunięcia jednostki organizacyjnej.
  • Przywracanie delegowanych uprawnień jednostek organizacyjnych: Przywracaj przypisane delegowane uprawnienia jednostek organizacyjnych, kiedy zostaną zmodyfikowane. Przywracanie delegowanych uprawnień oznacza, że użytkownicy, którzy mieli delegowane odpowiednie uprawnienia do wykonywania zadań AD będą mogli wykonywać zdania administracyjne niezwłocznie po przywróceniu.
  • Przywracanie uprawnień zabezpieczeń jednostek organizacyjnych: Przywracaj uprawnienia zabezpieczeń i uprawnienia przypisane do jednostki organizacyjnej tak jak w przypadku każdego innego atrybutu jednostki organizacyjnej. Każde podniesione przywileje lub ograniczenia przypisane do jednostki organizacyjnej oraz jej użytkownicy będą funkcjonować natychmiast po przywróceniu, co zapewni bezproblemową pracę jak również bezpieczeństwo danych.
  • Przywracanie nadrzędnych jednostek organizacyjnych: Wbudowane w Active Directory narzędzie odzyskiwania nie pozwala na przywrócenie usuniętych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich nadrzędne jednostki organizacyjne również zostały usunięte. RecoveryManager Plus pomaga administratorom na pokonanie tej przeszkody przez przywracanie nadrzędnej jednostki organizacyjnej wraz z jednostką organizacyjną podczas procesu odzyskiwania.
  • Wycofywanie jednostek organizacyjnych lub kontenerów: Wycofuj jednostki organizacyjne do wcześniejszego punktu i cofaj wszystkie modyfikacje wykonane na nich po danym punkcie. Dla każdej zmiany jednostki organizacyjnej lub jej obiektów podrzędnych tworzony również jest punkt przywracania. Jednostki organizacyjne mogą być przywracane do dowolnego dostępnego punktu przywracania.
  • Zarządzanie zmianami: EKażda zmiana wykonana na jednostce organizacyjnej jest zapisywana i przechowywana jako przyrostowa kopia zapasowa. To pozwala administratorom na przeglądanie wszystkich zmian wykonanych na jednostce organizacyjnej i na cofnięcie zmiany, którą uważają za stosowną.
  • Zarządzanie wersjami lub ich porównywanie: Każda zmiana wykonana na jednostce organizacyjnej zostaje zapisana jako inna wersja w kopii zapasowej. To pozwala na przeglądanie różnych dostępnych wersji, porównywanie ich i wybieranie wersji, która ma zostać odzyskana.
  • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: Podczas korzystania z RecoveryManager Plus nie ma konieczności ponownego uruchamiania kontrolerów domeny w przypadku odzyskiwania usuniętych jednostek organizacyjnych lub kontenerów w systemach Windows serwer 2008, 2008 R2, 2012 lub 2012 R2. To sprawia, że użytkownicy z usuniętych jednostek organizacyjnych nie muszą czekać, aż kontrolery domeny zostaną zrestartowane, aby móc wznowić pracę.
  • Kopia zapasowa łącz GPO: RecoveryManager Plus śledzi zmiany wykonane w GPO powiązanych z jednostkami organizacyjnymi. Historia łącz kopii bezpieczeństwa GPO zachowana jest dla każdej jednostki organizacyjnej i może być wykorzystana do przywrócenia łączy GPO do poprzednich wersji. Przywracanie łączy GPO spowoduje również przywrócenie usuniętych GPO, tam gdzie to jest konieczne.