Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Monitro Log Digwyddiadau

Monitro Logiau Digwyddiad Windows

Mae’r rhan fwyaf o doriadau data mawr yn digwydd oherwydd pobl fewnol, ac eto mae sefydliadau yn methu o ran monitro gweithgareddau rhwydwaith mewnol.

Mae monitro gweithgareddau rhwydwaith mewnol wedi dod y prif ofyniad ar gyfer sefydliadau - mawr neu fach. I sicrhau eich rhwydwaith rhag toriadau a bygythiadau, mae angen i sefydliadau gymryd camau rhagweithiol i sicrhau diogelwch eu rhwydwaith a data. Mae monitro data log digwyddiad y ffordd fwyaf cywir i ganfod anomaleddau rhwydwaith, ceisiadau tramgwydd data ac olrhain ymyrwyr rhwydwaith.

Lliniaru Bygythiadau Mewnol trwy Fonitro Data Log Digwyddiadau

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau amgylchedd rhwydwaith sy'n cynnwys gweinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows. Mae systemau gweithredu Microsoft Windows yn cynhyrchu amrywiaeth o logiau digwyddiad ac, os cant eu monitro, gall y logiau hyn helpu gweinyddwyr rhwydwaith i sicrhau eu rhwydwaith rhag bygythiadau mewnol ac i gynnal ymchwiliad fforensig logiau. Mae’r logiau digwyddiad yn cynnwys gwybodaeth allweddol fel ceisiadau aflwyddiannus i fewngofnodi, methiannau mewngofnodi, ceisiadau aflwyddiannus i gyrchu ffeiliau diogel, ymyrryd gyda logiau diogelwch ac ati, sy'n eich helpu i gadw eich sefydliad yn ddiogel rhag bygythiadau rhwydwaith.

Logiau digwyddiad a gynhyrchir ar fformatau EVT ac EVTX. Mae fersiynau gweinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows NT, XP, 2000 a 2003 yn cefnogi'r fformat log EVT ac mae fersiynau Windows Vista a Gweinydd 2008 yn cefnogi defnydd o fformat log EVTX. Mae monitro’r digwyddiadau log Windows hyn (ar fformatau EVT ac EVTX) ar draws fersiynau Windows lluosog yn dod yn her ar gyfer gweinyddwyr rhwydwaith ac mae monitro’r data log digwyddiad yma yn feichus ac yn cymryd amser.

Mae EventLog Analyzer yn Awtomeiddio Monitro Log Digwyddiad

EventLog Analyzer - Meddalwedd monitro log digwyddiad sy’n darparu monitro cyflawn o logiau digwyddiad. Mae’n casglu, dadansoddi, adrodd ac archifo data log digwyddiad a gynhyrchwyd gan rwydwaith Windows eich menter - Gweinyddwyr a gorsafoedd gwaith. Mae’r meddalwedd monitro Log Digwyddiad yma yn gydnaws gyda pob fformat o logiau digwyddiad Windows (EVT ac EVTX) a gynhyrchir gan wahanol systemau gweithredu Windows megis:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Pob system gweithredu Windows arall

Cesglir y data log digwyddiad yn defnyddio technoleg heb asiant gan eich holl beiriannau Windows. Mae’r data log digwyddiad yn cael ei fonitro a dadansoddi mewn lleoliad canolog - peiriant Gweinydd EventLog Analyzer. Gall y meddalwedd monitro logiau Windows yma fonitro logiau digwyddiad ar draws yr holl weinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows yn eich rhwydwaith ac mae’n eich hysbysu mewn amser real trwy SMS neu e-bost pan fydd anomaleddau rhwydwaith yn digwydd ar eich rhwydwaith.

EventLog Analyzer - Manteision Offeryn Monitro Log Digwyddiad:

Nodweddion Monitro Log Digwyddiad EventLog Analyzer

Casglu a Monitro Logiau Digwyddiadau

Windows Event Log Collection and Monitoring

Ar gyfer casglu logiau digwyddiadau, nid yw’r meddalwedd monitro log digwyddiad yma angen gosod asiant ar wahân ar bob peiriant ble cesglir logiau. Defnyddia EventLog Analyzer dechnoleg casglu logiau heb asiant i gasglu data log digwyddiad Windows.

Mae’r logiau digwyddiad a gesglir ar gael ar y dangosfwrdd gyda’r cyfrifon yn seiliedig ar y gwallau, negeseuon rhybudd a digwyddiadau penodol eraill. Trwy ddefnyddio’r cyfrifon hyn, gallwch weld y data log Windows mewn cyfrolau mewn modd drefnus, gan ei gwneud yn gynhwysfawr ac ar gael ar gyfer diagnosis o broblemau a gododd o fewn y systemau gweithredu Windows.

Monitro Log Digwyddiad ar gyfer Cydymffurfiad Rheoleiddiol

Windows Event Log Collection and Monitoring

Mae cydymffurfiad rheoleiddiol wedi datblygu i fod yn brif flaenoriaeth ar gyfer gweinyddwyr TG. Mae’n allweddol i sefydliadau arsylwi’r canllawiau archwilio cydymffurfiad rheoleiddiol gan y gall diffyg cydymffurfiad gyda’r safonau rheoleiddiol arwain at gosbau difrifol. Mae EventLog Analyzer yn caniatáu i weinyddwyr TG fodloni gofynion cydymffurfiad rheoleiddiol trwy fonitro a dadansoddi logiau digwyddiad o’u gweinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows mewn amser real.

Gyda EventLog Analyzer gallwch greu adroddiadau cydymffurfiad rhagddiffiniedig neu barod ar gyfer logiau digwyddiad i fodloni archwiliadau megis HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 a mwy. Mae’r meddalwedd adrodd cydymffurfiad log digwyddiad yma yn darparu nodwedd gwerth ychwanegol sy'n eich galluogi i greu adroddiad personol ar gyfer cydymffurfiad newydd i helpu cydymffurfio gyda deddfau rheoleiddiol newydd cynyddol yn galw am gydymffurfiad yn y dyfodol.

Fforensig Logiau a Chwiliad Logiau Craidd ar Ddata Log Digwyddiad

Windows Event Log Collection and Monitoring

Mae EventLog Analyzer yn gwneud ymchwiliad fforensig logiau digwyddiad yn hawdd iawn trwy ganiatáu i chi ddefnyddio ei beiriant chwilio logiau i chwilio’r logiau digwyddiad craidd ac wedi fformatio ac i greu adroddiadau fforensig ar unwaith yn seiliedig ar y canlyniadau chwilio. Gall gweinyddwyr rhwydwaith nawr chwilio’r logiau digwyddiad craidd a manylu ar yr union gofnod sydd wedi achosi’r gweithgaredd diogelwch, chwilio am yr union adeg pan ddigwyddodd y digwyddiad diogelwch cyfatebol, pwy gychwynnodd y gweithgaredd a hefyd, o ba leoliad y daeth y gweithgaredd.

Bydd y nodwedd chwilio yn y meddalwedd log digwyddiad yma yn eich helpu i olrhain yr ymyrrwr rhwydwaith ac mae’n eithaf defnyddiol i awdurdodau gorfodi'r gyfraith ar gyfer dadansoddi fforensig. Cyfyngwch eich chwiliad gyda swyddogaeth chwilio logiau digwyddiad cadarn EventLog Analyzer sy'n cynnig chwiliad hawdd, yn seiliedig ar IDs digwyddiad o bryder i bolisi’r cwmni neu fath penodol o ddigwyddiad: gwall, rhybudd, methiant neu gategorïau amrywiol. Gall logiau Windows wedi archifo gael eu mewngludo a gellir cyflawni cloddio digwyddiadau diogelwch trwy chwilio’r logiau digwyddiad craidd.

Cynhyrchu Adroddiadau o Weinyddwyr a Gorsafoedd Gwaith Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

Mae EventLog Analyzer yn cynnwys nifer o adroddiadau rhagddiffiniedig neu barod yn seiliedig ar logiau digwyddiad a dderbyniwyd gan weinyddwyr a gorsafoedd gwaith Windows. Mae’r adroddiadau hyn yn dangos manylion i chi fel mewngofnodi aflwyddiannus, methiannau mewngofnodi ceisiadau aflwyddiannus i gyrchu ffeiliau diogel ymyrryd gyda logiau diogelwch, tueddiadau digwyddiadau a mwy. Gan ddefnyddio’r adroddiadau hyn, mae’n hawdd i weinyddwyr bennu defnyddwyr cyfeiliornus, a pheiriannau diffygiol, ac felly’n lleihau’r cylch datrys problemau.

Mae EventLog Analyzer yn eich galluogi i ddefnyddio meini prawf amrywiol i gynhyrchu adroddiadau personol ar ddata log digwyddiad a gynhyrchir gan eich peiriant Windows. Y meini prawf yw: Neges log, Defnyddiwr, ID Digwyddiad a Math/Difrifoldeb Digwyddiad.

Ffurfweddu Hysbysiadau Amser Real ar Weinyddwyr a Gorsafoedd Gwaith Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

Mae EventLog Analyzer yn cynhyrchu hysbysiadau amser real ar logiau digwyddiad sy'n hysbysu gweinyddwyr pan fydd digwyddiad sy'n cyd-fynd gyda maen prawf penodol wedi ei greu. Mae hysbysu yn helpu gweinyddwyr i fonitro gweinyddwyr a phrosesau allweddol ar y rhwydwaith Windows mewn amser real.

Gallwch ddiffinio pa Weinydd neu Orsaf Gwaith Windows neu grŵp o ddyfeisiau Windows sydd angen monitro. Gallwch hefyd ysgogi hysbysiad yn seiliedig ar ddigwyddiadau a gynhyrchwyd gyda math o log penodol, ID digwyddiad, neges log neu ddifrifoldeb. Anfonir hysbysiadau digwyddiad mewn amser real trwy e-bost, sms a thrwy raglenni personol

Nodweddion eraill

Rheolaeth gweinydd Syslog

Mae EventLog Analyzer yn casglu a dadansoddi data log o weinyddwyr Linux/Unix i ddarparu adroddiadau wrth fynd sy'n helpu canfod ymddygiadau amheus, gweithgareddau syslog anomalaidd a mwy.

Dadansoddiad log rhaglen

Dadansoddwch log rhaglen o weinyddwyr gwe IIS ac Apache, cronfeydd data Oracle ac MS SQL, rhaglenni DHCP Windows a Linux a mwy. Lliniaru ymosodiadau diogelwch rhaglenni gydag adroddiadau a hysbysiadau amser real.

Monitro log Active Directory

Monitro pob math o ddata log o seilwaith Active Directory. Olrhain digwyddiadau methiant mewn amser real a chreu adroddiadau personol i fonitro digwyddiadau Active Directory penodol o ddiddordeb i chi.

Monitro defnyddwyr gyda breintiau

Monitro ac olrhain gweithgareddau defnyddwyr gyda breintiau i fodloni gofynion PUMA. Cael adroddiadau allan o’r blwch ar weithgareddau critigol megis methiannau mewngofnodi, rheswm dros fethiant mewngofnodi, a mwy.

Rheoli gweinydd argraffu

Monitro ac archwilio gweinydd argraffu gydag adroddiadau manwl ar y dogfennau sy'n cael eu hargraffu, ceisiadau i argraffu dogfennau heb ganiatâd priodol, tasgau argraffu sydd wedi methu a’u hachosion a mwy

Rheolaeth cydymffurfiad TG

Cydymffurfio gyda gofynion caeth mandadau rheoleiddiol par., PCI DSS, FISMA, HIPAA, a mwy gydag adroddiadau a rhybuddion rhagddiffiniedig. Addasu adroddiadau presennol neu greu adroddiadau newydd i fodloni anghenion diogelwch mewnol.

Angen Nodweddion? Rhowch wybod i ni
Os hoffech chi weld nodweddion ychwanegol wedi eu gweithredu yn EventLog Analyzer, hoffem gael gwybod. Cliciwch yma i barhau

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •