Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Мониторинг на настани на настани

Следење на дневник на настани во Windows

Поголемиот дел од нарушувањата на податоци се случуваат заради внатрешни лица, но сепак, организациите не ги следат доволно внатрешните мрежни активности.

Следењето на внатрешни мрежни активности стана главно барање за организациите, големи или мали. За да бидат сигурни дека нивната мрежа е заштитена од нарушувања и закани, организациите треба да преземат проактивни мерки за да ја обезбедат безбедноста на нивната мрежа и податоците. Следењето на податоците од дневниците на настани е најпрецизниот начин да се детектираат неправилности во мрежата, обиди за нарушувања на податоци и следење на мрежни напаѓачи.

Намалете ги заканите од внатрешни напаѓачи со следење на податоците од дневници на настани

Повеќето организации имаат мрежна средина што вклучува сервери и работни станици со Windows. Оперативните системи со Microsoft Windows генерираат разни видови дневници на настани, и тие дневници, ако се следат, може да им помогнат на мрежните администратори да ги обезбедат нивните мрежи од внатрешни закани и да вршат форензички испитувања на дневниците. Дневниците на настани содржат витални информации, како на пример, неуспешни најавувања, неуспешни обиди за пристап до безбедни датотеки, интервенција во дневниците на настани, што ќе ви помогне да ја заштитите вашата организација од мрежни закани.

Дневниците на настани се генерираат во формати EVT и EVTX. Верзиите на сервери и работни станици со Windows NT, XP, 2000 и 2003 го поддржуваат форматот на дневник EVT, а верзиите Windows Vista и Server 2008 го користат форматот на дневник EVTX. Следењето на овие дневници на настани во Windows (во формати EVT и EVTX) низ повеќе верзии на Windows станува предизвик за мрежните администратори и рачното следење на овие настани е комплицирано и одзема време.

EventLog Analyzer го автоматизира следењето на дневници на настани

EventLog Analyzer - софтвер за следење дневници на настан што обезбедува целосно следење на дневници за настани. Софтверот собира, анализира, известува и архивира податоци од дневници на настани генерирани од мрежата Windows на вашето претпријатие - серверите и работните станици. Овој софтвер за следење на дневник за настани е компатибилно со сите формати дневници на настани на Windows (EVT и EVTX) генерирани од различни оперативни системи со Windows како:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Сите други оперативни системи со Windows

Податоците од дневник на настани се собираат користејќи технологија без агент од сите ваши машини со Windows. Податоците од дневник на настани се следи и анализира во централната локација - машината на серверот EventLog Analyzer. Овој софтвер за следење на дневник од Windows е способен да ги следи дневниците од настани низ сите сервери и работни станици со Windows во вашата мрежа и ве предупредува во реално време преку СМС или е-пошта кога во вашата мрежа се јавуваат мрежни неправилности.

EventLog Analyzer - Предностите на алатката за следење на дневник на настани:

Одликите на EventLog Analyzer за следење на дневници на настани

Собирање и следење дневници на настани

Windows Event Log Collection and Monitoring

За собирање дневник на настани, на овој софтвер за следење на дневник на настани не му е треба инсталација на одделен агент на секоја машина од која дневниците се собираат. EventLog Analyzer користи технологија за собирање дневник за да собере податоци од дневник на настани од Windows.

Дневниците на настани што се собираат се достапни на информациската табла со броевите врз основа на грешките, предупредувачките пораки и други специфични настани. Со користење на овие настани, можете да ги видите податоците од дневник на Windows во обем и на организиран начин, правејќи ги разбирливи и достапни за брза дијагноза на проблемите што се јавиле во оперативните системи Windows.

Следење на дневник за настани за регулаторна усогласеност

Windows Event Log Collection and Monitoring

Регулаторната усогласеност стана најважен приоритет за ИТ-администраторите. За организациите е клучно да ги почитуваат водилките за ревизија на регулаторната усогласеност, бидејќи во спротивно, неусогласеноста со регулаторните стандарди може да има како резултат строги казни. EventLog Analyzer им дозволува на ИТ-администраторите да ги задоволат барањата за регулаторна усогласеност со следење и анализа од нивните сервери и работни станици со Windows во реално време.

Со EventLog Analyzer можете да генерирате претходно дефинирани или одредени извештаи за усогласеност за дневници на настани за да ги задоволат ревизиите за HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 и други. Исто така, овој софтвер за известување за усогласеност на дневник на настани има одлика со додадена вредност, што ви овозможува да создадете приспособен извештај занова усогласеност, за да се усогласите со со растечките нови регулаторни акти што бараат усогласеност во иднина.

Форензика на дневник и пребарување на необработен дневник во податоци на дневник на настани

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer го прави форензичкото испитување на дневник на настанимногу лесно, така што ви дозволува да ја користите неговата моќна машина за пребарување како на необработените, така о на форматираните дневници на настани и веднаш генерира форензички извештаи врз основа на резултатите од пребарување. Мрежните администратори сега можат да ги пребаруваат необработените дневници и да го утврдат точниот запис во дневник што ја предизвикал безбедносната активност, да го најдат точното време кога таа безбедносна активност се случила, кој ја предизвикал активноста, и исто така, локацијата во која активноста настанала.

Оваа одлика за пребарување во софтверот за следење дневник на настани ќе ви помогне да го најдете брзо мрежниот напаѓач и е многу корисен за органите за спроведување на законот за форензичка анализа. Ограничете го пребарувањето со робустната функционалност на EventLog Analyzer да врши пребарување настани, со која се овозможува лесно пребарување, врз основа на специфични ИД на настани од интерес за политиката на компанијата или одреден тип настан: грешка. Предупредување, неуспех или разни категории. Архивираните дневници од Windows може да се увезат и рударење безбедности инциденти може да се врши со пребарување на необработените дневници на настани.

Генерирање извештаи од сервери и работни станици со Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer вклучува неколку претходно дефинирани или одредени извештаи врз основа на дневниците добиени од серверите и работните станици со Windows. Овие извештаи ви покажуваат детали како неуспешни најавувања, неуспешни најавувања заради грешни лозинка, заклучување на сметки, неуспешни обиди за пристап до безбедни датотеки, интервенција во безбедносен дневник, трендови ви настани и друго. Користејќи ги овие извештаи, администраторите може лесно да одредат грешни корисници и дефектни машини, со што се намалува циклусот за решавање проблеми.

EventLog Analyzer ви дозволува да користите разни критериуми за да генерирате приспособени извештаи на податоците од дневник на настан од вашата машина со Windows. Тие критериуми се: Порака од дневник, корисник, ИД и тип на настан/сериозност.

Конфигурирајте предупредувања во реално време на сервери и работни станици со Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer генерира предупредувања во реално време за дневници на настани, што ги известува администраторите кога се генерира настан што одговара на одредени критериуми. Предупредувањето им помага на администраторите да следат важни сервери и процеси во мрежата Windows во реално време.

Можете да дефинирате кој сервер или работна станица со Windows или група уреди со Windows треба да се следи. Исто така, можете да активирате предупредување врз основа на настани генерирани од специфичен тип на дневник, ИД на настан, порака од дневник или сериозност. Предупредувањата за настан се праќаат во реално време преку е-пошта, СМС и преку програми што се вршат приспособено

Други одлики

Управување со серверот Syslog

EventLog Analyzer собира и анализира податоци од дневник од сервери со Linux/Unix за да обезбеди динамични извештаи што помагаат да се детектира сомнителни однесување, неправилни syslog активности и друго.

Анализа на дневникот од апликации

Анализирајте го дневникот на апликација од IIS и веб-серверите Apache, базите на податоци Oracle и MS SQL, апликациите DHCP Windows и Linux и друго. Намалете ги нападите врз безбедноста на апликацијата со извештаи и предупредувања во реално време.

Следење на дневник на Active Directory

Следете ги сите типови податоци од дневници од инфраструктурата на Active Directory. Евидентирајте ги инцидентите со неуспеси во реално време и изградете приспособени извештаи за следење специфични настани од Active Directory што ве интересираат.

Следење привилегиран корисник

Следете ги и евидентирајте ги активностите на привилегираните корисници што ги задоволуваат потребите на PUMA. Добијте инвентивни извештаи за критични активности, како неуспешни најавувања, причини за неуспешни најавувања и друго.

Управување со серверот за печатење

Следете ги и вршете ревизија со детални извештаи за отпечатените документи, обидите да се отпечатат документи без соодветна дозвола, неуспешни печатачки задачи и нивните причини и друго

Управување со ИТ-усогласеност

Усогласете ги строгите барања на регулаторните задачи од PCI DSS, FISMA, HIPAA и други со претходно дефинирани извештаи и предупредувања. Приспособете ги постоечките извештаи или изградете нови извештаи што ги задоволуваат внатрешните безбедносни потреби.

Ви требаат одлики? Кажете ни
Ако сакате да видите нови одлики имплементирани во EventLog Analyzer, би сакале да слушнеме за нив. Кликнете тука за да продолжите

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •