Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Kiểm toán và báo cáo Linux

Kiểm tra và báo cáo Linux

Các hệ thống Linux rất phổ biến trong nhiều tổ chức và việc kiểm tra các nhật ký hệ thống của Linux có thể cung cấp thông tin quan trọng về các sự kiện trong mạng của bạn. Thông tin này sẽ giúp bạn quyết định các hoạt động hành chính và bảo mật khác nhau. Kiểm tra các hệ thống Linux bao gồm:

Kiểm tra các hệ thống Linux cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với bảo mật và quản lý mạng của bạn. Nhưng nó không dễ dàng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng Trình phân tích nhật ký hoạt động, một giải pháp quản lý nhật ký hệ thống toàn diện, để duy trì một hệ thống Linux an toàn.

Kiểm tra hệ thống Linux với Trình phân tích nhật ký sự kiện

Báo cáo đăng nhập và đăng xuất Linux

Báo cáo khả dụng

Đăng nhập người dùng | Đăng nhập SU | Đăng nhập SSH | Đăng nhập FTP hoặc SFTP | Tổng quan về đăng nhập | Đăng nhập hàng đầu dựa trên người dùng | Đăng nhập hàng đầu dựa trên thiết bị | Đăng nhập hàng đầu dựa trên thiết bị từ xa | Phương pháp đăng nhập Linux hàng đầu | Xu hướng đăng nhập | Đăng xuất người dùng | Đăng xuất SU | Đăng xuất SSH | Đăng xuất FTP hoặc SFTP | Tổng quan về đăng xuất

Báo cáo đăng nhập lỗi của Linux

Báo cáo khả dụng

Người dùng đăng nhập thất bại | Đăng nhập thất bại SU | Đăng nhập SSH không thành công | Đăng nhập FTP hoặc SFTP không thành công | Tổng quan về đăng nhập thất bại | Đăng nhập thất bại hàng đầu dựa trên người dùng | Đăng nhập thất bại hàng đầu dựa trên thiết bị | Đăng nhập thất bại hàng đầu dựa trên thiết bị từ xa | Các phương thức đăng nhập thất bại hàng đầu | Xu hướng đăng nhập thất bại | Lỗi xác thực lặp đi lặp lại | Nỗ lực đăng nhập người dùng không hợp lệ | Lỗi đăng nhập không thành công với mật khẩu dài | Lỗi đăng nhập lặp đi lặp lại dựa trên thiết bị từ xa | Lỗi xác thực lặp lại dựa trên thiết bị từ xa

Quản lý tài khoản người dùng Linux

Báo cáo khả dụng

Tài khoản người dùng đã bổ sung | Đã xóa tài khoản người dùng | Đổi tên tài khoản người dùng | Nhóm đã thêm | Nhóm đã xóa | Nhóm đổi tên | Thay đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu không thành công | Không bổ sung người dùng | Các sự kiện quản lý tài khoản Linux hàng đầu

Kiểm tra đĩa rời của Linux

Báo cáo khả dụng

USB cắm vào | USB lấy ra

Lệnh Sudo

Báo cáo khả dụng

Thực thi lệnh SUDO | Thực thi lệnh SUDO không thành công | Thực thi lệnh SUDO hàng đầu | Thực thi lệnh SUDO hàng đầu không thành công

Báo cáo máy chủ thư Linux

Báo cáo khả dụng

Email gửi tổng quan | Email nhận được tổng quan | Email hàng đầu được gửi dựa trên người gửi | Email hàng đầu được gửi dựa trên thiết bị từ xa | Email hàng đầu nhận được từ các thiết bị từ xa | Tên miền người gửi hàng đầu | Tên miền người nhận hàng đầu | Báo cáo xu hướng về các email được gửi | Báo cáo xu hướng về email nhận được | Email hàng đầu bị từ chối dựa trên người gửi | Người nhận hàng đầu đã từ chối email | Lỗi từ chối email hàng đầu | Tên miền bị từ chối hàng đầu | Email bị từ chối tổng quan | Hộp thư không có sẵn | Lưu trữ không đủ | Chuỗi lệnh xấu | Địa chỉ email xấu | Địa chỉ email không tồn tại ở phía xa | Lỗi email hàng đầu | Lỗi email hàng đầu dựa trên người gửi | Gửi email không thành công

Lỗi và mối đe dọa của Linux

Báo cáo khả dụng

Lỗi tra cứu ngược | Lỗi cấu hình thiết bị xấu | Lỗi ISP xấu | Kết nối thiết bị từ xa không hợp lệ | Tấn công từ chối dịch vụ

Sự kiện NFS của Linux

Báo cáo khả dụng

Gắn kết NFS thành công | Gắn kết NFS từ chối | Từ chối gắn kết NFS dựa trên người dùng | Gắn kết NFS thành công hàng đầu dựa trên thiết bị từ xa | Gắn kết NFS hàng đầu dựa trên thiết bị từ xa.

Các sự kiện khác của Linux

Báo cáo khả dụng

Công việc Cron | Chỉnh sửa Cron| Công việc Cron bắt đầu | Công việc Cron chấm dứt | Kết nối bị hủy bỏ bởi một phần mềm | Nhận chuỗi nhận dạng | Phiên kết nối | Phiên bị ngắt kết nối | Vô hiệu hóa dịch vụ | Phiên bản giao thức không được hỗ trợ | Hết thời gian trong khi đăng nhập | Cập nhật lỗi | lỗi tên thiết bị | lỗi thiết bị không phù hợp

Báo cáo máy chủ FTP của Linux

Báo cáo khả dụng

Tải tập tin về | Tải tập tin lên | Thời gian chờ chuyển dữ liệu | Hết thời gian đăng nhập | Thời gian chờ phiên nhàn rỗi | Không có thời gian chờ chuyển tiếp | Hết giờ kết nối | Tổng quan về báo cáo FTP | Hoạt động FTP hàng đầu dựa trên người dùng | Hoạt động FTP hàng đầu dựa trên thiết bị từ xa

Sự kiện hệ thống Linux

Báo cáo khả dụng

Dịch vụ syslog đã dừng | Dịch vụ syslog khởi động lại | Dung lượng đĩa thấp | Tắt hệ thống | Yum cài đặt | Cập nhật Yum | Yum gỡ cài đặt

Báo cáo mức độ nghiêm trọng của Linux

Báo cáo khả dụng

Sự kiện khẩn cấp | Sự kiện cảnh báo | Sự kiện quan trọng | Sự kiện lỗi | Sự kiện cảnh báo | Sự kiện thông báo | Sự kiện thông tin | Sự kiện gỡ lỗi

Báo cáo quan trọng của Linux

Báo cáo khả dụng

Mức độ quan trọng của sự kiện | Báo cáo quan trọng dựa trên sự kiện | Sự kiện quan trọng dựa trên thiết bị | Các sự kiện quan trọng dựa trên thiết bị từ xa | Xu hướng sự kiện quan trọng | Tổng quan về các sự kiện quan trọng

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •