Licensavtal för programvara

SÄLJVILLKOR FÖR MANAGEENGINE-PROGRAMVARUPRODUKTER

1. Ditt godkännande av säljvillkoren

Tack för att ni besöker webbplatsen Zoho Corporation Private Limited ("vi" eller "Zoho"), www.manageengine.com ("webbplatsen"). Detta dokument ("Säljvillkor") är ett juridiskt avtal mellan dig eller företaget du representerar ("ni") och Zoho, och styr er hämtning och ert köp av ManageEngine-programvaruprodukter från Webbplatsen.

OBSERVERA ATT GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN TILL ATT HÄMTA EN PROGRAMVARUPRODUKT, ACCEPTERAR NI SÄLJVILLKOREN OCH ÖVRIGA VILLKOR I LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE SOM ANGES NEDAN. OM NI INTE GODKÄNNER SÄLJVILLKOREN ELLER ÖVRIGA VILLKOR I LICENSAVTALET, BER VI ER VÄNLIGEN ATT LÄMNA WEBBPLATSEN UTAN ATT FORTSÄTTA MED BESTÄLLNINGS- OCH/ELLER HÄMTNINGSPROCESSEN.

2. Syfte

Syftet och avsikten med denna Webbplats är att ge information om programvaruprodukter ("Programvaran") som vi tillhandahåller för hämtning och köp via Webbplatsen.

3. Hämta utvärderingsutgåvan

Vi erbjuder programvara för hämtning på kostnadsfri provbasis enligt en utvärderingslicens, såsom anges i vårt avtal för slutvändarlicens nedan (”EULA”). Er användning av utvärderingsutgåvan av Programvaran begränsas av tillämpliga villkor i EULA.

4.Köp av kommersiella licenser

När provperioden har löpt ut kan ni köpa en kommersiell licens för Programvaran via Webbplatsen i anslutning till den årliga prenumerationen, den ständiga utgåvan eller den kostnadsfria utgåvan, såsom anges i EULA. Er användning av Programvaran begränsas av tillämpliga villkor i EULA.

Vår auktoriserade återförsäljare i USA, Zoho Corporation ("Distributör"), ansvarar för försäljningen av kommersiella licenser inom USA. Ert köp av en kommersiell licens inom USA begränsas av prisvillkor och andra särskilda säljvillkor som kan avtalas mellan er och Distributören. Ni är ansvariga för att förse Distributören med ett giltigt kreditkortsnummer eller något annat godtagbart betalningsmedel för säker betalning. Distributören förbehåller sig rättigheten att annullera samtliga era beställningar om det angivna kreditkortsnumret inte är giltigt.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Följande villkor utgör ett bindande avtal mellan er och Zoho vad gäller användningen av ManageEngine ADAudit Plus ("den licensierade programvaran")

1.UTVÄRDERINGSLICENS:

ZOHO Corp. utdelar till dig en icke unik, icke överföringsbar utvärderingslicens för att prova och utvärdera den licensierade programvaran, i binär objektkodsform och endast för interna affärssyften, under en period på trettio (30) dagar från datum för hämtning eller installation. Licensen börjar gälla när den licensierade programvaran hämtas eller installeras, och upphör att gälla trettio (30) dagar därefter (utvärderingsperiod).

Om du efter utvärderingsperioden inte vill använda den licensierade programvaran, vare sig i den gratis versionen eller en av de förbetalda versionerna, instämmer du i att du ska ta bort programvaran från datorn omedelbart för automatiskt genererade säkerhetskopior som används utan något syfte. Du är förbjuden att använda den Licensierade programvaran för något annat ändamål eller på något sätt erbjuda den för vidareförsäljning enligt villkoren i Avsnitt 1. ZOHO Corp. behåller samtliga rättigheter som inte specifikt överlåtits till dig i detta avtal.

2. KOMMERSIELL LICENS:

(a) Kostnadsfri utgåva:ZOHO Corp ger dig en icke unik, ej överföringsbar, världsomspännande licens att använda den gratis versionen av den licensierade programvaran utan kostnad och tidsgräns. Där så är tillämpligt kan du välja att använda gratisversionen efter utvärderingsperioden men den Licensierade programvaran slutar hämta nya händelsedata från de konfigurerade domänkontrollanterna, medlemsservrarna, filservrarna, NetApp Filers, EMC-servrar och enheter. Rapporter byggda på tidigare hämtade händelsedata kan fortfarande granskas och användas. Som en del i den gratis utgåvan får du granska 25 arbetsstationer.

(b) Prenumerationslicens:Som del av ditt val av prenumerationslicens för den Licensierade programvaran, ger ZOHO Corp. dig rätt till en avgiftsbelagd, icke-exklusiv, icke-överföringsbar världsomspännande licens för användning av den Licensierade programvaran för enbart interna företagssyften inklusive användardokumentationen som du laddat ner eller fått på något media från ZOHO Corp., inklusive samtliga uppdateringar, där så är tillämpligt, under förutsättning att sådan tillgång och användning av den Licensierade programvaran är i enlighet med singel-installationslicensen som givits dig av ZOHO Corp. ”Användning av” innebär lagring, placering, installation av, exekvering eller uppvisande av den Licensierade programvaran. Med "Enkel installationslicens" menas att ett exemplar av den licensierade programvaran bara kan installeras på en dator.

Med prenumerationslicens licensieras den Licensierade programvaran enbart under den avsedda tidsperioden. Om du inte förnyar prenumerationslicensen utöver tidsperioden samtycker du till att sluta använda programvaran och att ta bort programvaran från ditt system.

För att fortsätta använda den Licensierade programvaran utöver den prenumererade tidsperioden måste licensen förnyas senast 10 dagar före tidsperiodens utgång. Som en del av prenumerationslicensen ingår samtliga uppdateringar, uppgraderingar, e-postsupport för problemrapportering och online-åtkomst till produktdokumentationen för den licensierade programvaran utan extra kostnad under den avsedda perioden.

(c) Evig licens:Som en del av ert val av den eviga prenumerationslicensen ger Zoho er en icke-exklusiv, ej överförbar och världsomspännande licens för den licensierade programvaran samt tillhörande användardokumentation, uppdateringar och uppgraderingar som ni har rätt till och dessutom samtliga plugin-program som tillhandahålls er under prenumerationsperioden, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran lyder under villkoren för licensen för enskild installation, som ges av Zoho.

"Användning" innebär lagring, sökning, installation, körning och visning av den licensierade programvaran i enlighet med licensen som ni har införskaffat.

Enskild installationslicens innebär att den givna licensnyckeln inte ska användas för fler än en samtidig användare av den licensierade programvaran.

3. PRODUKTER FRÅN TREDJE PART:

Den Licensierade programvaran kan innehålla programvara som ursprungligen härrör från tredje part och utan att begränsa den generella giltigheten för detta Licensavtal samtycker du till att (a) namnet på någon tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran ska fortsätta vara tredje parts som tillhandahållit detsamma, och (b) inte distribuera sådan tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran såvida inte licensvillkoren från sådan tredje part innebär annorledes.

4. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING:

Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte: (i)installera ett exemplar av den Licensierade programvaran på mer än en dator; (ii) ta bort upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden eller andra immaterialrättsliga meddelanden från den Licensierade programvaran eller dess kopior; (iii) göra några andra kopior, förutom en för säkerhetskopiering eller arkivering, för tillfälliga akutsyften; (iv) hyra ut, licensiera, dellicensiera eller distribuera den Licensierade programvaran eller några delar av den på fristående basis eller som del av din användning; (v) modifiera eller förbättra den Licensierade programvaran; (vi) använda reverse engineering, dekompilering eller nedmontering av den licensierade programvaran; (vii) tillåta några tredje parter att få åtkomst till, använda eller stötta den licensierade programvaran, förutom anställda, entreprenörer eller andra tredje parter som anlitats av dig att göra något av det föregående åt dig eller till förmån för dig.

5.TEKNISK SUPPORT:

Som del av den här prenumerationslicensen erbjuder Zoho support som inkluderar e-postsupport för problemrapportering, produktuppdateringar, uppgraderingar och online-åtkomst till produktdokumentation utan ytterligare kostnad under prenumerationsperioden. Teknisk support, inklusive online-åtkomst till produktdokumentation, produktuppdateringar, uppgraderingar, service pack, e-post- och telefonsupport, ingår inte som del av en ständig licens. Du kan köpa tekniska supporttjänster för evig licens genom att betala den aktuella underhålls- och supportavgiften.

6. ÄGANDE OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER:

ZOHO Corp. äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. ZOHO Corp. förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter som inte utdelas till dig häri, inklusive rätten att avbryta eller inte publicera en licensierad programvara och att modifiera priser, funktioner, specifikationer, licensieringsregler publiceringsdatum, allmän tillgänglighet eller egenskaper i den licensierade programvaran. Dessa ändringar påverkar dock inte din användning av den licensierade programvaran under prenumerationsperioden. Den licensierade programvaran licensieras endast till dig av ZOHO Corp., dvs. den säljs inte

7. GRANSKNING:

ZOHO Corp. har rätten att granska din Användning av den Licensierade programvaran genom att erbjuda minst sju (7) dagars skriftlig framförhållning vid utförande av en sådan granskning på dina anläggningar under normala kontorstider

8. SEKRETESS:

Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande ZOHO Corp. som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

9. GARANTIFRISKRIVNING:

ZOHO Corp. garanterar inte att den licensierade programvaran är felfri. Förutom vad som anges häri tillhandahålls den licensierade programvaran "i befintligt skick" utan någon form av garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för något specifikt syfte och utan garanti för den effektivitet eller de resultat som du kan få med hjälp av den licensierade programvaran. Du är ensam fullt ut ansvarig för att avgöra lämpligheten av användning av den licensierade programvaran och tar själv alla risker i samband med dess användning, inklusive men inte begränsat till skada på eller förlust av data på program eller utrustning och otillgänglighet eller avbrott av funktioner eller åtgärder.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier, så kan det hända att ovanstående uteslutningar eller begränsningar inte gäller

10.ANSVARSBEGRÄNSNING:

Inte i något fall kan ZOHO Corporation hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon specifik, oavsedd, indirekt, bestraffningsbar eller följdskada eller skador för förlust av affärer eller vinster, verksamhetsavbrott, eller förlust av företagsinformation som uppkommit på grund av användning eller oförmåga att använda den licensierade programvaran eller för något krav från någon part även om ZOHO Corporation har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador. ZOHO Corp.s fullständiga ansvar med avseende på dess skyldigheter under detta avtal eller på annat sätt med avseende på den licensierade programvaran överskrider inte licensavgiften som du har betalat för den licensierade programvaran.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter exklusion eller begränsning av ansvar för oförutsedda eller följdskador kan ovanstående exklusioner och begränsningar kanske inte gälla dig.

11.SKADESLÖSHET:

ZOHO Corp. samtycker till att ersätta och försvara dig mot alla krav, åtgärder eller processer som uppkommit på att den Licensierade programvaran gjort intrång eller på annat sätt missbrukat något gällande amerikanskt patent, copyright eller affärshemlighet från någon tredje part; så länga som du kan tillhandahålla; (i) utan dröjsmål skriftligt meddelande till ZOHO Corp. om sådan krav; (ii) samarbete med ZOHO Corp. gällande försvar och/eller förlikning därav på ZOHO Corp.s bekostnad; och (iii) tillåta ZOHO Corp. att sköta försvaret och alla förlikningsförhandlingar i anslutning till det. Ovanstående är ZOHO Corp.s enda skyldighet och är enda och exklusiva gottgörande enligt detta Licensavtal för intrång i immateriella rättigheter.

ZOHO Corp. skall inte ha något ansvar för intrångsanspråk i den utsträckning det det resulterar i eller påstås resultera från (i) någon kombination, drift eller användning av den Licensierade programvaran med några program eller utrustningar som inte stöds av ZOHO Corp.; (ii) någon modifiering av den Licensierade programvaran av någon annan part än ZOHO Corp.; och (iii) din underlåtelse, inom skälig tidsram, att implementera något byte eller någon modifiering av den licensierade programvaran som tillhandahålls av ZOHO Corp.

12. UPPSÄGNING:

Det här Avtalet gäller tills endera part säger upp det. Du kan avsluta Licensavtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran du har i din ägo till ZOHO Corp. ZOHO Corp. kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till ZOHO Corp. och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta Licensavtal.

13.ALLMÄNT:

Detta Licensavtal ska göras, tolkas och styras av lagarna i staten Kalifornien exklusivt dess konflikter med gällande lagar. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner. Du får inte exportera den Licensierade programvaran eller någon applikation som innehåller den Licensierade programvaran förutom i enlighet med Förenta staterna exportregleringar och gällande lagar och riktlinjer.