Övervakning av applikationsprestanda

Övervakning av applikationsprestanda är mer än bara övervakning av mätvärden på en instrumentpanel med en övervakningslösning. Enkelt uttryckt handlar det om att övervaka applikationsprestanda om att se till att dina affärsapplikationer alltid fungerar som förväntat, med korrekt spårning och rapportering av prestandafrågor. Målet med ett program för övervakning av applikationsprestanda i alla företag är att säkerställa att tjänsterna till slutanvändarna tillhandahålls utan avbrott och att kvaliteten på den levererade slutanvändarupplevelsen är så hög som möjligt.

Först måste vi förstå de olika koncepten för en övervakare av applikationsprestanda och se varför de gradvis blir en oundviklig del av IT Ops- och DevOps-team i olika företag.

Låt oss dela upp IT-teamens verksamhet i tre huvudkomponenter:

 1. Server och infrastruktur
 2. DevOps
 3. Slutanvändarupplevelse

När vi undersöker dessa tre komponenter i detalj kommer gränserna för verktyg för övervakning av applikationsprestanda att bli allt tydligare. Även om uppgifter i nämnda team ofta överlappar varandra, är det viktigt att förstå den exakta omfattningen av dessa uppgifter och deras betydelse för att säkerställa en smidig applikationslivscykel med ett minimalt antal prestandaproblem.

 

Övervakning av applikationsprestanda för servrar och infrastruktur

IT Ops-teamens roll är att lösa interna behov såväl som kundbehov genom att säkerställa att den infrastruktur och de operativa miljöer som stöder applikationsdistribution inte har några problem. Hantering av applikationsprestanda blir därför mycket viktigt för att upprätthålla ett kontinuerligt och smidigt flöde av verksamheten. Med tanke på affärsverksamhetens storlek, skala och effektivitet, kan verktyg för övervakning av applikationsprestanda erbjuda några ovärderliga fördelar i hantering av affärskritiska applikationer.

Det nedersta lagret i någon programvarustack är infrastrukturlagret. Övervakning av CPU-användning, belastning, minne, servertid, o.s.v., är några av de främsta stegen som är involverade i infrastrukturövervakning som ingår i övervakningen av applikationsprestanda. Beakta följande fall:

 1. Information om processorer som körs med full kapacitet
 2. Systemprocesser med höga resurser
 3. Nätverksbelastning på servern
 4. CPU, minne, analys av diskens I/O

Detta är några av de viktigaste mätvärdena som IT-administratörer använder för att förstå och optimera server- och nätverksprestanda genom noggrann övervakning av nätverksapplikationsprestanda och planera kapacitetsuppgradering samt resurstilldelning. När infrastrukturelementen omfattas, är nästa lager de applikationer som finns på dessa servrar. Även om vissa viktiga mätvärden kan hämtas med ad hoc-skript, kan en programvara för omfattande övervakning av applikationsprestanda gräva djupare och bredare för att presentera mer än bara några få prestandaräknare för dessa affärsapplikationer. Om dina applikationsprestandakomponenter direkt på gräsrotsnivåerna mäts, är det en indikation på att grunden för dina apprinciper för övervakning av prestanda är stark.

 

Övervakning av applikationsprestanda i DevOps

Även om övervakningsverktyg för applikationsprestanda oftast används för att övervaka applikationsprestanda i produktionsmiljöer, kan liknande systematisk applikationsövervakning i utvecklingsmiljön avsevärt minska utvecklingstiden och öka applikationsprestanda och stabilitet. Termerna DevOps (utveckling + verksamhet) blir alltmer populära. Det är viktigt att notera att prestandahantering för webbapplikationer är en nyckelkomponent i DevOps-praxis som fungerar som en katalysator i de flesta DevOps-processer. Faktum är att de flesta företag som har antagit DevOps tycker att detta är en av de viktigaste applikationerna i system för övervakning av företagstillämpningar.

EMA-forskning (Enterprise Management Associates) säger att manuell felsökning är den enskilt största flaskhalsen som DevOps-team står inför i sin kontinuerliga leveranspipeline och att lösningar för ”övervakning av applikationsprestanda” väsentligt kan mildra de utmaningar som genereras av höga produktionsförändringar.” Till exempel tar en begäran till en webbapplikation ovanligt lång tid att svara. Detta kan bero på att frågor som går långsamt försöker hämta relevant information från databasen, men naturligtvis är det svårt att identifiera sådana problem utan övervakningsverktyg för appar. Det finns många möjligheter till fel som dessa som orsakar problem i webbapplikationens prestandaövervakning medan spårning av bakgrund samt front-end-transaktioner som JVM blir helt mättade, transaktioner tar tid, o.s.v. Med rätt verktyg för övervakning av applikationsprestanda görs dessa transaktionsdetaljer tillgängliga och fel orsakande koder kan direkt identifieras och förseningar i problemidentifiering och upplösning kan minskas massivt. Drift-, utvecklings- och kvalitetssäkringsteam blir sedan mer flexibla och kan samarbeta mer effektivt, och blir mer transparenta och effektiva med såväl sin utveckling som produktionsprocesser.

Application Performance Monitoring Software - ManageEngine Applications Manager

Övervaka applikationsprestanda för att mäta slutanvändarens upplevelse

Målen för IT Ops och DevOps-team över organisationer överensstämmer med ett gemensamt mål som uppfyller kundernas krav. Man brukar säga att det inte går att hantera det man inte kan mäta. Att mäta slutanvändarnas upplevelse är därför av yttersta vikt för att möta kundernas förväntningar och behålla dem på lång sikt. En bra användarupplevelse leder till fortsatt användning av tjänsten som direkt översätts till mer genererade intäkter. Men hur står sig ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda när vi tar hänsyn till utmaningarna när vi utför prestandaövervakning av webbapp från en slutanvändares perspektiv?

Vanligtvis använder ett verktyg för övervakning av applikationsprestanda en teknik som kallas syntetisk transaktionsövervakning för att efterlikna, spela in och spela upp möjliga slutanvändarinteraktioner med en viss webbapplikation genom att utföra beteendeskript. Dessa transaktionsdetaljer innehåller viktig information som kan säkerställa att din applikation klarar av den förväntade belastningen. Dessa syntetiska transaktioner i applikationsövervakare registreras av en agent som utför dessa transaktioner och samlar in information för optimal övervakning av webbappens prestanda över geografiska områden. En applikationsövervakare som möjliggör övervakning av slutanvändarupplevelse, även känd som digital erfarenhetsövervakning, erbjuder sedan följande fördelar för företagsorganisationer:

 1. Testa och övervaka applikationsprestanda före lanseringen
 2. Bli medveten om prestandafrågor innan slutanvändaren gör det
 3. Mäta påverkan av komponenter från tredje part i din applikation
 4. Prestandastatistik för applikationsåtkomst över geografiska områden

 

Application Performance Monitoring Tools - ManageEngine Applications Manager

Medan de flesta verktyg för övervakning av applikationsprestanda tenderar att associera endast övervakning av applikationsprestanda till DevOps, är implementeringen av alla appar för prestandaövervakningsappar mer varierande och bortom DevOps. Implementeringen av lösningar för applikationsövervakning inom branscher som spänner över utbildning, tillverkning, sport, IT, bank, gästfrihet, o.s.v. för övervakning av infrastruktur och webbappsprestanda är ett bevis på deras ständigt ökande antagningshastighet och betydelse när det gäller affärsvärde de erbjuder.

ManageEngine Applications Manager är ett sådant verktyg för övervakning av applikationsprestanda som rekommenderas av tusentals administratörer i många branscher. Applications Manager erbjuder övervakning för över 100 populära servrar och affärsapplikationer. Applications Manager har en enhetlig konsol som erbjuder övervaknings-, varnings- och analysfunktioner för IT Ops, DevOps samt slutanvändarövervakning, och är därför ett idealiskt och prisvärt verktyg för övervakning av applikationsprestanda för små, medelstora såväl som företagsorganisationer.

Application Performance Monitor - ManageEngine Applications Manager

Se hur Applications Manager kan uppfylla dina behov för övervakning av applikationsprestanda.Planera en personlig demo.
Begär demo