Licensavtal för programvara

Det här licensavtalet beskriver policyn för licenser i Manageengine AssetExplorer (licensierad programvara) gällande följande ämnen:

  • Utvärderingslicens
  • Kommersiell licens
  • Teknisk support

Läs noga igenom följande licensavtal innan (i) du slutför den elektroniska beställningen eller du laddar ner den Licensierade programvaran från någon auktoriserad webbplats eller (ii) du installerar den Licensierade programvaran från media som har levererats efter beställning efter någon alternativ beställningsprocess, vad som är tillämpligt. Du erkänner att du har läst och förstått det här licensavtalet samt går med på att vara bunden av dess villkor. Om du inte godkänner villkoren för det här avtalet, så ska du antingen (i) lämna webbplatsen utan att gå vidare med orderprocessen eller (ii) återlämna skickade, oanvända media och dokumentation inom trettio (30) dagar från leveransdatumet för den licensierade programvaran, för att få en fullständig återbetalning, såsom tillämpligt.

1.UTVÄRDERINGSLICENS:

ZOHO Corp. ger dig en icke-exklusiv och oöverförbar utvärderingslicens för den licensierade programvaran under en provperiod. Du får använda den för interna affärssyften, i binär objektkodform, under trettio (30) dagar från datumet då du hämtar eller installerar den. Licensen börjar gälla när den licensierade programvaran hämtas eller installeras, och upphör att gälla trettio (30) dagar därefter (utvärderingsperiod).

Om ni efter utvärderingsperioden inte vill använda den licensierade programvarans kostnadsfria utgåva eller Professional, förbinder ni er att omedelbart radera programvaran från er dator, förutom automatiskt skapade säkerhetskopior för arkiveringssyften. Du är förbjuden att använda den Licensierade programvaran för något annat ändamål eller på något sätt erbjuda den för vidareförsäljning enligt villkoren i Avsnitt 1. ZOHO Corp. behåller samtliga rättigheter som inte specifikt överlåtits till dig i detta avtal.

2.KOMMERSIELL LICENS:

Kostnadsfri utgåva: Där så är tillämpligt, om du använder Gratis-versionen efter utvärderingsperioden utgång tillåter den Licensierade programvaran dig att hantera upp till två 25 IT-tillgångar. ZOHO Corp. ger dig en icke-exklusiv, oöverförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran utan kostnad för all framtid.

Årlig prenumerationslicens:Som en del av ert val av den årliga prenumerationslicensen ger Zoho er en icke-exklusiv, ej överförbar och världsomspännande licens för den licensierade programvaran samt tillhörande användardokumentation, uppdateringar och uppgraderingar som ni har rätt till och dessutom samtliga plugin-program som tillhandahålls er under prenumerationsperioden, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran lyder under villkoren för licensen för enskild installation, som ges av Zoho. Under prenumerationslicensen är den licensierade programvaran licensierad endast under prenumerationstiden på ett år. Du måste förnya licensen minst 10 dagar innan prenumerationstiden löper ut för att kunna fortsätta använda den licensierade programvaran. Om du inte förnyar licensen förbinder du dig att sluta använda den licensierade programvaran vid tidpunkten då prenumerationstiden löper ut och ta bort den licensierade programvaran från alla dina system.

Evig licens:Som en del av ert val av den eviga prenumerationslicensen ger Zoho er en icke-exklusiv, ej överförbar och världsomspännande licens för den licensierade programvaran samt tillhörande användardokumentation, uppdateringar och uppgraderingar som ni har rätt till och dessutom samtliga plugin-program som tillhandahålls er under prenumerationsperioden, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran lyder under villkoren för licensen för enskild installation, som ges av Zoho.

"Användning" innebär lagring, sökning, installation, körning och visning av den licensierade programvaran i enlighet med licensen som ni har införskaffat.

Enskild installationslicens innebär att den givna licensnyckeln inte ska användas för fler än en samtidig användare av den licensierade programvaran.

3. PRODUKTER FRÅN TREDJE PART:

Den licensierade programvaran kan innehålla programvara som har sitt ursprung hos tredjepartsleverantörer, och utan att begränsa den allmänna tillämpligheten av andra bestämmelser i detta avtal, så godkänner du att (a) titeln på programvara från tredjepartsleverantörer som finns i den licensierade programvaran förblir i ägo av tredjepartsleverantören som levererade programvaran och (b) du inte distribuerar någon sådan programvara från tredje part som finns i den licensierade programvaran, såvida annat inte anges i licensvillkoren för sådan programvara från tredje part.

4. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING:

Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte: (i) installera en kopia av den licensierade programvaran på fler än en CPU; (ii) ta bort några meddelanden gällande copyright, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden från den licensierade programvaran eller dess kopior; (iii) göra några kopior förutom en säkerhetskopia eller arkivkopia i tillfälligt nödsyfte; (iv) hyra ut, leasea, licensiera, underlicensiera eller distribuera den licensierade programvaran eller några delar av den på fristående basis eller som en del av ditt program; (v) modifiera eller förbättra den licensierade programvaran; (vi) använda den licensierade programvran i datorbaserade tjänsteverksamhet eller publikt visa visuella data av den licensierade programvaran eller använda den licensierade programvaran i någon annan persons eller enhets syfte; (vii) dekonstruera, dekompilera eller demontera den licensierade programvaran. (viii) ge någon tredje part åtkomst, användningsrätt eller support för den licensierade programvaran.

5.TEKNISK SUPPORT:

ZOHO Corp. tillhandahåller support som inkluderar e-postsupport för rapporteringsproblem, produktuppdateringar och onlinetillgång till produktdokumentation under en ettårsperiod. ZOHO Corp. utesluter specifikt uppgraderingar från supportprogrammet. Uppgradera till den licensierade mjukvaran för betalning av en uppgraderingslicensavgift i enlighet med ZOHO Corp. och sedan aktuell prissättningspolicy.

6.ÄGANDE OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER:

ZOHO Corp. äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. ZOHO Corp. reserverar sig uttryckligen samtliga rättigheter som inte överlåtits till dig häri, förutom rättigheten att avbryta eller att inte släppa ut Licensierad programvara och att förändra priser, innehåll, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, utsläppsdatum, allmän tillgång till eller karakteristika för den Licensierade programvaran. Den licensierade programvaran licensieras endast till dig av ZOHO Corp., dvs. den säljs inte

7. GRANSKNING:

ZOHO Corp. förbehåller sig rätten att revidera din användning av den licensierade programvaran genom att skriftligt meddela minst sju dagar i förväg om en förestående revision i era lokaler under normal arbetstid.

8. SEKRETESS:

Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande ZOHO Corp. som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

9. GARANTIFRISKRIVNING:

ZOHO Corp. garanterar inte att den licensierade programvaran är felfri. Förutom vad som anges häri tillhandahålls den licensierade programvaran "i befintligt skick" utan någon form av garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för något specifikt syfte och utan garanti för den effektivitet eller de resultat som du kan få med hjälp av den licensierade programvaran. Du är ensam fullt ut ansvarig för att avgöra lämpligheten av användning av den licensierade programvaran och tar själv alla risker i samband med dess användning, inklusive men inte begränsat till skada på eller förlust av data på program eller utrustning och otillgänglighet eller avbrott av funktioner eller åtgärder.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter exklusion eller begränsning av antydda garantier kan ovanstående exklusioner och begränsningar kanske inte gälla dig.

10.ANSVARSBEGRÄNSNING:

Inte i något fall kan ZOHO Corporation hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon specifik, oavsedd, indirekt, bestraffningsbar eller följdskada eller skador för förlust av affärer eller vinster, verksamhetsavbrott, eller förlust av företagsinformation som uppkommit på grund av användning eller oförmåga att använda den licensierade programvaran eller för något krav från någon part även om ZOHO Corporation har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador. ZOHO Corp.s fullständiga ansvar med avseende på dess skyldigheter under detta avtal eller på annat sätt med avseende på den licensierade programvaran överskrider inte licensavgiften som du har betalat för den licensierade programvaran.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter exklusion eller begränsning av ansvar för oförutsedda eller följdskador kan ovanstående exklusioner och begränsningar kanske inte gälla dig.

11.SKADESLÖSHET:

ZOHO Corp. förbinder sig att gottgöra och försvara dig från och mot alla anspråk, åtgärder eller processer, som uppstår ur något anspråk som den licensierade programvaran överträder eller bryter någon giltig amerikansk, patent-, copyright- eller affärshemlighet hos någon tredje part. Detta gäller så länge du bistår med (i) en omedelbar skriftlig redogörelse för ZOHO Corp. sådana anspråk; (ii) samarbetar med ZOHO Corp. i försvaret och/eller uppgörelse därav på ZOHO Corp.sbekostnad; och (iii) ger ZOHO Corp. rätten att kontrollera försvaret och samtliga relaterade uppgörelseförhandlingar. Ovanstående är ZOHO Corp.s enda skyldighet och är enda och exklusiva gottgörande enligt detta Licensavtal för intrång i immateriella rättigheter.

ZOHO Corp. är inte skyldig till någon gottgörelse för påstående om intrång till den grad att det resulterar i eller påstås resultera i (i) någon kombination, drift eller användning av den licensierad programvaran med något program eller någon utrustning som inte kommer från ZOHO Corp.; (ii) någon modifiering av den licensierade programvaran av annan än ZOHO Corp.; och (iii) din egen underlåtelse att inom rimlig tid att implementera en ersättnings- eller modifierad version av den licensierade programvaran som ges av ZOHO Corp.

12.UPPSÄGNING:

Det här Avtalet gäller tills endera part säger upp det. Du kan avsluta Licensavtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran du har i din ägo till ZOHO Corp. ZOHO Corp. kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till ZOHO Corp. och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta Licensavtal.

13.ALLMÄNT:

Detta Licensavtal ska göras, tolkas och styras av lagarna i staten Kalifornien exklusivt dess konflikter med gällande lagar. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner. Du får inte exportera den Licensierade programvaran eller någon applikation som innehåller den Licensierade programvaran förutom i enlighet med Förenta staterna exportregleringar och gällande lagar och riktlinjer.