SÄLJVILLKOR FÖR MANAGEENGINE-PROGRAMVARUPRODUKTER

 1. Ditt godkännande av säljvillkoren

 2. Tack för att ni besöker webbplatsen Zoho Corporation Private Limited ("vi" eller "Zoho"), www.manageengine.com ("webbplatsen"). Detta dokument ("Säljvillkor") är ett juridiskt avtal mellan dig eller företaget du representerar ("ni") och Zoho, och styr er hämtning och ert köp av ManageEngine-programvaruprodukter från Webbplatsen.
  OBSERVERA ATT GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN TILL ATT HÄMTA EN PROGRAMVARUPRODUKT, ACCEPTERAR NI SÄLJVILLKOREN OCH ÖVRIGA VILLKOR I LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE SOM ANGES NEDAN. OM NI INTE GODKÄNNER SÄLJVILLKOREN ELLER ÖVRIGA VILLKOR I LICENSAVTALET, BER VI ER VÄNLIGEN ATT LÄMNA WEBBPLATSEN UTAN ATT FORTSÄTTA MED BESTÄLLNINGS- OCH/ELLER HÄMTNINGSPROCESSEN.

 3. Syfte

 4. Syftet och avsikten med denna Webbplats är att ge information om programvaruprodukter ("Programvaran") som vi tillhandahåller för hämtning och köp via Webbplatsen.

 5. Hämta utvärderingsutgåvan

 6. Vi erbjuder programvara för hämtning på kostnadsfri provbasis enligt en utvärderingslicens, såsom anges i vårt avtal för slutvändarlicens nedan ("EULA"). Er användning av utvärderingsutgåvan av Programvaran begränsas av tillämpliga villkor i EULA.

 7. Köp av kommersiella licenser

 8. När provperioden har löpt ut kan ni köpa en kommersiell licens för Programvaran via Webbplatsen i anslutning till den årliga prenumerationen, den ständiga utgåvan eller den kostnadsfria utgåvan, såsom anges i EULA. Er användning av Programvaran begränsas av tillämpliga villkor i EULA. Vår auktoriserade återförsäljare i USA, Zoho Corporation (”Distributör”), ansvarar för försäljningen av kommersiella licenser inom USA. Ert köp av en kommersiell licens inom USA begränsas av prisvillkor och andra särskilda säljvillkor som kan avtalas mellan er och Distributören. Ni är ansvariga för att förse Distributören med ett giltigt kreditkortsnummer eller något annat godtagbart betalningsmedel för säker betalning. Distributören förbehåller sig rättigheten att annullera samtliga era beställningar om det angivna kreditkortsnumret inte är giltigt.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Det här licensavtalet beskriver policyn för licenser i ManageEngine® Endpoint DLP Plus (licensierad programvara) gällande följande ämnen:

Läs noga igenom följande licensavtal innan (i) du slutför den elektroniska beställningen eller du laddar ner den Licensierade programvaran från någon auktoriserad webbplats eller (ii) du installerar den Licensierade programvaran från media som har levererats efter beställning efter någon alternativ beställningsprocess, vad som är tillämpligt. Du erkänner att du har läst och förstått det här licensavtalet samt går med på att vara bunden av dess villkor. Om du inte godkänner villkoren för det här avtalet, så ska du antingen (i) lämna webbplatsen utan att gå vidare med orderprocessen eller (ii) återlämna skickade, oanvända media och dokumentation inom trettio (30) dagar från leveransdatumet för den licensierade programvaran, för att få en fullständig återbetalning, såsom tillämpligt.

Den licensierade programvaran gör det möjligt för dig att upptäcka, filtrera och kontrollera alla OS och applikationer som körs utan OS. Du måste säkerställa att du har giltiga licenser för alla applikationer före installation av Patchar med de Licensierade programvaran. Om du inte är säker på att du har giltiga licenser för alla installationer av Applikationer som ska kontrolleras ska inte prova några policier med licensierad programvara.

 1. UTVÄRDERINGSLICENS:

 2. Zoho ger er en icke-exklusiv och oöverförbar utvärderingslicens för den licensierade programvaran under en prov- och utvärderingsperiod. Ni får använda den för interna affärssyften, i binär objektkodform, under trettio (30) dagar från datumet då ni hämtade eller installerade den. Den här licensen börjar efter hämtning eller installation av den licensierade programvaran och upphör trettio (30) dagar senare ("Utvärderingsperioden"). Om ni efter utvärderingsperioden inte vill använda den licensierade programvarans kostnadsfria utgåva eller Professional/Enterprise, förbinder ni er att omedelbart radera programvaran från er dator, förutom automatiskt skapade säkerhetskopior för arkiveringssyften. Du är förbjuden att använda den Licensierade programvaran för något annat ändamål eller på något sätt erbjuda den för vidareförsäljning enligt villkoren i Avsnitt 1. Zoho behåller samtliga rättigheter som inte specifikt överlåtits till er i detta avtal.

 3. KOMMERSIELL LICENS:

  • Kostnadsfri utgåva:
  • Där så är tillämpligt, om du använder Gratis-versionen efter utvärderingsperioden utgång tillåter den Licensierade programvaran dig att hantera upp till 25 arbetsstationer. Zoho ger dig en icke-exklusiv, ej överförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran utan kostnad för all framtid.

  • Årlig prenumerationslicens:
  • Som en del av ert val av den årliga prenumerationslicensen ger Zoho er en icke-exklusiv, oöverförbar och världsomspännande licens för den licensierade programvaran samt tillhörande användardokumentation, uppdateringar och uppgraderingar som ni har rätt till och dessutom samtliga plugin-program som tillhandahålls er under prenumerationsperioden, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran lyder under villkoren för licensen för enskild installation, som ges av Zoho. Under prenumerationslicensen är den licensierade programvaran licensierad endast under prenumerationstiden på ett år. Du måste förnya licensen minst 10 dagar innan prenumerationstiden löper ut för att kunna fortsätta använda den licensierade programvaran. Om du inte förnyar licensen förbinder du dig att sluta använda den licensierade programvaran vid tidpunkten då prenumerationstiden löper ut och ta bort den licensierade programvaran från alla dina system.

  • Evig licens:
  • Som en del av ert val av den ständiga prenumerationslicensen ger Zoho er en icke-exklusiv, oöverförbar och världsomspännande licens för den licensierade programvaran samt tillhörande användardokumentation, uppdateringar och uppgraderingar som ni har rätt till och dessutom samtliga plugin-program som tillhandahålls er under prenumerationsperioden, förutsatt att sådan åtkomst och användning av den licensierade programvaran lyder under villkoren för licensen för enskild installation, som ges av Zoho. Vid betalning av gällande årlig underhålls- och supportavgift, tillhandahåller Zoho årligt underhåll och support vilket inkluderar teknisk support, produktuppdateringar och produktuppgraderingar som gäller för licensens första år. Årligt underhåll och support måste förnyas varje år för att du ska kunna utnyttja teknisk support, produktuppdateringar och produktuppgraderingar.

   ”Användning” innebär lagring, sökning, installation, körning och visning av den licensierade programvaran i enlighet med licensen som ni har införskaffat.

   Enskild installationslicens innebär att den givna licensnyckeln inte ska användas för fler än en samtidig användare av den licensierade programvaran.

 4. PRODUKTER FRÅN TREDJE PART:

 5. Den licensierade programvaran kan innehålla programvara som har sitt ursprung hos tredjepartsleverantörer, och utan att begränsa den allmänna tillämpligheten av andra bestämmelser i detta avtal, så godkänner du att (a) titeln på programvara från tredjepartsleverantörer som finns i den licensierade programvaran förblir i ägo av tredjepartsleverantören som levererade programvaran och (b) du inte distribuerar någon sådan programvara från tredje part som finns i den licensierade programvaran, såvida annat inte anges i licensvillkoren för sådan programvara från tredje part.

 6. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING:

 7. Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte: (i) installera en kopia av den licensierade programvaran på fler än en CPU; (ii) ta bort några meddelanden gällande copyright, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden från den licensierade programvaran eller dess kopior; (iii) göra några kopior förutom en säkerhetskopia eller arkivkopia i tillfälligt nödsyfte; (iv) hyra ut, leasa, licensiera, underlicensiera eller distribuera den licensierade programvaran eller några delar av den på fristående basis eller som en del av ditt program; (v) modifiera eller förbättra den licensierade programvaran; (vi) använda den licensierade programvaran i datorbaserade tjänsteverksamhet eller publikt visa visuella data av den licensierade programvaran eller använda den licensierade programvaran i någon annan persons eller enhets syfte; (vii) dekonstruera, dekompilera eller demontera den licensierade programvaran eller (viii) ge tredje parter möjlighet att komma åt, använda eller lämna support för den licensierade programvaran.

 8. TEKNISK SUPPORT:

 9. Som del av den här prenumerationslicensen erbjuder Zoho support som inkluderar e-postsupport för problemrapportering, produktuppdateringar, uppgraderingar och online-åtkomst till produktdokumentation utan ytterligare kostnad under prenumerationsperioden. Teknisk support ingår inte i den eviga licensen. Du kan köpa tekniska supporttjänster för evig licens genom att betala den aktuella underhålls- och supportavgiften.

 10. INSAMLING AV ANVÄNDNINGSINFORMATION:

 11. Zoho samlar in information om din användning av den Licensierade programvaran, t.ex. de hanterade enheterna, typ av installation, konfigurationen på systemet där den Licensierade programvaran är installerad, statistik avseende produktens upp-/nedtid och användningsfrekvensen för de olika funktionerna i den Licensierade programvaran (”Användningsinformation”). Användningsinformationen som samlats in innehåller inte några personuppgifter. Zoho godkänner att på begäran lämna information om de uppgifter som samlats in om din användning av den Licensierade programvaran. Du förstår och godkänner att insamlingen av användningsinformationen aktiveras som standard och att den måste avaktiveras via gränssnittet i den licensierade programvaran om du inte vill tillåta att Zoho samlar in användningsinformationen.

 12. ÄGANDE OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER:

 13. Zoho äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. Zoho reserverar sig uttryckligen samtliga rättigheter som inte överlåtits till dig häri, förutom rättigheten att avbryta eller att inte släppa ut Licensierad programvara och att förändra priser, innehåll, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, utsläppsdatum, allmän tillgång till eller karakteristika för den Licensierade programvaran. Den Licensierade programvaran har inte sålts till er utan är enbart licensierad till er av Zoho.

 14. GRANSKNING:

 15. Zoho förbehåller sig rätten att revidera din användning av den licensierade programvaran genom att skriftligt meddela minst sju (7) dagar i förväg om en förestående revision i era lokaler under normal arbetstid.

 16. SEKRETESS:

 17. Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande Zoho som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

 18. GARANTIFRISKRIVNING:

 19. Zoho garanterar inte att den licensierade programvaran är felfri. Förutom vad som anges häri tillhandahålls den licensierade programvaran "i befintligt skick" utan någon form av garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för något specifikt syfte och utan garanti för den effektivitet eller de resultat som du kan få med hjälp av den licensierade programvaran. Du är ensam fullt ut ansvarig för att avgöra lämpligheten av användning av den licensierade programvaran och tar själv alla risker i samband med dess användning, inklusive men inte begränsat till skada på eller förlust av data på program eller utrustning och otillgänglighet eller avbrott av funktioner eller åtgärder.

 20. ANSVARSBEGRÄNSNING:

 21. Inte i något fall kan Zoho hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon specifik, oavsedd, indirekt, bestraffningsbar eller följdskada eller skador för förlust av affärer eller vinster, verksamhetsavbrott, eller förlust av företagsinformation som uppkommit på grund av användning eller oförmåga att använda den licensierade programvaran eller för något krav från någon part även om ZOHO Corporation har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador. Zohos totala ansvar med hänsyn till åtaganden enligt dessa villkor eller på annat sätt med avseende på den licensierade programvaran kan aldrig överstiga den licensavgift som du betalat för nämnda licens.

 22. SKADESLÖSHET:

 23. Zoho förbinder sig att gottgöra och försvara er från och mot alla anspråk, åtgärder eller processer, som uppstår ur något anspråk som den licensierade programvaran överträder eller bryter någon giltig amerikansk, patent-, copyright- eller affärshemlighet hos någon tredje part. Detta gäller så länge du bistår med (i) en omedelbar skriftlig redogörelse för Zoho med sådana anspråk; (ii) samarbetar med Zoho i försvaret och/eller uppgörelse därav på Zohos bekostnad; och (iii) ger Zoho rätten att kontrollera försvaret och samtliga relaterade uppgörelseförhandlingar. Ovanstående är Zohos enda skyldighet gentemot er och är ert enda rättsmedel till det här avtalet för immaterialrättsintrång.

  Zoho är inte skyldig till någon gottgörelse för påstående om intrång till den grad att det resulterar i eller påstås resultera i (i) någon kombination, drift eller användning av den licensierad programvaran med något program eller någon utrustning som inte kommer från Zoho; (ii) någon modifiering av den licensierade programvaran av annan än Zoho; och (iii) din egen underlåtelse att inom rimlig tid att implementera en ersättnings- eller modifierad version av den licensierade programvaran som ges av Zoho.

 24. UPPSÄGNING:

 25. Det här Avtalet gäller tills endera parten säger upp det. Du kan avsluta avtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den licensierade programvaran du har i din ägo till Zoho. Zoho kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till Zoho och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta avtal.

 26. ALLMÄNT:

 27. Om ni bor i USA eller Kanada lyder detta avtal, och ska tolkas, med respekt för alla lagar i staten Kalifornien, utan hänvisning till principerna för lagkonflikter, då lagar som de tillämpas på avtal som ingås och genomförs i sin helhet inom Kalifornien och mellan boende i Kalifornien. Om ni bor i något annat land lyder detta avtal, och ska tolkas, med respekt för alla lagar i Republiken Indien, utan hänvisning till principerna för lagkonflikter, då lagar som de tillämpas på avtal som ingås och genomförs i sin helhet inom Republiken Indien och mellan boende i Republiken Indien. Om ni bor i USA eller Kanada går ni med på att underkasta er den personliga jurisdiktionen för domstolar i det norra distriktet i Kalifornien. Om ni bor i något annat land går ni med på att underkasta er den personliga jurisdiktionen för domstolar i Chennai, Indien. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner. Du får inte exportera den Licensierade programvaran eller någon applikation som innehåller den Licensierade programvaran förutom i enlighet med Förenta staterna exportregleringar och gällande lagar och riktlinjer.