ManageEngine®Key Manager Plus-mjukvara

Licensavtal

SÄLJVILLKOR FÖR MANAGEENGINE-PROGRAMVARUPRODUKTER

Det här licensavtalet beskriver policyn för licenser i ManageEngine Key Manager Plus ("licensierad programvara") gällande följande ämnen:

1. Utvärderingslicens

2. Kommersiell licens

3.Teknisk support

Läs noga igenom följande licensavtal innan (i) du slutför den elektroniska beställningen eller du laddar ner den Licensierade programvaran från någon auktoriserad webbplats eller (ii) du installerar den Licensierade programvaran från media som har levererats efter beställning efter någon alternativ beställningsprocess, vad som är tillämpligt. Du erkänner att du har läst och förstått det här licensavtalet samt går med på att vara bunden av dess villkor. Om du inte godkänner villkoren för det här avtalet, så ska du antingen (i) lämna webbplatsen utan att gå vidare med orderprocessen eller (ii) återlämna skickade, oanvända media och dokumentation inom trettio (30) dagar från leveransdatumet för den licensierade programvaran, för att få en fullständig återbetalning, såsom tillämpligt.

1.UTVÄRDERINGSLICENS:

ZOHO Corp. ger dig en icke-exklusiv och oöverförbar utvärderingslicens för den licensierade programvaran under en provperiod. Du får använda den för interna affärssyften, i binär objektkodform, under trettio (30) dagar från datumet då du hämtar eller installerar den. Licensen börjar gälla när den licensierade programvaran hämtas eller installeras, och upphör att gälla trettio (30) dagar därefter (utvärderingsperiod).

Om du inte har för avsikt att använda den Licensierade programvaran, gratisversionen eller Standard-versionen, efter utvärderingsperioden samtycker du till att ta bort programvaran från din dator omedelbart. Du är förbjuden att använda den Licensierade programvaran för något annat ändamål eller på något sätt erbjuda den för vidareförsäljning enligt villkoren i Avsnitt 1. ZOHO Corp. behåller samtliga rättigheter som inte specifikt överlåtits till dig i detta avtal.

2. KOMMERSIELL LICENS:

Kostnadsfri utgåva:Där det är tillämpligt och om ni väljer att använda den kostnadsfria utgåvan efter utvärderingsperioden, kan ni med den licensierade programvaran övervaka upp till 5 tangenter. ZOHO Corp. ger dig en icke-exklusiv, oöverförbar, världsomspännande licens att använda den licensierade programvaran utan kostnad för all framtid.

Prenumerationslicens för standardversion:Som del av ditt val av prenumerationslicens för den Licensierade programvaran, ger ZOHO Corp. dig rätt till en avgiftsbelagd, icke-exklusiv, icke-överföringsbar världsomspännande licens för användning av den Licensierade programvaran inklusive användardokumentationen som du laddat ner eller fått på något media från ZOHO Corp., inklusive samtliga uppdateringar, där så är tillämpligt, under förutsättning att sådan tillgång och användning av den Licensierade programvaran är i enlighet med singel-installationslicensen som givits dig av ZOHO Corp. ”Användning av” innebär lagring, placering, installation av, exekvering eller uppvisande av den Licensierade programvaran. Enskild installationslicens innebär att en kopia av den licensierade programvaran kan installeras endast på en server eller dator.

Med prenumerationslicens licensieras den Licensierade programvaran enbart under den avsedda tidsperioden. Om du inte förnyar prenumerationslicensen utöver tidsperioden samtycker du till att sluta använda programvaran och att ta bort programvaran från ditt system.

För att fortsätta använda den Licensierade programvaran utöver den prenumererade tidsperioden måste licensen förnyas senast 10 dagar före tidsperiodens utgång. Som en del av prenumerationslicensen ingår samtliga uppdateringar, uppgraderingar, e-postsupport för problemrapportering och online-åtkomst till produktdokumentationen för den licensierade programvaran utan extra kostnad under den avsedda perioden.

3.PRODUKTER FRÅN TREDJE PART:

Den Licensierade programvaran kan innehålla programvara som ursprungligen härrör från tredje part och utan att begränsa den generella giltigheten för detta Licensavtal samtycker du till att (a) namnet på någon tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran ska fortsätta vara tredje parts som tillhandahållit detsamma, och (b) inte distribuera sådan tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran såvida inte licensvillkoren från sådan tredje part innebär annorledes.

4. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING:

Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte: (i) installera en kopia på den Licensierade programvaran på mer än en server eller arbetsstation; (ii) göra några kopior förutom nödvändigt antal kopior för säkerhetskopiering av programmet, redundans, arkivering eller av tillfälliga nödskäl; (iii) avlägsna några copyright-, varumärkes- eller andra tillhörighetsmeddelanden från den Licensierade programvaran eller dess kopior; (iv) hyra ut, leasa vidare, licensiera, underlicensiera eller distribuera den Licensierade programvaran; (v) modifiera eller förbättra den licensierade programvaran; (vi) tekniskt reversera, bryta ner eller ta isär den Licensierade programvaran. (vii) låta någon tredje part få tillgång till, använda eller supporta den Licensierade programvaran.

5. TEKNISK SUPPORT:

Som del av den här prenumerationslicensen erbjuder Zoho support som inkluderar e-postsupport för problemrapportering, produktuppdateringar, uppgraderingar och online-åtkomst till produktdokumentation utan ytterligare kostnad under prenumerationsperioden. Teknisk support, inklusive online-åtkomst till produktdokumentation, produktuppdateringar, uppgraderingar, service pack, e-post- och telefonsupport, ingår inte som del av en ständig licens. Du kan köpa tekniska supporttjänster för evig licens genom att betala den aktuella underhålls- och supportavgiften.

6.INSAMLING AV ANVÄNDNINGSINFORMATION:

Zoho samlar information om din användning av den licensierade programvaran, såsom licensinformation, konfigurationen i systemet som den licensierade programvaran installerats i, användningsstatistik som hänför sig till inventarier, administratörs- och användarfunktioner samt hur ofta de olika funktionerna i den licensierade programvaran används, inklusive information om vilka sidor och rapporter som använts. Zoho samtycker till att vid din förfrågan tillhandahålla den insamlade datan om din användning av den licensierade programvaran. Du förstår och godkänner att insamlingen av användningsinformationen aktiveras som standard och att den måste avaktiveras om du inte vill tillåta att Zoho samlar in användningsinformationen.

7. ÄGANDE OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER:

ZOHO Corp. äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. ZOHO Corp. reserverar sig uttryckligen samtliga rättigheter som inte överlåtits till dig häri, förutom rättigheten att avbryta eller att inte släppa ut Licensierad programvara och att förändra priser, innehåll, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, utsläppsdatum, allmän tillgång till eller karakteristika för den Licensierade programvaran. Den licensierade programvaran licensieras endast till dig av ZOHO Corp., dvs. den säljs inte

8. GRANSKNING:

ZOHO Corp. förbehåller sig rätten att revidera din användning av den licensierade programvaran genom att skriftligt meddela minst sju dagar i förväg om en förestående revision i era lokaler under normal arbetstid.

9.SEKRETESS:

Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande ZOHO Corp. som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

10. GARANTIFRISKRIVNING:

ZOHO Corp. garanterar inte att den licensierade programvaran är felfri. Förutom vad som anges häri tillhandahålls den licensierade programvaran "i befintligt skick" utan någon form av garanti, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för något specifikt syfte och utan garanti för den effektivitet eller de resultat som du kan få med hjälp av den licensierade programvaran. Du är ensam fullt ut ansvarig för att avgöra lämpligheten av användning av den licensierade programvaran och tar själv alla risker i samband med dess användning, inklusive men inte begränsat till skada på eller förlust av data på program eller utrustning och otillgänglighet eller avbrott av funktioner eller åtgärder.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter exklusion eller begränsning av antydda garantier kan ovanstående exklusioner och begränsningar kanske inte gälla dig.

11.ANSVARSBEGRÄNSNING:

Inte i något fall kan ZOHO Corporation hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon specifik, oavsedd, indirekt, bestraffningsbar eller följdskada eller skador för förlust av affärer eller vinster, verksamhetsavbrott, eller förlust av företagsinformation som uppkommit på grund av användning eller oförmåga att använda den licensierade programvaran eller för något krav från någon part även om ZOHO Corporation har uppmärksammats på möjligheten för sådana skador. ZOHO Corp.s fullständiga ansvar med avseende på dess skyldigheter under detta avtal eller på annat sätt med avseende på den licensierade programvaran överskrider inte licensavgiften som du har betalat för den licensierade programvaran.

Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter exklusion eller begränsning av ansvar för oförutsedda eller följdskador kan ovanstående exklusioner och begränsningar kanske inte gälla dig.

12. SKADESLÖSHET:

ZOHO Corp. samtycker till att ersätta och försvara dig mot alla krav, åtgärder eller processer som uppkommit på att den Licensierade programvaran gjort intrång eller på annat sätt missbrukat något gällande amerikanskt patent, copyright eller affärshemlighet från någon tredje part; så länga som du kan tillhandahålla; (i) utan dröjsmål skriftligt meddelande till ZOHO Corp. om sådan krav; (ii) samarbete med ZOHO Corp. gällande försvar och/eller förlikning därav på ZOHO Corp.s bekostnad; och (iii) tillåta ZOHO Corp. att sköta försvaret och alla förlikningsförhandlingar i anslutning till det. Ovanstående är ZOHO Corp.s enda skyldighet och är enda och exklusiva gottgörande enligt detta Licensavtal för intrång i immateriella rättigheter.

ZOHO Corp. är inte skyldig till någon gottgörelse för påstående om intrång till den grad att det resulterar i eller påstås resultera i (i) någon kombination, drift eller användning av den licensierad programvaran med något program eller någon utrustning som inte kommer från ZOHO Corp.; (ii) någon modifiering av den licensierade programvaran av annan än ZOHO Corp.; och (iii) din egen underlåtelse att inom rimlig tid att implementera en ersättnings- eller modifierad version av den licensierade programvaran som ges av ZOHO Corp.

13. UPPSÄGNING:

Det här Avtalet gäller tills endera part säger upp det. Du kan avsluta Licensavtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran du har i din ägo till ZOHO Corp. ZOHO Corp. kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till ZOHO Corp. och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta Licensavtal.

14.ALLMÄNT:

Detta Licensavtal ska göras, tolkas och styras av lagarna i staten Kalifornien exklusivt dess konflikter med gällande lagar. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner. Du får inte exportera den Licensierade programvaran eller någon applikation som innehåller den Licensierade programvaran förutom i enlighet med Förenta staterna exportregleringar och gällande lagar och riktlinjer.