Softwarelicensaftale

Denne licensaftale beskriver politikken for licensen for Recovery Manager Plus Agent ("Licenseret software")

Læs følgende licens omhyggeligt, før du enten (i) downloader den licenserede software fra et autoriseret websted, eller (ii) installerer den licenserede software. Du anerkender, at du har læst denne licensaftale, har forstået den og accepterer at være bundet af dens vilkår. Hvis du ikke accepterer betingelserne og betingelserne i denne aftale, skal du ikke downloade eller installere den licenserede software.

1: LICENSBEVILLING:

Zoho giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software, herunder brugerdokumentation og opdateringer som en del af dit abonnement på Recovery Manager Plus ("Tjenesten").Den licenserede software udgør en del af dit abonnement på tjenesten. Du accepterer ikke at bruge den licenserede software på nogen måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt her. Da den licenserede software leveres som en del af tjenesten, accepterer du også at overholde betingelserne, under hvilke tjenesten leveres til dig.

2. TREDJEPARTSPRODUKTER:

Den licenserede software kan indeholde software, der stammer fra tredjepartsleverandører, og uden at begrænse den generelle anvendelighed af de øvrige bestemmelser i denne aftale, accepterer du, at (a) titlen på enhver tredjepartssoftware, der er inkorporeret i den licenserede software, forbliver hos tredjepart der leverede det samme; og (b) du ikke distribuerer nogen sådan tredjepartssoftware tilgængelig med den licenserede software, medmindre licensvilkårene for sådan tredjepartssoftware indeholder andet.

3. RESTRIKTIONER FOR ANVENDELSE:

Ud over alle andre vilkår og betingelser i denne aftale skal du ikke:

  1. fjerne nogen copyrights, varemærkes eller andre ejendomsmeddelelser fra den licenserede software eller dens kopier;
  2. fremstille nogen kopier undtaget én sikkerhedskopi eller arkivkopi til midlertidig brug i en nødsituation;
  3. udleje, lease, licensere, underlicensere eller distribuere den licenserede software eller nogen dele af den for sig eller som en del af din applikation;
  4. ændre eller forbedre den licenserede software;
  5. reverse engineere, dekompilere eller adskille den licenserede software;

4. TEKNISK SUPPORT:

Teknisk support til den licenserede software leveres som en del af dit abonnement på tjenesten. Teknisk support til den licenserede software afsluttes sammen med dit abonnement på tjenesten.

5. EJERSKAB OG INTELLEKTUEL EJENDOM:

ZOHO Corp. ejer alle rettigheder, krav og interesser i og til den licenserede software. Zoho forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, der ikke er tildelt dig heri, herunder retten til at afbryde eller ikke frigive noget software og til at ændre priser, funktioner, specifikationer, licensvilkår, frigivelsesdatoer, generel tilgængelighed eller karakteristika for den licenserede software. Softwaren er kun licenseret og sælges ikke til dig af Zoho

6. KONTROL:

Zoho har ret til at kontrollere din brug af den licenserede software ved at give en forudgående skriftlig meddelelse med mindst syv (7) dages varsel vedrørende sin hensigt om at gennemføre en sådan kontrol på dine faciliteter i løbet af normal åbningstid.

7. FORTROLIGHED:

Den licenserede software indeholder proprietære oplysninger tilhørende Zoho, der er beskyttet af lovene i De Forenede Stater, og du accepterer hermed at tage ethvert rimeligt skridt for at opretholde fortroligheden i forbindelse med den licenserede software. Du accepterer med rimelighed at kommunikere vilkårene og betingelserne i denne aftale til de personer, der er ansat af dig, der kommer i kontakt med eller tilgår den licenserede software, og at gøre en rimelig indsats for at sikre, at de overholder sådanne vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ikke bevidst tillader sådanne personer at bruge nogen del af den licenserede software til et formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

ZOHO GARANTERER IKKE, AT DEN LICENSEREDE SOFTWARE VIL VÆRE FEJLFRI. MED UNDTAGELSE AF HVAD DER ER ANGIVET HER, LEVERES DEN LICENSEREDE SOFTWARE "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UDEN GARANTI FOR DEN YDEEVNE ELLER DE RESULTATER DU MÅTTE OPNÅ VED HJÆLP AF DEN LICENSEREDE SOFTWARE. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT BESTEMME, OM DET ER TILLADT AT BRUGE DEN LICENSEREDE SOFTWARE, OG PÅTAGE DIG ALLE RISICI FORBUNDET MED BRUGEN AF DEN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL RISIKOEN FOR APPLIKATIONSFEJL, SKADE PÅ ELLER TAB AF DATA, APPLIKATIONER ELLER UDSTYR OG UTILGÆNGELIGHED ELLER AFBRYDELSE AF DRIFT.

DA NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF IMPLICITTE GARANTIER, ER OVENNÆVNTE UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR:

ZOHO ER UNDEN INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART MED HENSYN TIL SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, PØNALE ELLER KONSEKVENTIELLE ERSTATNINGER ELLER ERSTATNINGER FOR MISTET FORRETNING, TAB AF PROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSER ELLER TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER SOM FØLGE AF DEN MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE applikationen ELLER FOR ETHVERT KRAV FRA NOGEN ANDEN PART, SELV HVIS ZOHO ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER. ZOHOS FULDE ANSVAR MED HENSYN TIL DETS FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER UNDER ANDRE OMSTÆNDIGHEDER MED HENSYN TIL DEN LICENSEREDE SOFTWARE MÅ IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR TJENESTEN.

DA NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR UTILSIGTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER, GÆLDER OVENNÆVNTE UNDTAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

10. ERSTATNING:

Zoho accepterer at holde dig skadefri og beskytte dig mod alle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge at ethvert krav som vedrører, at den licenserede software krænker eller overtræder et gyldigt amerikansk patent, copyright eller forretningshemmelighed fra nogen som helst tredjepart, forudsat at du; (i) omgående giver Zoho skriftlig besked om et sådant krav; (ii) samarbejder med Zoho med hensyn til at forsvare og/eller indgå forlig for Zohos regning; og (iii) tillader Zoho at styre forsvaret og alle relaterede forligsforhandlinger. Ovenstående er Zohos eneste forpligtelse over for dig og skal være dit eneste og eksklusive middel i henhold til denne aftale for så vidt angår krænkelse af intellektuel ejendom.

Zoho har ingen erstatningsforpligtelser for krav vedrørende overtrædelse i det omfang det skyldes, eller påstas at skyldes (i) nogen kombination, betjening eller brug af den licenserede software med applikationer eller udstyr, der ikke er leveret af Zoho; (ii) enhver ændring af den licenserede software af en anden part end Zoho; og (iii) din undladelse af inden for en rimelig tidsramme at implementere enhver udskiftning eller ændring af den licenserede software leveret af Zoho.

11. AFSLUTNING:

Denne aftale ophører sammen med dit abonnement på tjenesten. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software, du er i besiddelse af, til Zoho. Zoho kan opsige denne aftale af enhver grund, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af nogen af betingelserne i denne aftale. Ved ophør skal du ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software til Zoho og bekræfte skriftligt, at alle kendte kopier er blevet ødelagt. Alle bestemmelser, der vedrører fortrolighed, ejendomsrettigheder, hemmeligholdelse og begrænsning af ansvar skal fortsat være gyldige efter opsigelsen af denne aftale.

12. GENERELT:

Denne aftale skal forstås, fortolkes og styres af lovgivningen i delstaten Californien undtaget dennes lovbestemmelselseskonflikter. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter al forudgående kommunikation, forståelser eller aftaler mellem parterne. Ethvert frafald eller ændring af denne aftale er kun gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af begge parter heri. Hvis en del af denne aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten fortolkes således, at det med rimelighed påvirker parternes intention.