Softwarelicensaftale

Denne licensaftale beskriver politikken for licenser til ManageEngine Endpoint Central MSP ("Licenseret software") for så vidt angår de følgende emner:

* Evalueringslicens

* Kommerciel licens

* Teknisk support

Læs følgende licens omhyggeligt, inden du enten (i) udfylder den elektroniske ordre eller downloader den licenserede software fra et autoriseret websted, eller (ii) installerer den licenserede software fra medier, der blev leveret efter at have bestilt ved alternativ ordreproces, alt efter hvad der er relevant. Du anerkender, at du har læst denne licensaftale, har forstået den og accepterer at være bundet af dens vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, skal du (i) forlade webstedssiden uden at fortsætte bestillingsprocessen, eller (ii) returnere det leverede ubrugte medie og dokumentationen inden for tredive (30) dage fra datoen for afsendelse af den licenserede software for en fuld refusion af din betaling, alt efter hvad der er relevant.

Den licenserede software giver dig mulighed for at installere opgraderinger og patches (“Patches”) til OS'et og softwareapplikationer ("applikationer, der skal patches"). Du skal sikre dig, at du har fået ægte licenser til alle installationer af de applikationer, der skal patches, før du installerer patches ved hjælp af den licenserede software. Hvis du ikke er sikker på, at du har fået gyldige licenser til alle installationer af de applikationer, der skal patches, skal du ikke installere nogen patches til de applikationer, der skal patches ved hjælp af den licenserede software.

1. EVALUERINGSLICENS:

ZOHO Corp. giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar prøveversionlicens i binær objektkodeform udelukkende til intern forretningsbrug til prøveversion og evaluering af den licenserede software i en periode på tredive (30) dage fra datoen for download eller installation. Denne licens begynder ved download eller installation af den licenserede software og slutter tredive (30) dage derefter ("Evalueringsperiode").

Hvis du ikke er villig til at bruge den licenserede software efter prøveperioden, accepterer du at fjerne softwaren fra din computer med øjeblikkelig virkning, bortset fra eventuelle automatisk genererede sikkerhedskopier, der ikke bruges til noget formål. Det er ikke tilladt at bruge den licenserede software til noget andet formål eller på anden måde tilbyde den til videresalg i henhold til betingelserne i dette afsnit 1. Du accepterer ikke at videregive resultaterne af benchmarks for softwarens ydeevne til nogen tredjepart uden det udtrykkelige samtykke fra ZOHO Corp.

2. KOMMERCIEL LICENS:

(a) Free Edition: Hvis det er relevant, hvis du vælger at bruge Free Edition efter prøveperioden, giver den licenserede software dig mulighed for at administrere op til 25 desktops og 25 mobilenheder. ZOHO Corp. giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software til interne forretningsformål uden omkostninger i evighed.

(b) Abonnementslicens: Som en del af dit valg af at licensere abonnementsmodellen giver ZOHO Corp. dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til kun at bruge den licenserede software til interne forretningsformål, herunder brugerdokumentation, som du har downloadet fra eller modtaget på medier leveret af ZOHO Corp, herunder alle opdateringer, hvor det er relevant, forudsat at sådan adgang og brug af licenssoftwaren er i overensstemmelse med den enkeltinstallationslicens, der er tildelt af ZOHO Corp. "Brug" betyder lagring, placering, installation, eksekvering eller visning af licenssoftwaren. "Enkelt installationslicens" betyder, at en kopi af den licenserede software kun kan installeres i en CPU.

Under abonnementslicensen er den licenserede software kun licenseret i den tilsigtede varighed. Hvis licenshaveren ikke fornyer abonnementet ud over varigheden, accepterer licenstageren at stoppe med at bruge softwaren og fjerne softwaren fra licenshaverens systemer.

For at fortsætte med at bruge den licenserede software ud over den abonnerede varighed, skal du forny din licens mindst 10 dage før udløbet af denne periode. Som en del af abonnementslicensen, vil alle opdateringer, opgraderinger, e-mailsupport til problemrapportering og online adgang til produktdokumentation til den licenserede software blive leveret til dig uden ekstra omkostninger i den planlagte periode.

3. TREDJEPARTSPRODUKTER:

Den licenserede software kan indeholde software, der stammer fra tredjepartsleverandører, og uden at begrænse den generelle anvendelighed af de øvrige bestemmelser i denne aftale, accepterer du, at (a) titlen på enhver tredjepartssoftware, der er inkorporeret i den licenserede software, forbliver hos tredjepart der leverede det samme; og (b) du ikke distribuerer nogen sådan tredjepartssoftware tilgængelig med den licenserede software, medmindre licensvilkårene for sådan tredjepartssoftware indeholder andet.

4. BRUGSRESTRIKTIONER:

Ud over alle andre vilkår og betingelser i denne aftale skal du ikke:

(i) installere en kopi af den licenserede software på mere end en CPU;

(ii) fjerne enhver copyright, varemærke eller andre ejendomsmeddelelser fra den licenserede software eller dens kopier;

(iii) fremstille nogen kopier undtaget én sikkerhedskopi eller arkivkopi til midlertidig brug i en nødsituation;

(iv) udleje, lease, licensere, underlicensere eller distribuere den licenserede software eller nogen dele af den for sig eller som en del af din applikation;

(v) ændre eller forbedre den licenserede software;

(vi) reverse engineere, dekompilere eller adskille den licenserede software.

(vii) tillade nogen tredjepart at få adgang til, bruge eller supportere den licenserede software undtaget for ansatte, entreprenører, konsulenter eller andre tredjeparter, der er bestilt af dig til at gøre noget af det foregående på vegne af dig eller til din fordel..

5. TEKNISK SUPPORT:

ZOHO Corp. tilbyder support, der inkluderer e-mailsupport til problemrapportering, produktopdateringer, opgraderinger og online adgang til produktdokumentation i en periode på et år.

6. INDSAMLING AF BRUGSOPLYSNINGER:

Zoho Corp. indsamler oplysninger vedrørende din brug af den licenserede software, såsom licensoplysninger, konfiguration af det system, hvor den licenserede software er installeret, brugsstatistikker vedrørende brugsfrekvens af forskellige funktioner i den licenserede software, inklusive sider og tilgåede rapporter. Zoho accepterer at levere de indsamlede data om din brug af den licenserede software efter anmodning fra dig. Du forstår og anerkender, at indsamling af brugsoplysninger er aktiveret som standard, og at det skal deaktiveres via den licenserede softwarebrugsgrænseflade, hvis du ikke ønsker at tillade Zoho at indsamle brugsoplysninger.

7. EJERSKAB OG INTELLEKTUEL EJENDOM:

ZOHO Corp. ejer alle rettigheder, krav og interesser i og til den licenserede software. ZOHO Corp forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, der ikke er tildelt dig heri, herunder retten til at afbryde eller ikke frigive noget licenseret software og til at ændre priser, funktioner, specifikationer, licensvilkår, frigivelsesdatoer, generel tilgængelighed eller karakteristika for den licenserede software. Den licenserede software er kun licenseret og sælges ikke til dig af ZOHO Corp.

8. KONTROL:

ZOHO Corp. har ret til at kontrollere din brug af den licenserede software ved at give en forudgående skriftlig meddelelse med mindst syv (7) dages varsel vedrørende sin hensigt om at gennemføre en sådan kontrol på dine faciliteter i løbet af normal åbningstid.

9. FORTROLIGHED:

Den licenserede software indeholder proprietære oplysninger tilhørende ZOHO Corp, der er beskyttet af lovene i De Forenede Stater, og du accepterer hermed at tage ethvert rimeligt skridt for at opretholde fortroligheden i forbindelse med den licenserede software. Du accepterer med rimelighed at kommunikere vilkårene og betingelserne i denne aftale til de personer, der er ansat af dig, der kommer i kontakt med eller tilgår den licenserede software, og at gøre en rimelig indsats for at sikre, at de overholder sådanne vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ikke bevidst tillader sådanne personer at bruge nogen del af den licenserede software til et formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

ZOHO Corp. garanterer ikke, at den licenserede software vil være fejlfri. Med undtagelse af hvad der er angivet her, leveres den licenserede software "som den er" uden garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og uden garanti for den ydeevne eller resultater, du måtte opnå ved hjælp af den licenserede software. Du er alene ansvarlig for at bestemme, om det er tilladt at bruge den licenserede software, og påtage dig alle risici forbundet med brugen af den, herunder men ikke begrænset til risikoen for programfejl, skade på eller tab af data, programmer eller udstyr og utilgængelighed eller afbrydelse af drift.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af implicitte garantier, er ovennævnte undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke gældende for dig.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR:

Under ingen omstændigheder er ZOHO Corp. ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til særlige, tilfældige, indirekte, pønale eller konsekventielle erstatninger eller erstatninger for mistet forretning, tab af profit, forretningsafbrydelser eller tab af forretningsoplysninger som følge af den manglende mulighed for at bruge applikationen eller for ethvert krav fra nogen anden part, selv hvis ZOHO Corp. er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne erstatninger. ZOHO Corps fulde ansvar med hensyn til dets forpligtelser i henhold til denne aftale eller under andre omstændigheder med hensyn til den licenserede software må ikke overstige det beløbet for det navngivne udviklerlicensgebyr, du har betalt for den licenserede software.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for utilsigtede skader eller følgeskader, gælder ovennævnte undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke for dig.

12. ERSTATNING:

ZOHO Corp. accepterer at holde dig skadesfri og beskytte dig mod alle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge at ethvert krav som vedrører, at den licenserede software krænker eller overtræder et gyldigt amerikansk patent, copyright eller forretningshemmelighed fra nogen som helst tredjepart, forudsat at du; (i) omgående giver ZOHO Corp. skriftlig besked om et sådant krav; (ii) samarbejder med ZOHO Corp. med hensyn til at forsvare og/eller indgå forlig for ZOHO Corp.s regning; og (iii) tillader ZOHO Corp. at styre forsvaret og alle relaterede forligsforhandlinger. Det ovenstående er ZOHO Corps eneste forpligtelse over for dig og skal være dit eneste og eksklusive middel i henhold til denne aftale for så vidt angår krænkelse af intellektuel ejendom.

ZOHO Corp. har ingen erstatningsforpligtelser for krav vedrørende overtrædelse i det omfang det skyldes, eller påstas at skyldes (i) nogen kombination, betjening eller brug af den licenserede software med applikationer eller udstyr, der ikke er leveret af ZOHO Corp .; (ii) enhver ændring af den licenserede software af en anden part end ZOHO Corp .; og (iii) din undladelse af inden for en rimelig tidsramme at implementere enhver udskiftning eller ændring af den licenserede software leveret af ZOHO Corp.

13. OPSIGELSE:

Denne aftale gælder, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software, du er i besiddelse af, til ZOHO Corp. ZOHO Corp. kan opsige denne aftale af enhver grund, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af nogen af betingelserne i denne aftale. Ved ophør skal du ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software til ZOHO Corp. og bekræfte skriftligt, at alle kendte kopier er blevet ødelagt. Alle bestemmelser, der vedrører fortrolighed, ejendomsrettigheder, hemmeligholdelse og begrænsning af ansvar skal fortsat være gyldige efter opsigelsen af denne aftale.

14. GENERELT:

Denne aftale skal forstås, fortolkes og styres af lovgivningen i delstaten Californien undtaget dennes lovbestemmelselseskonflikter. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter al forudgående kommunikation, forståelser eller aftaler mellem parterne. Ethvert frafald eller ændring af denne aftale er kun gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af begge parter heri. Hvis en del af denne aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten fortolkes således, at det med rimelighed påvirker parternes intention. Du må ikke eksportere den licenserede software eller din applikation, der indeholder den licenserede software, undtaget når det er i overensstemmelse med De Forenede Staters eksportbestemmelser og gældende love og forskrifter.