ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι παρακάτω όροι αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Zoho Corporation Pvt. Ltd. (εφεξής "Zoho") όσον αφορά την από μέρους σας χρήση του ManageEngine Analytics Plus (εφεξής "Λογισμικό με άδεια χρήσης").

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω άδεια χρήσης πριν (i) ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική παραγγελία ή πραγματοποιήσετε λήψη του Λογισμικού με άδεια χρήσης από έναν εξουσιοδοτημένο ιστότοπο ή (ii) εγκαταστήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης από μέσα που παραδόθηκαν μετά την παραγγελία τους μέσω μιας εναλλακτικής διαδικασίας παραγγελίας, ανάλογα με την περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Άδεια χρήσης, την έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, είτε (i) εξέλθετε από τη σελίδα του ιστοτόπου χωρίς να συνεχίσετε τη διαδικασία παραγγελίας είτε (ii) επιστρέψτε τα παρασχεθέντα αχρησιμοποίητα μέσα και την τεκμηρίωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του Λογισμικού με άδεια χρήσης για πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με την περίπτωση.

1.Άδεια χρήσης αξιολόγησης:

Η Zoho σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης αξιολόγησης για δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, σε δυαδική μορφή αντικειμενικού κώδικα, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης ή εγκατάστασης. Η παρούσα Άδεια χρήσης ισχύει από τη στιγμή της λήψης ή της εγκατάστασης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά (εφεξής "Περίοδος αξιολόγησης").

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, είτε την Προσωπική έκδοση είτε την Επαγγελματική έκδοση, μετά την Περίοδο αξιολόγησης, συμφωνείτε να καταργήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης από τον υπολογιστή σας με άμεση ισχύ, εκτός από τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται αυτόματα και χρησιμοποιούνται για σκοπό αρχειοθέτησης. Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεσή του προς μεταπώληση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Ενότητας 1. Η Zoho διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ειδικά στο παρόν.

2. Προσωπική έκδοση:

Όπου ισχύει, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Προσωπική έκδοση πέρα από την Περίοδο αξιολόγησης, το Λογισμικό με άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που υποστηρίζονται στην Προσωπική έκδοση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπο. Η Zoho σάς εκχωρεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, χωρίς κόστος, για πάντα.

3. Επαγγελματική έκδοση:

3.1. Εμπορική άδεια χρήσης:

(Α) Οριστική άδεια χρήσης: Εφόσον επιλέξατε το μοντέλο Οριστικής άδεια χρήσης, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, οριστική και παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη που έχετε λάβει από τη Zoho ή έχετε λάβει στα μέσα που παρέχονται από τη Zoho, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, όπου ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho. Ως "Χρήση" νοείται η αποθήκευση, ο εντοπισμός, η εγκατάσταση, η εκτέλεση ή η εμφάνιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Ως "Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης" νοείται ότι ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε ένα μηχάνημα.

(β) Άδεια χρήσης συνδρομής: Εφόσον επιλέξατε την άδεια χρήσης βάσει του Μοντέλου συνδρομής, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη που έχετε λάβει από τη Zoho ή έχετε λάβει στα μέσα που παρέχονται από τη Zoho, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, όπου ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho. Ως "Χρήση" νοείται η αποθήκευση, ο εντοπισμός, η εγκατάσταση, η εκτέλεση ή η εμφάνιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Ως "Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης" νοείται ότι ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε ένα μηχάνημα.

Σύμφωνα με την Άδεια χρήσης συνδρομής, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια. Αν δεν ανανεώσετε τη Συνδρομή πέρα από το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, συμφωνείτε να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να καταργήσετε το λογισμικό από το συστήμά σας.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με άδεια χρήσης και μετά τη λήξη της συνδρομής, πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος. Εφόσον επιλέξατε την Άδεια χρήσης συνδρομής, όλες οι ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δημιουργία αναφορών προβλημάτων και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντος για το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα σας παρασχεθούν χωρίς επιπλέον κόστος στη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

4. Προϊόντα τρίτων:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να περιέχει λογισμικό που προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και, χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε (α) ότι ο τίτλος σε οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης θα παραμείνει στο τρίτο μέρος που το έχει παράσχει και (β) ότι δεν θα διανείμετε κανένα ανάλογο λογισμικό τρίτου που διατίθεται με το Λογισμικό με άδεια χρήσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους της άδειας χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού τρίτου.

5. Περιορισμοί χρήσης:

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται: (i) να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης σε περισσότερους έναν διακομιστές ή μηχανήματα, (ii) να καταργήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τα αντίγραφά του, (iii) να δημιουργήσετε αντίγραφα, εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή ένα αντίγραφο για αρχειοθέτηση, για προσωρινούς σκοπούς έκτακτης ανάγκης, (iv) να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παράσχετε άδεια χρήσης, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να διανείμετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τυχόν τμήματά του ανεξάρτητα ή ως τμήμα της εφαρμογής σας, (v) να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, (vi) να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, ή (vii) να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να υποστηρίζουν το Λογισμικό με άδεια χρήσης, με εξαίρεση τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, τους συμβούλους ή άλλα τρίτα μέρη που προσλαμβάνονται από εσάς για την υλοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω για λογαριασμό σας ή προς όφελός σας.

6. Τεχνική υποστήριξη:

Ως μέρος της άδειας χρήσης συνδρομής, η Zoho παρέχει υποστήριξη που περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναφορά προβλημάτων, ενημερώσεις προϊόντων, αναβαθμίσεις και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντων, χωρίς επιπλέον κόστος για την περίοδο της συνδρομής. Η τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πρόσβασης στην τεκμηρίωση του προϊόντος, στις ενημερώσεις του προϊόντος, στις αναβαθμίσεις, στα service pack, στο email και στην τηλεφωνική υποστήριξη, δεν περιλαμβάνεται στην οριστική άδεια χρήσης. Μπορείτε να αγοράσετε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για οριστική άδεια χρήσης πληρώνοντας το εκάστοτε τρέχον τέλος συντήρησης και υποστήριξης.

7. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα:

Η Zoho έχει υπό την κυριότητά της όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διακόψετε ή να μην αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε Λογισμικό με άδεια χρήσης και να αλλάξετε τιμές, προδιαγραφές, δυνατότητες, λειτουργίες, όρους άδειας χρήσης, ημερομηνίες κυκλοφορίας, γενική διαθεσιμότητα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά σε εσάς με άδεια χρήσης και δεν πωλείται από τη Zoho.

8. Έλεγχος:

Η Zoho έχει το δικαίωμα να ελέγχει την από μέρους σας Χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, παρέχοντας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να διεξάγει ανάλογο έλεγχο στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Εμπιστευτικότητα:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες της Zoho που προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και, δια του παρόντος, συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Συμφωνείτε να γνωστοποιείτε ευλόγως τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού στους εργαζομένους που έχετε προσλάβει και οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό με άδεια χρήσης, καθώς και να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εν γνώσει απαγόρευσης στα ανάλογα πρόσωπα της χρήσης τυχόν τμήματος του Λογισμικού με άδεια χρήσης για σκοπό που δεν επιτρέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

10. Αποποίηση εγγύησης:

Η Zoho δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα. Εκτός αν ορίζεται στο παρόν, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται "ως έχει" χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και χωρίς εγγύηση όσον αφορά την απόδοση ή τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και για την ανάληψη όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κινδύνων σφαλμάτων προγράμματος, βλάβης ή απώλειας δεδομένων, προγραμμάτων ή εξοπλισμού και μη διαθεσιμότητας ή διακοπής των λειτουργιών.

11. Περιορισμός ευθύνης:

Σε καμία περίπτωση η Zoho δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν ειδική, παρεπόμενη, έμμεση, ποινική, παραδειγματική ή συνεπακόλουθη ζημιά ή ζημιές για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος ή για τυχόν αξίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ακόμη και αν η Zoho έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ανάλογης ζημίας. Η συνολική ευθύνη της Zoho ως προς τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού ή, διαφορετικά, ως προς το Λογισμικό με άδεια χρήσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της χρέωσης άδειας χρήσης που καταβάλατε για το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

12. Συλλογή στοιχείων χρήσης:

Η Zoho συλλέγει στοιχεία σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, όπως η συχνότητα χρήσης των διάφορων δυνατοτήτων του Λογισμικού με άδεια χρήσης, οι σελίδες στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση, η διαμόρφωση του συστήματος στο οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό με άδεια χρήσης, οι λεπτομέρειες άδειας χρήσης και τα στατιστικά στοιχεία χρήσης, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των χρηστών που προστίθενται, των πρόσθετων που εκτελούνται, των χρόνων τερματισμού και έναρξης λειτουργίας του προϊόντος, των λεπτομερειών χρήσης και των πληροφοριών ειδοποιήσεων. Τα Στοιχεία χρήσης που συλλέγονται δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες. Η Zoho συμφωνεί να παράσχει λεπτομέρειες των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης κατόπιν αιτήματος. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η συλλογή στοιχείων χρήσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και ότι, αν δεν θέλετε να επιτρέψετε στη Zoho να συλλέγει στοιχεία χρήσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί μέσω του περιβάλλοντος χρήστη του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

13. Αποζημίωση:

Η Zoho συμφωνεί να σας αποζημιώνει και να σας προστατεύει από και έναντι τυχόν αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που προκύπτουν από τυχόν αξίωση ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης καταπατά ή παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον στις ΗΠΑ δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή εμπορικό μυστικό τυχόν τρίτου μέρους, εφόσον παρέχετε (i) έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τη Zoho της εν λόγω αξίωσης, (ii) συνεργάζεστε με τη Zoho στην υπεράσπιση ή/και στην επίλυση των παραπάνω, με δαπάνη της Zoho, και (iii) επιτρέπετε στη Zoho να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και όλες τις σχετικές διαπραγματεύσεις διακανονισμού. Τα παραπάνω αποτελούν τη μοναδική υποχρέωση της Zoho απέναντί σας και θα είναι η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Zoho δεν θα έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για αξιώσεις παραβίασης στον βαθμό που προκύπτει ή εικάζεται ότι προκύπτει από (i) τυχόν συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης με οποιαδήποτε προγράμματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη Zoho, (ii) τυχόν τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από άλλο μέρος εκτός της Zoho και (iii) την αποτυχία από μέρους σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υλοποιήσετε τυχόν αντικατάσταση ή τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης που παρέχεται από τη Zoho.

14. Τερματισμός:

Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει έως τη λύση του από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας ή επιστρέφοντας στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης που έχετε στην κατοχή σας. Η Zoho μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της από μέρους σας παραβίασης τυχόν όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Κατά τον τερματισμό του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να πιστοποιήσετε εγγράφως ότι όλα τα γνωστά αντίγραφα έχουν καταστραφεί. Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας, τη μη αποκάλυψη και τον περιορισμό της ευθύνης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

15. Γενικά:

Αν είστε κάτοικος των ΗΠΑ ή του Καναδά, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων, καθώς οι εν λόγω νόμοι ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται αποκλειστικά εντός της Καλιφόρνια μεταξύ των κατοίκων της Καλιφόρνια. Αν είστε κάτοικος οποιασδήποτε άλλης χώρας, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδίας, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων, καθώς οι εν λόγω νόμοι ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται αποκλειστικά εντός της Δημοκρατίας της Ινδίας μεταξύ των κατοίκων της Δημοκρατίας της Ινδίας. Αν είστε κάτοικος των ΗΠΑ ή του Καναδά, συμφωνείτε να υπάγεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνια. Αν είστε κάτοικος οποιασδήποτε άλλης χώρας, συμφωνείτε να υπάγεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τσενάι της Ινδίας. Το παρόν Συμφωνητικό συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών, συνεννοήσεων ή συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν προκειμένω. Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού διαπιστωθεί ότι είναι μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται εύλογα η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του Λογισμικού με άδεια χρήσης ή της εφαρμογής που περιέχει το Λογισμικό με άδεια χρήσης, παρά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

16. Πολιτική αυτόματης αναβάθμισης:

Η Zoho ενημερώνει περιοδικά το Λογισμικό με άδεια χρήσης για την κυκλοφορία επιδιορθώσεων και δυνατοτήτων σε υπάρχοντες πελάτες μέσω αρχείων .ppm. Για να είναι πιο εύκολο στους πελάτες να έχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, η δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για τους πελάτες της Προσωπικής έκδοσης και της Επαγγελματικής έκδοσης. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και ότι, εάν δεν θέλετε να αναβαθμίζετε αυτόματα το Λογισμικό με άδεια χρήσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί μέσω του περιβάλλοντος χρήστη του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

17. Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας:

Μπορείτε να αλλάξετε την εταιρική επωνυμία του Λογισμικού με άδεια χρήσης καταργώντας το λογότυπο της Zoho και τη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων από το γραφικό περιβάλλον χρήστη του Λογισμικού με άδεια χρήσης (εφεξής "GUI") και εμφανίζοντας το λογότυπό σας στο GUI. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να εμφανίζεται καμία σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων στο GUI και θα πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο "powered by ManageEngine" που παρέχεται από τη Zoho στη δεξιά γωνία του GUI. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις Οδηγίες αλλαγής εταιρικής επωνυμίας που διατίθενται στον ιστότοπο.