Άδεια χρήσης λογισμικού

Η παρούσα Άδεια χρήσης περιγράφει με λεπτομέρειες την πολιτική για την άδεια χρήσης του ManageEngine AssetExplorer ("Λογισμικό με άδεια χρήσης") στα παρακάτω θέματα:

  • Άδεια χρήσης αξιολόγησης
  • Εμπορική άδεια χρήσης
  • Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω άδεια χρήσης πριν (i) ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική παραγγελία ή πραγματοποιήσετε λήψη του Λογισμικού με άδεια χρήσης από έναν εξουσιοδοτημένο ιστότοπο ή (ii) εγκαταστήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης από μέσα που παραδόθηκαν μετά την παραγγελία τους μέσω μιας εναλλακτικής διαδικασίας παραγγελίας, ανάλογα με την περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Άδεια χρήσης, την έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, είτε (i) εξέλθετε από τη σελίδα του ιστοτόπου χωρίς να συνεχίσετε τη διαδικασία παραγγελίας είτε (ii) επιστρέψτε τα παρασχεθέντα αχρησιμοποίητα μέσα και την τεκμηρίωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του Λογισμικού με άδεια χρήσης για πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας, ανάλογα με την περίπτωση.

1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Zoho Corporation σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης αξιολόγησης για δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, σε δυαδική μορφή αντικειμενικού κώδικα, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης ή εγκατάστασης. Η παρούσα Άδεια χρήσης ισχύει από τη στιγμή της λήψης ή της εγκατάστασης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά (εφεξής "Περίοδος αξιολόγησης").

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, είτε τη Δωρεάν έκδοση είτε την Επαγγελματική, όταν παρέλθει η Περίοδος αξιολόγησης, διαγράψτε όλα τα αντίγραφα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας με άμεση ισχύ. Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεσή του προς μεταπώληση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Ενότητας 1. Η Zoho Corporation διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ειδικά στο παρόν.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Δωρεάν έκδοση: Όπου ισχύει, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Δωρεάν έκδοση μετά τη λήξη της Περιόδου αξιολόγησης, το Λογισμικό με άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε έως και 25 πόρους ΙΤ. Η Zoho Corporation σάς εκχωρεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, χωρίς κόστος, για πάντα.

Άδεια χρήσης ετήσιας συνδρομής: Εφόσον επιλέξατε την άδεια χρήσης ετήσιας συνδρομής, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη, των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που δικαιούστε, καθώς και τυχόν προσθηκών που σας παρέχονται κατά την περίοδο της συνδρομής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης διεξάγεται σύμφωνα με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho. Σύμφωνα με την Άδεια χρήσης συνδρομής, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά για περίοδο συνδρομής ενός έτους. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής. Αν δεν ανανεώσετε την άδεια χρήσης, συμφωνείτε με τη διακοπή της χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής και την κατάργηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από τα συστήματά σας.

Οριστική άδεια χρήσης: Εφόσον επιλέξατε την οριστική άδεια χρήσης, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, οριστική, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη, των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που δικαιούστε, καθώς και τυχόν προσθηκών που σας παρέχονται, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης διεξάγεται σύμφωνα με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho.

Ως "Χρήση" νοείται η αποθήκευση, ο εντοπισμός, η εγκατάσταση, η εκτέλεση ή η εμφάνιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, σύμφωνα με την άδεια που έχετε προμηθευτεί.

Ως "Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης" νοείται ότι το παρεχόμενο κλειδί άδειας χρήσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία ταυτόχρονες χρήσεις του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να περιέχει λογισμικό που προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και, χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε (α) ότι ο τίτλος σε οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης θα παραμείνει στο τρίτο μέρος που το έχει παράσχει και (β) ότι δεν θα διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα ανάλογο λογισμικό τρίτου που διατίθεται με το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται: (i) να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης σε περισσότερες από μία CPU, (ii) να καταργήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τα αντίγραφά του, (iii) να δημιουργήσετε αντίγραφα, εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή ένα αντίγραφο για αρχειοθέτηση, για προσωρινούς σκοπούς έκτακτης ανάγκης (iv), να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παράσχετε άδεια χρήσης, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να διανείμετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τυχόν τμήματά του ανεξάρτητα ή ως τμήμα της εφαρμογής σας, (v) να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, (vi) να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή για δημόσια προβολή εικόνας του Λογισμικού με άδεια χρήσης προς όφελος τυχόν άλλου προσώπου ή οντότητας, (vii) να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, (viii) να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να υποστηρίζουν το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Η Zoho Corporation παρέχει υποστήριξη που περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναφορά προβλημάτων, ενημερώσεις προϊόντων και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντων για τη χρονική περίοδο ενός έτους. Η Zoho Corporation εξαιρεί τις αναβαθμίσεις από το πρόγραμμα υποστήριξης. Η αναβάθμιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης παρέχεται με την πληρωμή του Κόστους αναβάθμισης άδειας χρήσης σύμφωνα με την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική της Zoho Corporation.

6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Η Zoho Corporation έχει υπό την κυριότητά της όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho Corporation διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί με το παρόν, με την επιφύλαξη του δικαιώματος να διακόψετε ή να μην αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε Λογισμικό με άδεια χρήσης και να αλλάξετε τιμές, προδιαγραφές, δυνατότητες, λειτουργίες, όρους άδειας χρήσης, ημερομηνίες κυκλοφορίας, γενική διαθεσιμότητα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά σε εσάς με άδεια χρήσης και δεν πωλείται από τη Zoho Corporation.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Η Zoho Corporation έχει το δικαίωμα να ελέγχει την από μέρους σας Χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, παρέχοντας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να διεξάγει ανάλογο έλεγχο στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες της Zoho Corporation που προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και, δια του παρόντος, συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Συμφωνείτε να γνωστοποιείτε ευλόγως τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού στους εργαζομένους που έχετε προσλάβει και οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό με άδεια χρήσης, καθώς και να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εν γνώσει απαγόρευσης στα ανάλογα πρόσωπα της χρήσης τυχόν τμήματος του Λογισμικού με άδεια χρήσης για σκοπό που δεν επιτρέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η Zoho Corporation δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα. Εκτός αν ορίζεται στο παρόν, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται "ως έχει" χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και χωρίς εγγύηση όσον αφορά την απόδοση ή τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και για την ανάληψη όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κινδύνων σφαλμάτων προγράμματος, βλάβης ή απώλειας δεδομένων, προγραμμάτων ή εξοπλισμού και μη διαθεσιμότητας ή διακοπής των λειτουργιών.

Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων, οι ανωτέρω αποκλεισμοί ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Σε καμία περίπτωση η Zoho Corporation δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν ειδική, παρεπόμενη, έμμεση, ποινική, παραδειγματική ή συνεπακόλουθη ζημιά ή ζημιές για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος ή για τυχόν αξίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ακόμη και αν η Zoho Corporation έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ανάλογης ζημίας. Η συνολική ευθύνη της Zoho Corporation ως προς τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού ή, διαφορετικά, ως προς το Λογισμικό με άδεια χρήσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της καθορισμένης χρέωσης άδειας χρήσης για προγραμματιστές που καταβάλατε για το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή συνεπακόλουθη ζημιά, οι ανωτέρω αποκλεισμοί ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Η Zoho Corporation υποχρεούται να σας αποζημιώνει και να σας προστατεύει από και έναντι τυχόν αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που προκύπτουν από τυχόν αξίωση ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης καταπατά ή παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον στις ΗΠΑ δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή εμπορικό μυστικό τυχόν τρίτου μέρους, εφόσον παρέχετε (i) έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τη Zoho Corporation της εν λόγω αξίωσης, (ii) συνεργάζεστε με τη Zoho Corporation στην υπεράσπιση ή/και στην επίλυση των παραπάνω, με δαπάνη της Zoho Corporation, και (iii) επιτρέπετε στη Zoho Corporation να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και όλες τις σχετικές διαπραγματεύσεις διακανονισμού. Τα παραπάνω αποτελούν τη μοναδική υποχρέωση της Zoho Corporation απέναντί σας και θα είναι η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Zoho Corporation δεν θα έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για αξιώσεις παραβίασης στον βαθμό που προκύπτει ή εικάζεται ότι προκύπτει από (i) τυχόν συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης με οποιαδήποτε προγράμματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη Zoho Corporation, (ii) τυχόν τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από άλλο μέρος εκτός της Zoho Corporation και (iii) την αποτυχία από μέρους σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υλοποιήσετε τυχόν αντικατάσταση ή τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης που παρέχεται από τη Zoho Corporation.

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει έως τη λύση του από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας ή επιστρέφοντας στη Zoho Corporation όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης που έχετε στην κατοχή σας. Η Zoho Corporation μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της από μέρους σας παραβίασης τυχόν όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Κατά τον τερματισμό του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στη Zoho Corporation όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να πιστοποιήσετε εγγράφως ότι όλα τα γνωστά αντίγραφα έχουν καταστραφεί. Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας, τη μη αποκάλυψη και τον περιορισμό της ευθύνης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

13. ΓΕΝΙΚΑ:

Το παρόν Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων. Το παρόν Συμφωνητικό συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών, συνεννοήσεων ή συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν προκειμένω. Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού διαπιστωθεί ότι είναι μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται εύλογα η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του Λογισμικού με άδεια χρήσης ή της εφαρμογής που περιέχει το Λογισμικό με άδεια χρήσης, παρά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.