SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST

De volgende voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zoho Corporation Pvt. Ltd. ("Zoho") met betrekking tot uw gebruik van ManageEngine Analytics Plus (de "Gelicentieerde Software").

Lees de navolgende licentie zorgvuldig door voordat u (i) de elektronische bestelling invult of de Gelicentieerde Software van een geautoriseerde website downloadt of (ii) de Gelicentieerde Software installeert vanaf media die worden geleverd nadat deze via een alternatieve bestelprocedure zijn besteld. U erkent deze Licentieovereenkomst te hebben gelezen en begrepen en stemt ermee in aan de voorwaarden daarvan gehouden te zijn. Als u niet met de voorwaarden van deze Overeenkomst akkoord gaat, dient u ofwel (i) de website te verlaten zonder de bestelprocedure voort te zetten of (ii) de geleverde, ongebruikte media en documentatie binnen dertig (30) dagen vanaf de verzenddatum van de Gelicentieerde Software te retourneren voor een volledige restitutie van uw betaling.

1. Evaluatielicentie:

Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare Evaluatielicentie om de Gelicentieerde Software uit te proberen en te evalueren, in de vorm van een binaire objectcode, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van de download of installatie. Deze Licentie gaat in op het moment dat de Gelicentieerde Software wordt gedownload of geïnstalleerd en eindigt dertig (30) dagen later (de "Evaluatieperiode").

Als u na de Evaluatieperiode noch de Personal Edition, noch de Professional Edition van de Gelicentieerde Software wenst te gebruiken, zegt u toe de Gelicentieerde Software onmiddellijk van uw computer te verwijderen, met uitzondering van automatisch gegenereerde back-up-kopieën die niet worden gebruikt. Onder de voorwaarden van dit Hoofdstuk 1 is het u verboden de Gelicentieerde Software voor een ander doel te gebruiken of deze door te verkopen. Zoho behoudt zich alle rechten voor die in dit document niet nadrukkelijk aan u worden verleend.

2. Personal Edition:

Indien u er na de Evaluatieperiode voor kiest de Personal Edition te blijven gebruiken, stelt de Gelicentieerde Software u, waar van toepassing, in staat alle in de Personal Edition ondersteunde onderdelen te blijven gebruiken, zoals aangegeven op de website. Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te gebruiken, zonder verdere kosten.

3. Professional Edition:

3.1 Zakelijke Licentie: (a) Eeuwigdurende Licentie: Naar aanleiding van uw keuze het Eeuwigdurende model te licentiëren, verleent Zoho u op basis van een vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te Gebruiken, met inbegrip van gebruikersdocumentatie die u van Zoho heeft gedownload of op door Zoho verschafte media heeft ontvangen, inclusief, waar van toepassing, alle updates, mits dergelijke toegang tot en Gebruik van de Gelicentieerde Software aan de door Zoho verleende Enkelvoudige installatielicentie voldoet. "Gebruiken" betekent het opslaan, lokaliseren, installeren, uitvoeren of weergeven van de Gelicentieerde Software. "Enkelvoudige Installatielicentie" betekent dat slechts één exemplaar van de Gelicentieerde Software op één machine mag worden geïnstalleerd.

(b) Abonnementslicentie: Naar aanleiding van uw keuze het Abonnementsmodel te licentiëren, verleent Zoho u op basis van een vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te Gebruiken, met inbegrip van gebruikersdocumentatie die u van Zoho heeft gedownload of op door Zoho verschafte media heeft ontvangen, inclusief, waar van toepassing, alle updates, mits dergelijke toegang tot en Gebruik van de Gelicentieerde Software aan de door Zoho verleende Enkelvoudige Installatielicentie voldoet. "Gebruiken" betekent het opslaan, lokaliseren, installeren, uitvoeren of weergeven van de Gelicentieerde Software. "Enkelvoudige Installatielicentie" betekent dat slechts één exemplaar van de Gelicentieerde Software op één machine mag worden geïnstalleerd.

Op basis van de Abonnementslicentie is de Gelicentieerde Software uitsluitend voor de bedoelde termijn gelicentieerd. Indien u het Abonnement na de termijn ervan niet verlengt, zegt u toe met het gebruik van de Gelicentieerde Software te zullen stoppen en deze van uw systeem te zullen verwijderen.

Als u de Gelicentieerde Software na de abonnementstermijn wilt blijven gebruiken, dient u de licentie ten minste tien dagen vóór afloop van die termijn te verlengen. Uit hoofde van de Abonnementslicentie worden voor de duur van de bedoelde termijn alle updates, upgrades, e-mailondersteuning bij problemen en online toegang tot productdocumentatie van de Gelicentieerde Software zonder verdere kosten aan u ter beschikking gesteld.

4. Producten van Derden:

De Gelicentieerde Software kan software bevatten van externe verkopers. Zonder beperking van de algemene toepasselijkheid van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat (a) de eigendom van externe software die in de Gelicentieerde Software is opgenomen, blijft berusten bij de externe partij die deze heeft geleverd en (b) u eventuele met de Gelicentieerde Software meegeleverde externe software niet zult distribueren, tenzij de licentievoorwaarden van de betreffende externe partij anders aangeven.

5. Gebruiksbeperkingen:

Naast alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, is het u verboden om: (i) één exemplaar van de Gelicentieerde Software op meer dan één server of machine te installeren; (ii) eventuele auteursrechtmeldingen, handelsmerkmeldingen of andere eigendomsmeldingen uit de Gelicentieerde Software of exemplaren daarvan te verwijderen; (iii) kopieën te maken, afgezien van één back-up- of archiefkopie voor tijdelijk gebruik in geval van nood; (iv) de Gelicentieerde Software of enig deel daarvan te verhuren, leasen, licentiëren, sublicentiëren of distribueren, op zichzelf of als onderdeel van uw applicatie; (v) de Gelicentieerde Software aan te passen of te verbeteren; (vi) de Gelicentieerde Software te onderwerpen aan reserve engineering, decompilatie of demontage; (vii) derden toegang tot de Gelicentieerde Software te verlenen of hen deze te laten gebruiken of ondersteunen, met uitzondering van medewerkers, aannemers, adviseurs of andere derden die u heeft ingeschakeld om het voorgaande namens u of ten behoeve van u te doen.

6. Technische ondersteuning:

Uit hoofde van de Abonnementslicentie biedt Zoho zonder verdere kosten gedurende de looptijd van het abonnement ondersteuning, waaronder e-mailondersteuning, voor het melden van problemen, productupdates, upgrades en online toegang tot productdocumentatie. Technische ondersteuning, waaronder online toegang tot productdocumentatie, productupdates, upgrades, service packs, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning, valt niet onder een Eeuwigdurende licentie. U kunt met een Eeuwigdurende licentie Technische ondersteuning verkrijgen door betaling van de op dat moment geldende onderhouds- en ondersteuningsvergoeding.

7. Eigendom en Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten, de eigendom en belangen op en in de Gelicentieerde Software behoren toe aan Zoho. Zoho behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor die in dit document niet aan u worden verleend, niettegenstaande het recht met de productie van Gelicentieerde Software te stoppen of deze niet uit te geven en de prijzen, onderdelen, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, uitgiftedata, algemene beschikbaarheid of eigenschappen van de Gelicentieerde Software aan te passen. Zoho verleent u met betrekking tot de Gelicentieerde Software slechts een licentie en verkoopt deze niet aan u.

8. Accountantscontrole:

Zoho heeft het recht uw Gebruik van de Gelicentieerde Software op uw locatie en onder de gebruikelijke werktijd te controleren door u ten minste zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk van haar voornemen om een dergelijke controle uit te voeren op de hoogte te stellen.

9. Geheimhouding:

De Gelicentieerde Software bevat auteursrechtelijke informatie van Zoho die uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten beschermd is en u zegt hierbij toe zich in redelijkheid in te spannen om de vertrouwelijkheid van de Gelicentieerde Software te bewaren. U zegt toe de voorwaarden van deze Overeenkomst in redelijkheid aan uw medewerkers die met de Gelicentieerde Software in aanraking komen of deze gebruiken, te communiceren, en u in redelijkheid in te spannen om erop toe te zien dat zij zich aan deze voorwaarden houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet bewust toestaan dat deze personen enig deel van de Gelicentieerde Software gebruiken voor een doel dat onder deze Overeenkomst niet is toegestaan.

10.Garantiebeperking:

Zoho garandeert niet dat de Gelicentieerde Software vrij is van fouten. Behalve voor zover in dit document aangegeven, wordt de Gelicentieerde Software "as is" geleverd, zonder enige garantie, inclusief de garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die met gebruik van de Gelicentieerde Software bereikt kunnen worden. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid de bruikbaarheid van de Gelicentieerde Software te bepalen en u aanvaardt alle risico's die met het gebruik ervan gepaard gaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het risico van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en beschikbaarheid of onderbreking van de bedrijfsgang.

11. Aansprakelijkheidsbeperking:

Zoho is in geen geval tegenover u of derden aansprakelijk voor speciale, incidentele of indirecte schade, schadevergoeding als straf, gevolgschade, schade als gevolg van gemiste werkzaamheden, gemiste winst of bedrijfsstagnatie of verlies van bedrijfsinformatie voortkomende uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het programma, of voor welke vordering van welke partij dan ook, ook niet als Zoho van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is. Zoho's volledige aansprakelijkheid met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Gelicentieerde Software is beperkt tot de licentievergoeding die u voor de Gelicentieerde Software heeft betaald.

12. Verzameling van Gebruiksgegevens :

Zoho verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Gelicentieerde Software, zoals hoe vaak de verschillende onderdelen van de Gelicentieerde Software worden gebruikt, de geopende pagina's, de configuratie van het systeem waarop de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd, de licentiegegevens en gebruiksstatistieken, waaronder het aantal toegevoegde gebruikers, de gebruikte add-ons, wanneer het product wordt gesloten en opgestart, gebruiksdetails en informatie over meldingen. De verzamelde Gebruiksgegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Zoho zegt toe op verzoek informatie te verstrekken ten aanzien van de met betrekking tot uw gebruik van de Gelicentieerde Software verzamelde gegevens. U begrijpt en erkent dat het verzamelen van Gebruiksgegevens standaard is ingeschakeld en dat dit in de gebruikersinterface van de Gelicentieerde Software moet worden uitgeschakeld als u niet wilt dat Zoho Gebruiksgegevens verzamelt.

13. Vrijwaring:

Zoho zegt toe u te zullen vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen, stappen of procedures voortkomende uit een bewering dat de Gelicentieerde Software inbreuk maakt op of een overtreding vormt van een geldig Amerikaans patentrecht, auteursrecht of handelsgeheimrecht van een derde, mits u (i) Zoho onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke bewering op de hoogte stelt, (ii) op kosten van Zoho met Zoho samenwerkt bij de verwering en/of de schikking; en (iii) Zoho de leiding geeft met betrekking tot de verdediging en alle daaraan verbonden schikkingsonderhandelingen. Het bovenstaande is Zoho's enige verplichting tegenover u en is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom.

Zoho heeft geen vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot beweerdelijke inbreuk voor zover deze voortkomen uit of beweerdelijk voortkomen uit (i) enige combinatie, werking of gebruik van de Gelicentieerde Software met niet door Zoho geleverde programma's of apparatuur; (ii) enige niet door Zoho uitgevoerde aanpassing van de Gelicentieerde Software; en (iii) uw nalaten om, binnen een redelijke termijn, een door Zoho geleverde vervanging of aanpassing van de Gelicentieerde Software door te voeren.

14. Opzegging:

Deze Overeenkomst geldt tot deze door één der partijen opgezegd wordt. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door alle exemplaren van de Gelicentieerde Software die u in uw bezit heeft, te vernietigen of aan Zoho te retourneren. Zoho mag deze Overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging dient u alle exemplaren van de Gelicentieerde Software te vernietigen of aan Zoho te retourneren en schriftelijk te bevestigen dat alle bekende exemplaren zijn vernietigd. Alle voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, geheimhouding en aansprakelijkheidsbeperkingen blijven na opzegging van deze Overeenkomst gelden.

15. Algemeen:

Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat Californië, met uitzondering van het conflictenrecht, aangezien dergelijke wetten gelden voor overeenkomsten die volledig in Californië tussen inwoners van Californië worden aangegaan en uitgevoerd. Indien u in enig ander land woont, is deze Overeenkomst onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek India, met uitzondering van het conflictenrecht, aangezien dergelijke wetten gelden voor overeenkomsten die volledig in de Republiek India tussen inwoners van de Republiek India worden aangegaan en uitgevoerd. Indien u in de Verenigde Staten of Canada woont, zegt u toe zich aan het persoonlijke gezag van de rechtbanken in het Noordelijke District van Californië te onderwerpen. Indien u in enig ander land woont, zegt u toe zich aan het persoonlijke gezag van de rechtbanken in Chennai, India te onderwerpen. Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen en neemt de plaats in van alle voorgaande communicatie, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen. Elke verklaring van afstand of aanpassing van deze Overeenkomst geldt alleen als deze schriftelijk plaatsvindt en door beide partijen is ondertekend. Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt de rest zodanig geïnterpreteerd dat de bedoelingen van de partijen daarmee redelijkerwijs worden bereikt. U mag de Gelicentieerde Software of uw applicatie die de Gelicentieerde Software bevat, niet exporteren, behalve met inachtneming van de exportregels van de Verenigde Staten en de toepasselijke wetten en voorschriften.

16. Auto-upgradebeleid:

Zoho updatet haar Gelicentieerde Software periodiek om bestaande gebruikers via .ppm-bestanden probleemoplossingen en nieuwe onderdelen te bieden. Om het voor klanten makkelijker te maken om altijd de meest recente versie van de Gelicentieerde Software te hebben, zijn de Personal Edition en de Professional Edition standaard zo ingesteld dat deze automatisch worden ge-upgradet. U begrijpt en erkent dat de auto-upgrade functie standaard is ingeschakeld en dat dit in de gebruikersinterface van de Gelicentieerde Software moet worden uitgeschakeld als u niet wilt dat de Gelicentieerde Software automatisch wordt ge-upgradet.

17.Rebranding:

U mag de Gelicentieerde Software re-branden door het logo en de auteursrechtmelding van Zoho uit de grafische gebruikersinterface ("GUI") van de Gelicentieerde Software te verwijderen en uw eigen logo in de GUI te zetten. U mag echter geen auteursrechtmelding in de GUI zetten en dient het door Zoho geleverde logo "powered by ManageEngine" in de rechterhoek van de GUI te zetten. U dient zich aan de Richtlijnen voor Rebranding op de website te houden.