LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

De volgende voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zoho Corporation Pvt. Ltd. (“Zoho”) met betrekking tot het gebruik van ManageEngine Analytics Plus ('Software met licentie').

Lees de volgende licentie zorgvuldig voordat u ofwel (i) de elektronische bestelling of download voltooit van de Software met licentie van een geautoriseerde website, of (ii) de Software met licentie installeert van media die werden geleverd na bestelling via een alternatief bestelproces, zoals van toepassing. U verklaart dat u deze licentieovereenkomst heeft gelezen, deze heeft begrepen, en u gaat ermee akkoord om gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, (i) verlaat dan de websitepagina zonder het bestelproces voort te zetten, of (ii) retourneer de verstrekte ongebruikte media en documentatie binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending van de Software met licentie voor volledige terugbetaling, indien van toepassing.

1. Evaluatielicentie:

Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare Evaluatielicentie voor proef en evaluatie van de Software met licentie, in de vorm van binaire objectcode, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf da datum van download of installatie. Deze licentie begint met het downloaden of installeren van de Software met licentie en eindigt dertig (30) dagen daarna ('evaluatieperiode'). 

Als u na de Evaluatieperiode niet bereid bent ofwel de Software met licentie, ofwel de Persoonlijke Editie of de Professional Editie te gebruiken, gaat u ermee akkoord de software met onmiddellijke ingang van uw computer te verwijderen, afgezien van eventueel automatisch gegenereerde reservekopieën voor archivering. U heeft geen toestemming om gebruik te maken van Software met licentie voor enig ander gebruik of het op andere wijze aan derden aan te bieden, zoals beschreven in sectie 1. Zoho behoudt alle rechten die u hierin niet specifiek worden verleend.

2. Persoonlijke Editie:

Indien van toepassing, als u ervoor kiest de Persoonlijke Editie te gebruiken na de evaluatieperiode, dan kunt u met de Software met licentie de functies gebruiken die worden ondersteund in de Persoonlijke Editie van de Software met licentie zoals vermeld op de website. Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare wereldwijde licentie voor het gebruik van de Software met licentie zonder kosten en die niet verloopt.

3. Professional Editie:

3.1 Commerciële Licentie: (a) Permanente Licentie: Als onderdeel van uw keuze voor het in licentie geven van het Permanent Model, verleent Zoho u tegen vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende en wereldwijde licentie voor het gebruik van de Software met licentie inclusief gebruikersdocumentatie die u heeft gedownload of ontvangen op media geleverd door Zoho, inclusief alle updates, indien van toepassing, op voorwaarde dat dergelijke toegang en gebruik van de Software met licentie in overeenstemming is met de licentie voor enkele installatie die is verleend door Zoho. "Gebruik" betekent opslaan, vinden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software met licentie. “Licentie met enkele installatie” betekent dat één kopie van de Software met licentie slechts op één systeem kan worden geïnstalleerd.

(b) Abonnementslicentie: Als onderdeel van uw keuze voor het in licentie geven van het Abonnementsmodel verleent Zoho u tegen vergoeding een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor gebruik van de Software met licentie, met inbegrip van documentatie die u heeft gedownload of ontvangen op door Zoho geleverde media, inclusief alle updates, indien van toepassing, op voorwaarde dat dergelijk(e) toegang en gebruik van de Software met licentie in overeenstemming is met de licentie voor enkele installatie verleend door Zoho. "Gebruik" betekent opslaan, vinden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software met licentie. “Licentie met enkele installatie” betekent dat één kopie van de Software met licentie slechts op één systeem kan worden geïnstalleerd.

Onder de Licentie van abonnement wordt de Software met licentie alleen voor de bedoelde duur in licentie gegeven. Als u het Abonnement niet na de duur verlengt, gaat u ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van de Software met licentie en de software uit uw systeem te verwijderen. Om door te gaan met gebruik van de Software met licentie na de abonnementsperiode, dient u uw licentie ten minste 10 dagen voor de afloop van de duur te vernieuwen. Als onderdeel van de Abonnementslicentie worden alle Updates, Upgrades, ondersteuning via e-mail voor melden van problemen en online toegang tot productdocumentatie met betrekking tot de Software met licentie zonder bijkomende kosten aan u geleverd tijdens de bedoelde periode.

4. Producten van derden:

De Software met licentie kan software bevatten die afkomstig is van leveranciers van derden en zonder de algemene toepasbaarheid van andere voorwaarden van deze Overeenkomst te beperken, gaat u ermee akkoord dat (a) het eigendom van alle software van derden in de Software met licentie van de derde blijft die u hetzelfde heeft verstrekt; en (b) dat u dergelijke software van derden die beschikbaar wordt door de Software met licentie niet zult distribueren, behalve als de licentievoorwaarden van dergelijke software van derden anderszins aangeven.

5. Beperkingen bij gebruikt:

Naast alle andere voorwaarden in deze Overeenkomst zult u niet: (i) een kopie van de Software met licentie op meerdere servers of systemen installeren; (ii) enig copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten van de Software met licentie of de kopieën ervan verwijderen; (iii) kopieën maken behalve voor het maken van één kopie voor back-up of archiveren, voor tijdelijk nooddoel; (iv) de Software met licentie of enige delen hiervan op zelfstandige basis of als onderdeel van uw toepassing huren, leasen, in licentie geven, in sublicentie geven of distribueren; (v) de Software met licentie wijzigen of verbeteren; (vi) de Software met licentie reverse engineeren, decompileren of demonteren. (vii) toegang, gebruik, of ondersteuning voor de Software met licentie toestaan aan derden, behalve werknemers, aannemers, consultants of andere door u ingeschakelde derden om een van de voorgaande handelingen namens of ten voordele van u te doen.

6. Technische ondersteuning:

Als onderdeel van de abonnementslicentie levert Zoho ondersteuning, inclusief ondersteuning via e-mail voor melden van problemen, productupdates, upgrades en online toegang tot productdocumentatie zonder bijkomende kosten voor de periode van het abonnement. Technische ondersteuning, inclusief online toegang tot productdocumentatie, productupdates, upgrades, servicepacks, ondersteuning via e-mail en telefoon, is niet omvat als onderdeel van de eeuwigdurende licentie. U kunt diensten voor technische ondersteuning voor de eeuwigdurende licentie aanschaffen, door de dan geldende vergoeding voor onderhoud en ondersteuning te betalen.

7. Eigendom en intellectueel eigendom:

Zoho bezit alle rechten, titels en belangen in en voor de Software met licentie. Zoho reserveert met nadrukt alle rechten die u hierin niet worden verleend, onverminderd het recht voor beëindigen of niet vrijgeven van Software met licentie en voor het wijzigen van prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, releasedatums, algemene beschikbaarheid of de kenmerken van de software met licentie. De Software met licentie wordt alleen in licentie gegeven en niet aan u verkocht door Zoho.

8. Controle:

Zoho heeft het recht om uw gebruik van de Software met licentie te controleren, door ten minste zeven (7) dagen vooraf schriftelijke melding van de bedoeling hiervan te geven om een dergelijke audit op uw werkplek tijdens normale werkuren uit te voeren.

9. Vertrouwelijkheid:

De Software met licentie bevat eigendomsgegevens van Zoho die worden beschermd door de wetten in de Verenigde Staten en u stemt hierbij in om alle redelijke pogingen te ondernemen om de vertrouwelijkheid van de Software met licentie te behouden. U gaat akkoord met het op redelijke manier communiceren van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst aan die personen in dienst van u, die in contact komen met of toegang tot de Software met licentie, en om redelijke inspanningen te leveren voor hun naleving van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het niet bewust toestaan aan dergelijke personen op grond waarvan zulke personen enig gedeelte van de Software met licentie gebruiken voor een doel dat niet is toegestaan krachtens deze Overeenkomst.

10.Afwijzing van garantie:

Zoho garandeert niet dat de Software met licentie zonder fouten zal zijn. Behoudens het hierin bepaalde is de Software met software geleverd 'in de huidige staat' ("as is") zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van de Software met licentie. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de Software met licentie en neemt alle risico's in verband met het gebruik ervan, inclusief maar niet beperkt tot het risico van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en onbeschikbaarheid of onderbreking van bewerkingen.

11. Beperking van aansprakelijkheid::

In geen geval zal Zoho aansprakelijk zijn ten opzichte van u of een derde partij voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, hoge schade of gevolgschade of schade voor verlies van zaken, verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van bedrijfsgegevens die/dat voortvloeit uit het de onmogelijkheid het programma te gebruiken of voor enige claim van een andere partij, zelfs als Zoho op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De volledige aansprakelijkheid van Zoho met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Software met licentie mag niet hoger zijn dan het bedrag van de licentievergoeding die u heeft betaald voor de Software met licentie.

12. Verzameling van gebruiksgegevens:

ZOHO verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Software met licentie, zoals de frequentie van het gebruik van de verschillende functies van de Software met licentie, de pagina's die u bezoekt, de configuratie van het systeem waarin de Software met licentie is geïnstalleerd, de licentiedetails en gebruiksstatistieken, waaronder het aantal toegevoegde gebruikers, add-ons die worden uitgevoerd, uitvaltijden en starttijden van product, gebruiksgegevens en informatie over waarschuwingen. De verzamelde gebruiksgegevens bevatten geen persoonlijke informatie. Zoho gaat ermee akkoord om op verzoek gegevens te verstrekken over de verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Software met licentie. U begrijpt en erkent dat het verzamelen van gebruiksgegevens standaard is ingeschakeld en dat deze moet worden uitgeschakeld via de gebruikersinterface van de Software met licentie als u Zoho geen toestemming wilt geven voor het verzamelen van gebruiksgegevens.

13. Vrijwaring:

Zoho gaat ermee akkoord u vrij te waren en u te verdedigen tegen alle claims, acties of procedures, die ontstaat uit enige claim dat de Software met licentie inbreuk maakt op of in strijd is met geldige Amerikaans octrooien, auteursrechten of handelsgeheimen van derden; zolang u het volgende verstrekt; (i) onmiddellijke schriftelijke melding aan Zoho van een dergelijke claim, (ii) met Zoho samenwerkt bij de verdediging en/of afwikkeling daarvan, op kosten van Zoho, en, (iii) Zoho toestaat de verdediging en alle aanverwante onderhandelingen over een schikking te regelen. Het bovenstaande is de enige verplichting van Zoho ten opzichte van u en zal uw enige en exclusieve rechtsmiddel vormen uit hoofde van deze overeenkomst voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Zoho heeft geen verplichting voor schadevergoeding voor claims van inbreuk, voor zover als gevolg of vermeend gevolg zijn van (i) een combinatie, werking of gebruik van de software met licentie met programma's of apparatuur die niet geleverd zijn door Zoho, (ii) elke wijziging van de Software met licentie door een andere partij dan Zoho, en (iii) uw nalatigheid om, binnen een redelijke termijn, om een vervanging of wijziging van de Software met licentie geleverd door Zoho implementeren.

14. Beëindiging:

Deze overeenkomst is van kracht totdat zij door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door het vernietigen of retourneren aan Zoho van alle kopieën van de software met licentie die u in uw bezit heeft. Zoho kan deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw inbreuk op enige van de voorwaarden van deze overeenkomst. Bij beëindiging dient u alle kopieën van de Software met licentie te vernietigen of te retourneren aan Zoho en schriftelijk bevestigen dat alle bekende kopieën zijn vernietigd. Alle bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, non-disclosure, en beperking van aansprakelijkheid overleven beëindiging van deze overeenkomst.

15. Algemeen:

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, wordt deze overeenkomst beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië in alle opzichten, zonder verwijzing naar principes van juridische conflicten, zoals deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die worden overeengekomen en volledig worden uitgevoerd binnen Californië tussen inwoners van Californië. Als u inwoner van een ander land bent, wordt deze overeenkomst in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de Republiek India zonder verwijzing naar principes van juridische conflicten, zoals deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die worden overeengekomen en volledig worden uitgevoerd binnen de Republiek India tussen ingezetenen van de Republiek India. Als u inwoner van de Verenigde Staten of Canada bent, gaat u ermee akkoord u te onderwerpen aan persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in het Northern District van Californië. Als u een inwoner van een ander land bent, gaat u ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Chennai, India. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten tussen de partijen. Een afstandsverklaring of wijziging van deze overeenkomst is alleen effectief als deze schriftelijk is en ondertekend is door beide partijen. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zal het resterende worden uitgelegd als zijnde naar redelijkheid de intentie van de partijen te verwezenlijken. U zult de gelicentieerde software of toepassingen die met deze licentie verbonden zijn niet overdragen, anders dan in overeenstemming met de exportregelgeving van de Verenigde Staten en toepasselijke wetten en regelgeving.

16. Beleid automatisch upgraden:

Zoho werkt de Software met licentie periodiek bij om verbeteringen en functies via .ppm-bestanden aan bestaande klanten beschikbaar te stellen. Om het voor klanten eenvoudiger te maken om op de nieuwste versie van de Software met licentie te blijven, is automatische upgrade standaard ingeschakeld voor klanten met Persoonlijke editie en Professional editie. U begrijpt en stemt ermee in dat de functie voor automatische upgrade is ingeschakeld en dat het moet worden uitgeschakeld in de gebruikersinterface van de Software met licentie, als u de Software met licentie niet automatisch wilt upgraden.

17.Rebranding:

U mag de Software met licentie veranderen door het logo van Zoho en de copyrightkennisgeving te verwijderen van de grafische gebruikersinterface van de Software met licentie ("GUI") en uw logo in de grafische gebruikersinterface weergeven. U mag echter geen copyrightkennisgeving in de GUI weergeven en u moet het "powered by ManageEngine"-logo van Zoho in de rechterhoek van de GUI weergeven. U zult zich houden aan de Richtlijnen voor re-branding die beschikbaar zijn op de website.