Umowa licencyjna oprogramowaniani

Szczegóły niniejszej umowy licencyjnej określają politykę licencji dla agenta Recovery Manager Plus („Licencjonowane oprogramowanie”)

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższej licencji, przed (i) pobraniem licencjonowanego oprogramowania z autoryzowanej witryny lub (ii) zainstalowaniem licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca oświadcza, że przeczytał umowę licencyjną, zrozumiał ją i akceptuje jej warunki. Jeżeli Licencjobiorca nie akceptuje postanowień niniejszej umowy, prosimy o niepobieranie lub nieinstalowanie licencjonowanego oprogramowania.

1.DOSTĘPNE LICENCJE:

Zoho udziela niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji obowiązującej na całym świecie na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania wraz z dokumentacją i aktualizacjami w czasie trwania i w ramach subskrypcji Recovery Manager Plus („Usługa”). Licencjonowane oprogramowanie jest jednym z elementów subskrypcji usługi. Licencjobiorca akceptuje, że nie będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania w inny sposób, niż ten określony w niniejszej umowie. Ponieważ licencjonowane oprogramowanie dostarczane jest jako część usługi, Licencjobiorca akceptuje również postanowienia świadczenia samej usługi.

2. PRODUKTY FIRM TRZECICH:

Licencjonowane oprogramowanie może zawierać programy, które pochodzą od innych dostawców, co nie ma wpływu na zastosowanie pozostałych postanowień niniejszej umowy. Jednocześnie oświadcza się, że (a) prawo do oprogramowania firm trzecich zawartych w licencjonowanym oprogramowaniu pozostaje własnością tych firm oraz (b) nie można dystrybuować żadnego oprogramowania firm trzecich dostępnych w licencjonowanym oprogramowaniu, chyba że warunki licencyjne tego oprogramowania stwierdzają inaczej.

3. OGRANICZENIE UŻYCIA:

Dodatkowo do pozostałych postanowień niniejszej umowy, Licencjobiorca nie może:

  1. usuwać informacji o prawach autorskich i własności z licencjonowanego oprogramowania lub jego kopii;
  2. tworzyć kopii oprogramowania, chyba że na potrzeby kopii zapasowych lub archiwum, służących jako środek zapobiegawczy;
  3. oddawać w najem, dzierżawić, licencjonować oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części zarówno w formie autonomicznej, jak i jako części aplikacji, udzielać sublicencji lub go dystrybuować;
  4. modyfikować lub poprawiać licencjonowanego oprogramowania;
  5. dekompilować lub dezasemblować licencjonowanego oprogramowania;

4. WSPARCIE TECHNICZNE:

Wsparcie techniczne dla licencjonowanego oprogramowania dostarczane jest w ramach subskrypcji usługi. Wsparcie techniczne dla licencjonowanego oprogramowania obowiązuje tak samo długo, jak subskrypcja usługi.

5. PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

Zoho posiada wszelkie prawa, prawo własności oraz prawo do zysku związanego z licencjonowanym oprogramowaniem. Zoho wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w niniejszej umowie, w tym prawo do przerwania lub do niewydania licencjonowanego oprogramowania oraz do zmiany cen, funkcjonalności, specyfikacji, możliwości, funkcji, warunków licencjonowania, dat wydania, ogólnej dostępności lub charakterystyki licencjonowanego oprogramowania. Oprogramowanie jest wyłącznie licencjonowane, a nie sprzedawane przez Zoho.

6. INSPEKCJA:

Zoho ma prawo dokonać inspekcji sposobu wykorzystania licencjonowanego oprogramowania informując o tym z co najmniej z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem, wysyłając pismo dotyczące chęci przeprowadzenia kontroli w placówce Licencjobiorcy w czasie normalnych godzin pracy.

7. POUFNOŚĆ:

Licencjonowane oprogramowanie zawiera informacje będące własnością Zoho, które podlegają ochronie prawa Stanów Zjednoczonych i Licencjobiorca niniejszym oświadcza, że podejmie wszelkie kroki w celu zachowania poufności licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca oznajmia, że we właściwy sposób przekaże postanowienia niniejszej umowy własnemu personelowi, który będzie miał kontakt lub dostęp do licencjonowanego oprogramowania i że dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania zgodności z tymi postanowieniami, uwzględniając, ale nie ograniczając się do uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu tych osób do jakiejkolwiek części licencjonowanego oprogramowania w celu, który nie jest dozwolony zgodnie z niniejszą umową.

8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI:

ZOHO NIE GWARANTUJE, ŻE LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. JEŻELI NIE JEST NAPISANE INACZEJ, LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „TAKIE JAKIE JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE RENTOWNOŚCI I MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA SZCZEGÓLNEGO ZADANIA ORAZ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ WYDAJNOŚCI LUB WYNIKÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ STOSUJĄC LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE. WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OKREŚLENIE WŁAŚCIWEGO SPOSOBU KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA WRAZ Z PRZEJĘCIEM WSZYSTKICH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z JEGO STOSOWANIEM, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, Z ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z BŁĘDAMI PROGRAMU, USZKODZENIAMI LUB UTRATĄ DANYCH, PROGRAMÓW LUB WYPOSAŻENIA ORAZ NIEDOSTĘPNOŚCI LUB PRZERWANIA OPERACJI.

PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO NIE POZWALA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ORAZ OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W ŻADNYM WYPADKU ZOHO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO LICENCJOBIORCY LUB FIRMY TRZECIEJ ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, RETORSYJNE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE KARNYM, NAWIĄZKI, ANI INNE PODLEGAJĄCE NAPRAWIENIU RZECZYWISTEJ SZKODY LUB WYNIKOWE, LUB ZA SZKODY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB ZA JAKIEKOLWIEK POJAWIAJĄCE SIĘ ROSZCZENIA, NAWET JEŻELI ZOHO ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ROSZCZEŃ. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOHO W ODNIESIENIU DO ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ODNIESIENIU DO LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ OPŁATY SUBSKRYPCYJNEJ WNIESIONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA USŁUGĘ.

PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO NIE POZWALA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB SZKODY POŚREDNIE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ORAZ OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

10. ODSZKODOWANIE:

Zoho zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub postępowaniami, pojawiającymi się w wyniku jakiegokolwiek roszczenia w przypadku, kiedy licencjonowane oprogramowanie narusza lub łamie obowiązujący patent USA, prawo autorskie lub prawo handlowe firmy trzeciej; ochrona ta obowiązuje w przypadku spełnienia następujących warunków: (i) należy niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zoho o pojawieniu się takiego roszczenia; (ii) współpracować z Zoho w celu obrony lub ustaleniu ugody roszczenia i (iii) zezwolić Zoho na prowadzenie obrony i powiązanych negocjacji ugodowych. Opisane powyżej zabezpieczenie jest wyłącznym zobowiązaniem Zoho w stosunku do Licencjobiorcy wynikającym z niniejszej umowy i dotyczącym naruszenia własności intelektualnej.

Zoho nie będzie miało obowiązku zabezpieczenia roszczenia w związku z naruszeniem wynikającym lub domniemaniem wynikającym z (i) dowolnej kombinacji, działania, lub stosowania licencjonowanego oprogramowania z jakimikolwiek programami lub wyposażeniem niedostarczonym przez Zoho; (ii) modyfikacji licencjonowanego oprogramowania przez stronę trzecią, a nie Zoho i (iii) niewywiązania się w określonym terminie z implementacji, wymiany lub modyfikacji licencjonowanego oprogramowania dostarczonego przez Zoho.

11. ZAKOŃCZENIE:

Umowa obowiązuje na czas subskrypcji usługi. Niniejszą umowę można rozwiązać w dowolnym momencie poprzez zniszczenie lub zwrócenie do Zoho wszystkich posiadanych kopii licencjonowanego oprogramowania. Zoho może zakończyć niniejszą umowę z dowolnej przyczyny w tym, ale nie wyłącznie, w wyniku naruszenia dowolnych postanowień niniejszej umowy. Po zakończeniu należy zniszczyć lub zwrócić do Zoho wszystkie kopie licencjonowanego oprogramowania i poświadczyć pisemnie, że wszystkie kopie zostały zniszczone. Wszystkie postanowienia dotyczące poufności, praw własności, zachowania tajemnicy i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet po zakończeniu umowy.

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszą umowę sporządzono zgodnie z prawem Stanu Kalifornia, jest zgodnie z nim interpretowana i mu podlega, bez względu na ewentualne konflikty między postanowieniami przepisów. Niniejsza umowa stanowi pełną umowę między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze postanowienia, ustalenia i porozumienia między nimi. Jakiekolwiek zrzeczenie się lub modyfikacja niniejszej umowy może zacząć obowiązywać dopiero, gdy zostaną przedstawione pisemnie i podpisane przez obie strony umowy. Jeżeli jakakolwiek część umowy okaże się nieważna lub niemożliwa do wykonania, pozostałe części umowy nadal obowiązują.