Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania użytkowników Active Directory

W środowisku Active Directory obiekty użytkowników są podstawowymi blokami konstrukcyjnymi. Od czasu do czasu administratorzy przypadkowo usuwają aktywnych użytkowników AD podczas zarządzania środowiskiem AD. Usunięci użytkownicy tracą możliwość wykonywania swoich codziennych prac. Potrzeba odtworzenia ich kont uzyskuje najwyższy priorytet. Operacja odtwarzania przywraca wszystkie atrybuty usuniętych użytkowników, co jest dla nich kluczowe, aby mogli kontynuować swoją pracę.

RecoveryManager Plus jest internetowym narzędziem tworzenia kopii Active Directory, które pozwala na tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych użytkowników i przywrócenie ich niezwłocznie, jeżeli zostaną usunięci. Ogrom możliwości oraz łatwość obsługi i przejrzysty interfejs użytkownika powodują, że jest to kompletne oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych, które eliminuje potrzebę wykonywania złożonych skryptów powłoki.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

Wymienione cechy czynią RecoveryManager Plus idealnym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych Active Directory, co jest kluczowe dla każdej organizacji.

 • Przywracanie usuniętych użytkowników: Można łatwo przywracać konta usuniętych użytkowników do ostatniego znanego stanu lub do innych zapisanych wersji. Uzyskaj podgląd wartości, którą chcesz odtworzyć przed wykonaniem przywracania, by uniknąć przywracania niepożądanej wartości.
 • Przywracanie poziomu atrybutów: Ta funkcja RecoveryManager Plus pozwala na wykonanie przywracania poszczególnych atrybutów zmodyfikowanych obiektów. Każda zmiana wykonana na obiekcie zapisywana jest jako kopia przyrostowa, co sprawia, że można odzyskiwać poszczególne atrybuty.
 • Przywracanie członkostwa użytkowników w grupach: Modyfikacje wykonane na danych członkostwa w grupach mogą być przywrócone w łatwy sposób dzięki RecoveryManager Plus. Dzięki temu można być pewnym, że wszystkie uprawnienia zabezpieczeń i uprawnienia użytkowników w grupach bezpieczeństwa będą niezwłocznie przywrócone. Przy przywracaniu usuniętych użytkowników, ich członkostwo w grupach jest również odzyskiwane, co pozwala im na wykonywanie swojej pracy niezwłocznie po przywróceniu.
 • Przywracanie atrybutów użytkowników Exchange: RecoveryManager Plus pozwala na śledzenie i tworzenie zapytań o zmiany wykonane na użytkownikach skrzynki pocztowej. Twórz kopie zapasowe i przywracaj atrybuty użytkowników Exchange, takich jak adresy e-mail, parametry skrzynek pocztowych i ustawienia, każdych z osobna lub w całości w zależności od potrzeb. Można również zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowej atrybutów Exchange korzystając z harmonogramu.
 • Przywracanie haseł kont użytkownika: Ostatnio zapisane hasło użytkownika jest również odzyskiwane w przypadku przywrócenia konta. Dzięki temu użytkownicy mogą zalogować się do systemu natychmiast po przywróceniu. Eliminuje to konieczność wykonania czasochłonnego procesu resetowania haseł.
 • Przywracanie powiązanych atrybutów: Dzięki temu narzędziu można przywracać powiązane atrybuty użytkowników takie jak grupy, których użytkownik był członkiem, listy bezpośrednich podwładnych/menedżerów użytkownika i listy obiektów zarządzanych przez użytkownika (atrybuty managedObjects).
 • Przywracanie uprawnień zabezpieczeń: Uprawnienia zabezpieczeń i autoryzacje przypisane do użytkowników mogą być przywrócone w kilka sekund, jeżeli wykryje się jakąkolwiek modyfikację tych elementów. Przywracanie dotyczy usuniętych użytkowników wraz z ich uprawnieniami bezpieczeństwa oraz wszystkimi innymi atrybutami.
 • Wycofywanie obiektów użytkownika: Wycofuj obiekty użytkownika do wcześniejszego punktu i cofaj wszystkie zmiany wykonane na obiektach użytkownika po danym punkcie. Dla każdej kopii zapasowej obiektu użytkownika tworzony jest również punkt przywracania. Można wycofać obiekty użytkownika do dowolnego punktu przywracania i wycofać wszystkie modyfikacje wykonane po utworzeniu tego punktu.
 • Zarządzanie zmianami: Wszystkie zmiany wykonane dla każdego obiektu użytkownika zapisywane są jako różnicowa kopia zapasowa. Pozwala to na przywrócenie dowolnej zmiany atrybutu, która wydaje się być niepotrzebna. Można cofnąć nawet takie działania jak tworzenie użytkownika czy modyfikację użytkownika.
 • Zarządzanie wersjami i ich porównywanie: Każda zmiana wykonana na obiekcie zostaje zapisana jako inna wersja w kopii zapasowej. Podczas przywracania, narzędzie pozwala na porównanie wszystkich wersji i na wybranie wersji obiektu, do której ma być on przywrócony.
 • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: Podczas korzystania z RecoveryManager Plus, nie ma konieczności ponownego uruchamiania kontrolerów domeny w przypadku odzyskiwania usuniętych użytkowników w systemach Windows serwer 2008 lub 2012. Dzięki temu uzyskuje się ciągłą dostępność wszystkich kontrolerów domeny w naszej domenie.