Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi

Niezawodne rozwiązania pozwalające na lepsze zarządzanie kontami użytkowników uprzywilejowanych, kompletną kontrolę nad dostępem administracyjnym nad krytycznymi zasobami IT oraz spełnienie wymagań prawnych dotyczących zgodności.

Password Manager Pro

Ochrona kont uprzywilejowanych i zarządzanie dostępem dla przedsiębiorstw

Password Manager Pro

 • Odkrywaj, przechowuj, kontroluj, audytuj i monitoruj konta uprzywilejowane.
 • Scentralizuj magazynowanie haseł i zautomatyzuj częste zmiany haseł w krytycznych systemach w celu zwiększenia produktywności IT.
 • Zapewnij bezpieczeństwo zapobiegawcze i weryfikacyjne przez przepływy pracy zatwierdzeń oraz alarmy czasu rzeczywistego dla uzyskiwania dostępu do haseł.
 • Kontroluj dostęp do zasobów IT oraz do aplikacji w oparciu o role oraz zakresy obowiązków.
 • Uruchamiaj bezpośrednie połączenia RDP, SSH i SQL do zdalnych systemów z bezpiecznej bramy.
 • Rejestruj i przeprowadzaj inspekcję wszystkich dostępów uprzywilejowanych dzięki pełnemu zapisowi wszystkich działań użytkowników.
 • Wykorzystaj wsparcie dla wirtualizacji w celu ochrony infrastruktury pracującej na systemach AWS i Azure.
Key Manager Plus

Zarządzanie cyklem życiowym kluczy SSH i certyfikatów protokołu SSL

Key Manager Plus

 • Odnajduj wszystkie klucze SSH i certyfikaty protokołu SSL w swojej sieci i konsoliduj je w bezpiecznym, centralnym repozytorium.
 • Twórz i wdrażaj nowe pary kluczy w systemach docelowych i okresowo je wymieniaj.
 • Scentralizuj certyfikaty i proces tworzenia CSR; identyfikuj i eliminuj słabe certyfikaty SHA-1.
 • Zautomatyzuj nabywanie, wdrażanie, odnawianie i cofanie certyfikatów SSL dla domen publicznych dzięki integracji z Let’s Encrypt.
 • Wdrażaj nowo pozyskane certyfikaty na odpowiednich serwerach końcowych. Wykrywaj i usuwaj wszelkie luki w konfiguracji zabezpieczeniach, słabe systemy szyfrowania itp.
 • Uruchamiaj bezpośrednie połączenia SSH z systemami docelowymi; wykonuj inspekcje i śledź aktywności wszystkich użytkowników.
ADManager Plus

Tożsamości uprzywilejowane i zarządzanie dostępem dla przedsiębiorstw.

ADManager Plus

 • Zbiorowo inicjuj obsługę kont użytkowników i przypisuj potrzebne im uprawnienia, wszystko jednym działaniem.
 • Zapewnij użytkownikom dostęp uprzywilejowany just-in-time (JIT) przy pomocy automatyzacji i przepływów pracy.
 • Skorzystaj z wbudowanych raportów w celu uzyskania dogłębnej widoczności w uprzywilejowane uprawnienia użytkowników i grup, w tym w użytkowników, którzy uzyskali uprzywilejowany dostęp przez bycie częścią zagnieżdżonych grup.
 • Zarządzaj i raportuj uprawnienia dla folderów (udostępnianych i NTFS) posiadane przez uprzywilejowanych użytkowników i grupy.
 • Automatycznie blokuj uprzywilejowane konta nieaktywne przez określony czas.
 • Twórz uprzywilejowane role w celu delegowania zadań i kontroluj działania wykonane przez tych delegatów, w tym jakie działanie zostało wykonane na jakim obiekcie i kiedy.
ADSelfService Plus

Samoobsługa dostępu uprzywilejowanego i zabezpieczenia kont uprzywilejowanych.

ADSelfService Plus

 • Pozwala użytkownikom na zażądanie dostępu do grup uprzywilejowanych.
 • Włącz przepływ pracy zatwierdzania wielopoziomowego dla żądań samoobsługi dla kont uprzywilejowanych.
 • Zwiększ bezpieczeństwo kont uprzywilejowanych przez włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Zabezpiecz konta uprzywilejowane przed atakami słownikowymi przez włączenie zaawansowanych wymagań zasad haseł, w tym zasadą słownikową.
Password Manager Pro MSP

Kompletne zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi dla dostawców usług

Password Manager Pro MSP

 • Bezpiecznie przechowuj i zarządzaj uprzywilejowanymi kontami klientów z centralnej konsoli, wspartej przez architekturę wielodostępu zapewniającą jasną segregację danych.
 • Wybiórczo udostępniaj poświadczenia technikom MSP w celu kontrolowania dostępu do sieci klientów.
 • Zapewniaj ochronę danych krytycznych zgodnie z najwyższymi standardami i wytycznymi dotyczącymi zarządzania informacjami wrażliwymi.
 • Uzyskaj zaufanie swoich klientów demonstrując poziom bezpieczeństwa przy pomocy dogłębnych raportów o szczegółach uzyskiwania dostępu, wymuszaniu zasad oraz utrzymywaniu ścisłej kontroli.