Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Ցանցի սարքի մոնիտորինգ

Ցանցային սարքերի վերահսկողություն

Ցանցի տիպային ենթակառուցվածքը, սպասարկիչներից և սպասառուներից բացի, բաղկացած է տարբեր եզակի տարրերից, որոնց վերահսկումը շատ կարևոր է: Ցանցային սարքերի վերահսկողությունն անհրաժեշտ է, քանի որ այն թույլ է տալիս ստանալ ձեր ցանցի ամբողջական պատկերը: Օրինակ, եթե հրապատում առկա թերությունը ստեղծում է ցանց ապօրինի մուտք գործելու հնարավորություն, ապա դուք կկարողանաք անցկացնել մանրամասն հետախուզություն միայն հրապատի աուդիտի տվյալների առկայության դեպքում: Ցանցային գործունեության վերահսկողության և անվտանգության ապահովման համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է հավաքագրել և վերլուծել ցանցային սարքի մատյանները: Դուք դա կարող եք հեշտությամբ անել ցանցային անվտանգության աուդիտի գործիք օգտագործելու միջոցով, ինչպիսին է, օրինակ, Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը:

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը որպես Ցանցային սարքերի վերահսկողության ծրագրաշար

Երթուղիչներ և փոխարկիչներ

Ներխուժման հայտնաբերման և կանխարգելման համակարգեր

Հրապատեր

Իր մանրամասն հաշվետվությունների և արագ զգուշացումների շնորհիվ Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը հանդիսանում է ցանցային սարքերի վերահսկողության կատարյալ գործիք:

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •