Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

IT Compliance & amp Event Log Management Software

feature-mac-image

ຄຸນສົມບັດຍອດລຳດັບຕົ້ນໆ

 • ການຈັດການບັນທຶກເຫດການ
 • SIEM
 • ການຈັດການ ບັນທຶກລະບົບ
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ
 • ການຈັດການ ບັນທຶກ ເຊີບເວີ
 • ການກວດສອບຖານຂໍ້ມູນ Oracle ແລະ SQL
 • ການສຳພັນເຫດການ ເວລາຈິງ
 • ການເຕືອນເຫດການ ເວລາຈິງ
 • ການຄວບຄຸມອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ IT
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ຄວາມປອດໄພ
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ເຫດການ
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ GDPR

ການຈັດການບັນທຶກ

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການສະໜອງ ການຈັດການບັນທຶກແບບ ຈາກຕົ້ນຈົນຈົບ, ດ້ວຍວິທີການເກັບກຳບັນທຶກທີ່ມີຕົວແທນ ແລະໄຮ້ຕົວແທນ, ການແຍກວິເຄາະບັນທຶກທີ່ກຳນົດເອງໄດ້, ການວິເຄາະບັນທຶກທີ່ສົມບູນດ້ວຍ ການລາຍງານແລະການເຕືອນ, ໂປຣແກຣມຊອກຫາບັນທຶກທີ່ມີພະລັງສູງ, ແລະຕົວເລືອກການເກັບບັນທຶກເຂົ້າແຟ້ມທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້.

 • ການຈັດການບັນທຶກ
 • ການຈັດການບັນທຶກເຫດການ
 • ການຈັດການ ບັນທຶກລະບົບ
 • ການເກັບເອົາ ບັນທຶກທົ່ວໄປ
 • ການເກັບເອົາ ບັນທຶກແບບ Agentless
 • ການເກັບເອົາບັນທຶກຜ່ານຕົວແທນ
 • ການວິເຄາະບັນທຶກ
 • ການລາຍງານ ບັນທຶກເຫດການທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ
 • ການແຍກວິເຄາະບັນທຶກທີ່ກຳນົດເອງໄດ້
 • ການເກັບບັນທຶກເຂົ້າແຟ້ມ
 • ຊອຫາບັນທຶກ
 • ດາສບອດແລະມຸມມອງອີງຕາມຜູ້ໃຊ້
 • ການຈັດການບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ
 • ການຄວບຄຸມຊ່ວງເວລາຂອງຜູ້ໃຊ້
 • ການເຕືອນ ເວລາຈິງ
 • ວິທີການແຈ້ງເຕືອນ
 • ສ້າງຍີ່ຫໍ້ໃໝ່ ເວັບໄຄລເອັນຕ໌
 • ການຄວບຄຸມຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດ
 • ການລາຍງານ ຖາມຂ້ອຍ
 • ແນວໂນ້ມເຫດການດ້ານປະຫວັດ
 • ນຳເຂົ້າ ບັນທຶກເຫດການ
feature-mac-image

ການກວດສອບ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການອະນຸຍາດທ່ານກວດສອບ ເຊີບເວີ ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານທັງໝົດ. ດ້ວຍ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ສຳລັບ ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ມີຊື່ທີ່ນີ້, ໂຊລູຊັ່ນຍັງອະນຸຍາດທ່ານ ຄວບຄຸມ ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ກຳນົດເອງໄດ້. ຕົວວິເຄາະບັນທຶກທີ່ກຳນົດເອງທີ່ມີພະລັງສູງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດແຍກວິເຄາະແລະຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຮູບແບບບັນທຶກຢ່າງງ່າຍດາຍ.

feature-mac-image
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ
 • ການກວດສອບ ເຊີບເວີ Microsoft IIS
 • ຕົວວິເຄາະບັນທຶກ ເວັບ ເຊີບເວີ Microsoft IIS
 • ຕົວວິເຄາະບັນທຶກ FTP ເຊີບເວີ Microsoft IIS
 • ການກວດສອບ ເຊີບເວີ Microsoft SQL
 • ການຄວບຄຸມ ເຊີບເວີ Microsoft SQL
 • ການຄວບຄຸມ Apache ເວັບ ເຊີບເວີ
 • ການຄວບຄຸມເຊີບເວີການພິມ
 • ການຄວບຄຸມ ເຊີບເວີ DHCP (Windows/Linux)
 • ການກວດສອບຖານຂໍ້ມູນ
 • ການກວດສອບ ຖານຂໍ້ມູນ Oracle
 • ການຄວບຄຸມ ເຊີບເວີເທີມິນາລ Windows
 • ການປົກປ້ອງ ແອັບພລິເຄຊັ່ນທີ່ສຳຄັນຂອງທຸລະກິດ
 • ການຈັດການ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ Windows ທີ່ສຳຄັນ
 • ຫລຸດຜ່ອນການໂຈມຕີ ເວັບ ເຊີບເວີໃຫ້ນ້ອຍສຸດ
 • ຕົວວິເຄາະການຫລຸດຜ່ອນການໂຈມຕີແບບແຊກ SQL ໃຫ້ນ້ອຍສຸດ
 • ການຫລຸດຜ່ອນການໂຈມຕີ DoS ໃຫ້ນ້ອຍສຸດ

ການກວດສອບ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການ ຄວບຄຸມອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍສຳຄັນຂອງທ່ານທັງໝົດ ເຊັ່ນວ່າ ໄຟຣ໌ວໍ, ຣາວເທີ ແລະ ສະວິດ. ໂຊລູຊັ່ນສະໜອງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າສຳລັບ ຣາວເທີ ແລະ ສະວິດ Cisco, ກໍຄື ໄຟຣ໌ວໍຈາກ Cisco, SonicWall, Palo Alto Networks, Juniper, Fortinet, NetScreen, Sophos, Check Point, WatchGuard, ແລະ Barracuda.

 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ
 • ການກວດສອບບັນທຶກ ຣາວເທີ (Router)
 • ຕົວວິເຄາະບັນທຶກ Cisco
 • ການຄວບຄຸມກິດຈະກຳຜູ້ໃຊ້ໃນ ຣາວເທີ
 • ການຄວບຄຸມປະລິມານການໃຊ້ ຣາວເທີ
 • ການກວດສອບບັນທຶກ ໄຟຣ໌ວໍ
 • Firewall log auditing
 • ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກ IDS/IPS
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກສະວິດ
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ VPN
 • ການກວດສອບ Windows ໄຟຣ໌ວໍ
 • ການກວດສອບ SonicWall ໄຟຣ໌ວໍ
 • ການກວດສອບ H3C ໄຟຣ໌ວໍ
 • ການກວດສອບ Palo Alto ໄຟຣ໌ວໍ
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນ Juniper
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນ Fortinet/FortiGate
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນ Check Point
 • ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກ Sophos
 • ການຄວບຄຸມ ອຸປະກອນ Huawei
feature-mac-image

ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ITា

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມງ່າຍດາຍ ເຊັ່ນວ່າ: PCI DSS, ISO 27001, GLBA, SOX, FISMA, HIPAA, ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຄື ນະໂຍບາຍ GDPR. ນອກນັ້ນແລ້ວໂຊລູຊັ່ນອະນຸຍາດ ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດໂດຍການໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງ ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ ສຳລັບ ນະໂຍບາຍ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃໝ່.

feature-mac-image
 • ການກວດສອບ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ SOX
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ISO 27001
 • ຄູ່ມື ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ GDPR
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ HIPAA
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ PCI
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ FISMA
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ GLBA
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ GPG
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ISLP
 • ການລາຍງານສຳລັບ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃໝ່
 • ການກຳນົດເອງ ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
 • ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ GDPR

SIEM

ດ້ວຍ ການຈັດການບັນທຶກລະອຽດສົມບູນທີ່ລວມກັນກັບ ຄຸນສົມບັດຄວາມປວດໄພຫລວງຫລາຍ, ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການແມ່ນ ເພລັຕຟອມ SIEM ອັນລ້ຳເລີດ ສຳລັບ ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນວ່າ ຫລັກຖານຕາມວິທະຍາສາດຂອງບັນທຶກ, ຂ່າວກອງໄພອັນຕະລາຍ, ການຫລຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍພາຍນອກກັບການກວດສອບ ເຄື່ອງສະແກນ ຈຸດອອ່ນແອ ແລະ ໂປຣແກຣມຂອງໄພອັນຕະລາຍ, ການສ້າງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຄວນມີເພື່ອ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນ ການພະຍາຍາມເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການລັກຂໍ້ມູນສຳຄັນ.

 • ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພແລະ ການຈັດການເຫດການ (SIEM)
 • ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກລະບົບ
 • ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ເຫດການ
 • ການຄວບຄຸມຄວາມສົມບູນຂອງໄຟລ໌
 • ການຄວບຄຸມຄວາມສົມບູນຂອງໄຟລ໌Linux
 • ການສຳພັນບັນທຶກ ເວລາຈິງ
 • ການຈັດການບັນທຶກດ້ານ ຄວາມປອດໄພ
 • ຫລັກຖານດ້ານວິທະຍາສາດຂອງບັນທຶກ
 • ຂ່າວກອງ ໄພອັນຕະລາຍ
 • ປົກປ້ອງ ອຸປະກອນ ບັນທຶກລະບົບໃຫ້ປອດໄພ
 • ຕົວປະມວນຜົນຟີດ STIX/TAXII
 • ການຈັດການເຫດຍ່ອຍ
 • ການນຳເຂົ້າ ໄຟລ໌ບັນທຶກ
 • ການກວດສອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດ
 • ການກວດຫາ ໄພອັນຕະລາຍ Windows
 • ການຫລຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍພາຍນອກ
 • ການຈັດການບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ
 • ບັນທຶກການຊອກຫາເປັນ ການເຕືອນ
 • ການລາຍງານໄພອັນຕະລາຍ ມາລແວໄບຕ໌
 • ຂ່າວກອງໄພອັນຕະລາຍ FireEye
feature-mac-image

ກວດສອບຫລາຍເພລັຕຟອມ

ຄອນໂຊນການລາຍງານຂອງ EventLog Analyzer ແມ່ນງ່າຍໃນການໃຊ້, ພ້ອມກັບການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າເປັນຮ້ອຍໆສະບັບເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ການກວດສອບຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຈະສາມາດຖືກກຳນົດເອງ, ກຳນົດເວລາ ແລະແຈກຢາຍຕາມທ່ານຕ້ອງການ. ການລາຍງານກວມເອົາ ເຄືອຂ່າຍຢ່າງລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ລວມທັງ Windows, Unix/Linux, IBM AS/400, ເພລັຕຟອມ ຄລາວ, ລະບົບການຈັດການຈຸດອອ່ນແອແລະ ໄຟລ໌ແລະໂຟລເດີທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານ.

feature-mac-image
 • ການຄວບຄຸມເຊີບເວີສຳຄັນ
 • ການກວດສອບບັນທຶກ ເຫດການ
 • ການຈັດການ ບັນທຶກ ເຊີບເວີ VMWare
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນ Windows
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນ ບັນທຶກລະບົບ
 • ການລາຍງານ IBM AS/400
 • ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ Linux
 • ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ Unix
 • ການກວດສອບ Windows registry
 • ການກວດສອບ ອຸປະກອນທີ່ຖອດໄດ້
 • ຄວບຄຸມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ຄລາວ
 • ການກວດຫາການລັກຂໍ້ມູນ
 • ການຄວບຄຸມອິນສະແຕນ AWS

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •