Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

 

SIEM සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ අනුකූලතාව සහ ලොග් කළමණාකරණ මෘදුකාංග

මැනේජ් එන්ජින් Event Log Analyser යනු විස්තීර්ණ සුරක්ෂිතතා තොරතුරු සහ සිදුවීම් කළමණාකරණ (SIEM) විසඳුමක් වන අතර එය ලොග් කළමණාකරණයේ, ලොග් එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය, සිදුවීම් සහසම්බන්ධනය, ගොනු වල අවංකභාවය අධීක්ෂණය, ලොග් සෙවීම් සහ අධීලේඛනගත කිරීම ස්වයංක්රීයකරණය කරන අතර ඒ, තනි හසුරුම් පුවරුවකින්, SIEM අවශ්යතා අනුකූලතා සපුරාලීමටය.

ඉවෙන්ට් ඇනලයිසර් පහත දැක්වෙන අංශ වලින් සුරක්ෂිතතා පරිපාලකයන්ට උපකාර කරයි:

 • තාත්ත්වික සිදුවීම් සහසම්බන්ධනය

  Event Log Analyser හි ප්රබල සහසම්බන්ධන ඇන්ජිම, ඔබේ ලොග් තුළ නිර්ණය කළ ආක්රමණ රටා කාර්යක්ෂම ලෙස හඳුනාගනී. එහි සහසම්බන්ධ මොඩියුලයෙන් කළින් නිර්ණය කරන ලද සහසම්බන්ධන නිති 20+ ලබා දෙන අතර එමගින් සිදුවිය හැකි තර්ජන සොයා ගැනීමට උදව් කරයි. එසේම, අවශ්ය පිළිවෙලට ඇද ගෙන ගොස් දැමිය හැකි, පදාර්ථික ජාල ක්රියාකාරකම් ලැයිස්තුවක් සපයන, පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි නීති ගොඩනඟනයක් ද එමගින් ලබා දෙයි.

  එසේම, Event Log Analyser එක් එක් ආක්රමණික රටාව සඳහා විස්තරාත්ම වාර්තා ලබා දෙන අතර, එය සොයා ගන්නා ලද සියළුම ආක්රමණ වල සමස්ත දර්ශනයක් ලබා දෙන වාර්තාවක් මෙන් සෑම හඳුනාගන්නා ලද ආක්රමණ රටාවක් සඳහාම කාලානුක්රමික අනුපිළිවෙල පෙන්නුම් කරන කාල නියමයන්ද ලබා දෙයි.

  අනුකූලතා වාර්තා

  ඉවෙන්ට්ලොග් ඇනලයිසර් මගින් ඔබට කළින් නිර්ණය කරන ලද මෙවැනි අනුකූලතා වාර්තා බිහි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසා දෙයි PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001, GDPR ආදිය., ඒ ඔබේ ජාල දත්ත තාත්ත්වික ලෙස අධීක්ෂණයට ලක් කිරීමෙනි. අවශ්ය පරිදි කාලසීමාවක් සඳහා ලොග් දත්ත තබා ගැනීමට මෙම විසඳුම සංවිධාන වලට උපකාර කරයි. නම්යශීලී කාලසීමාවක් සඳහා ලොග් දත්ත අධිලේඛනකරණය කිරීම, පරිපාලකයින්ට අධිකරණ කටයුතු විශ්ලේෂණය සිදු කර අනුකූල විය යුතු විගණන අවශ්යා සපුරාලීමට උපකාර කරයි.

  විශ්ව ලොග් එකතුව

  Windows සර්වර් සහ සේවාස්ථාන, Linux සහ Unix පද්ධති, ජාල උපාංග, යෙදව්මු, තර්ජන බුද්ධිමත් විසඳුම් සහ අනතුරුදායකත්ව ස්කෑනර් ඇතුළුව විෂමජාතිය මූලාශ්ර තුළින් Event Log Analyser එක ලොග් එකතු කරයි. ඊට අමතරව, මූලාශ්රය සහ ලොග් ආකෘතිය නොසලකා හැර ඕනෑම ලොග් දත්ත, Event Log Analyser හි කස්ටම් ලොග් පාර්සර් එක මගින් කියවා තේරුම් ගනී.

 • ගොනු වල අවංකභාවය අධීක්ෂණය

  Event Log Analyser සියළුම වෙනස්කම් ට්රැක් කර, ගොනු සහ ෆෝල්ඩර් නිර්මාණය කළ විට, ඒවාට ප්රවේශ වූ විට, ඒවා නැරඹූ විට, මකා දැමූ විට, වෙනස් කළ විට හෝ ඒවායේ නම වෙනස් කළ විට තාත්ත්වික විපරම් එවනු ලබයි. ගොනු සහ ෆෝලඩර් වලට සිදු කරන ලද සියළුම වෙනස්කම් වල ‘ කවුද, කොයි අවස්ථාවකද, කොතැනකද සහ කුමක්ද’ සඳහා පිළිතුරු සපයන සම්පූර්ණ විගණන වාර්තාවක් ලබා ගත හැකිය.

  ලොග් අධිකරණ කටයුතු

  එකතු කර ලද ලොග් ස්වයංක්රීය ලෙස එන්ක්රිප්ට් කර, වේලාව ඇතුළත් කර කේන්ද්රික සුරක්ෂිතාගාරයක අධිලේඛිත කෙරේ. Event Log Analyser තුළින් ඔබට දළ ලොග් දත්ත වෙතට ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන අතර, ආරක්ෂාව පිළිබඳ සිදුවීම් වලට හේතු වූ නියම ලොග් ඇතුළත් කිරීම සොයා ගැනීමට මූලික හේතු විශ්ලේෂණයක් සිදු කළ හැකිය.

  තාත්ත්වික වශයෙන් විපරම් ලැබීම

  ඔබට තෝරා ගත හැකි කළින් නිර්ණය කරන ලද විපරම් 500+ට වැඩි ප්රමාණයක Event Log Analyser හි ඇති අතර, එමගින් විපරම් පැතිකඩ ස්ථාපිත කිරීමේ අවශ්යතාව මඟ හරමින්, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම ද සිදු කරයි. ඕනෑම අවස්ථාවක ජාල අක්රමිකතාවක් සිදු වූ විට ඔබට තාත්ත්වික වශයෙන් කෙටි පණිවුඩ සහ විද්යුත් ලිපි මගින් විපරම් ලබා ගත හැකිය. ඊට අමතරව, විපරම් යාන්ත්රණයට, විපරමක ක්රියාරම්භකයක් සමඟ, තමාට අවශ්ය පරිදි ස්ක්රිප්ට් එකක් ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ.

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •