Help Desk Software Home » Tải về
Tải về ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus tải về một lần và có nhiều ngôn ngữ:

(Hãy đọc và đồng ý với các Điều khoản bản quyền (tiếng Anh) trước khi tải về phần mềm này.
(B?n dùng th? có th? làm vi?c trong 30 ngày cho 2 k? thu?t viên. Vi?c Mua b?n quy?n và ?ng d?ng trong 30 ngày s? t? d?ng bi?n d?i thành ?n b?n Professional Edition mà không b? m?t d? li?u.)
(ICác chi ti?t chia s? v?i chúng tôi s? du?c b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t hăy d?c ph?n chính sách cá nhân{Englisch} c?a chúng tôi b?ng ti?ng Anh)
 Windows
 Linux
Làm thể nào tôi có thể lấy ServiceDesk Plus để làm việc với ngôn ngữ của tôi??

ServiceDesk Plus được tải về và được cài đặt bằng tiếng Anh. Khi cài đặt ServiceDesk Plus nó tự động mở trang đăng nhập trong trình duyệt mặc định của bạn (http://localhost:8080). Sau khi đăng nhập và khu vực trang chủ chọn Personalize ở phía đầu trang và chọn ngôn ngữ của bạn.