Licensavtal för programvara

Det här Licensavtalet beskriver policyn för licensen Recovery Manager Plus Agent ("Licensierad mjukvara")

Läs följande licens noggrant, antingen innan du (i) hämtar den licensierade mjukvaran från en auktoriserad webbplats, eller (ii) installerar den licensierade mjukvaran. Du erkänner att du har läst och förstått det här licensavtalet samt går med på att vara bunden av dess villkor. Om du inte godkänner reglerna och villkoren med det här avtalet ska du inte hämta eller installera den liceniserade mjukvaran.

1.BEVILJANDE AV LICENS:

Zoho utdelar en icke-unik, ej överföringsbar, världsomspännande licens att använda med den licensierade mjukvaran, inklusive användardokumentation och uppdateringar under och som del av din prenumeration på Recovery Manager Plus ("tjänsten"). Den licensierade mjukvaran bildar en del av din prenumeration på tjänsten. Du godkänner att inte använda den licensierade mjukvaran på något sätt som inte uttryckligen tillåts häri. Eftersom den licensierade mjukvaran tillhandahålls som del av Tjänsten godkänner du även att efterfölja reglerna under vilja tjänsten erbjuds till dig.

2. PRODUKTER FRÅN TREDJE PART:

Den Licensierade programvaran kan innehålla programvara som ursprungligen härrör från tredje part och utan att begränsa den generella giltigheten för detta Licensavtal samtycker du till att (a) namnet på någon tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran ska fortsätta vara tredje parts som tillhandahållit detsamma, och (b) inte distribuera sådan tredje parts programvara som finns i den Licensierade programvaran såvida inte licensvillkoren från sådan tredje part innebär annorledes.

3. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING:

Förutom samtliga andra villkor i detta Licensavtal får du inte:

  1. ta bort någon copyright-, varumärkes- eller annan äganderättsmeddelanden från den licensierade programvaran eller dess kopior;
  2. göra några kopior förutom en säkerhetskopia eller arkiveringskopia för temporära nödfallssyften;
  3. hyra ur, leasa, underlicensiera eller distribuera den licensierade programvaran eller några delar av den på fristående basis eller som en del av din programvara;
  4. modifiera eller förbättra den licensierade programvaran;
  5. dekonstruera, dekompilera eller demontera den licensierade programvaran.

4. TEKNISK SUPPORT:

Teknisk support för licensierad mjukvara tillhandahålls som en del av din prenumeration på Tjänsten. Teknisk support för licensierad mjukvara tillhandahålls som en del av din prenumeration på Tjänsten.

5. ÄGANDE OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER:

Zoho äger samtliga rättigheter, namn och intressen i och för den Licensierade programvaran. Zoho reserverar sig uttryckligen samtliga rättigheter som inte överlåtits till dig häri, inklusive rättigheten att avbryta eller att inte släppa ut Licensierad programvara och att förändra priser, innehåll, specifikationer, kapacitet, funktioner, licensvillkor, utsläppsdatum, allmän tillgång till eller karakteristika för den Licensierade programvaran. Den Licensierade programvaran har inte sålts till dig utan är enbart licensierad av Zoho.

6. GRANSKNING:

Zoho förbehåller sig rätten att revidera din användning av den licensierade programvaran genom att skriftligt meddela minst sju (7) dagar i förväg om en förestående revision i era lokaler under normal arbetstid.

7. SEKRETESS:

Den Licensierade programvaran innehåller information tillhörande Zoho som skyddas av amerikansk lagstiftning och härmed samtycker du till att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla sekretessen kring den Licensierade programvaran. Du samtycker även till att i rimlig utsträckning kommunicera villkoren i detta avtal till de anställda som kommer i kontakt med eller har tillgång till den Licensierade programvaran och göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor inklusive men inte begränsat till att utan vetskap tillåta sådana personer att använda någon del av den Licensierade programvaran i något syfte som inte tillåts enligt dessa villkor.

8.GARANTIFRISKRIVNING:

ZOHO GARANTERAR INTE ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ÄR FELFRI. FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄRI TILLHANDAHÅLLS DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT SYFTE OCH UTAN GARANTI FÖR DEN EFFEKTIVITET ELLER DE RESULTAT SOM DU KAN FÅ MED HJÄLP AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN. DU ÄR ENSAM FULLT UT ANSVARIG FÖR ATT AVGÖRA LÄMPLIGHETEN AV ANVÄNDNING AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN OCH TA ALLA RISKER SOM ÄR ASSOCIERADE MED ANVÄNDNINGEN AV DEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RISKERNA MED PROGRAMFEL, SKADA PÅ DATA ELLER DATAFÖRLUST, PROGRAM ELLER UTRUSTNING, OCH OTILLGÄNGLIGHET ELLER AVBROTT I DRIFT.

EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER

9.ANSVARSBEGRÄNSNING:

INTE I NÅGOT FALL KAN ZOHO HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON SPECIFIK, OAVSEDD, INDIREKT, BESTRAFFNINGSBAR ELLER FÖLJDSKADA ELLER SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRER ELLER VINSTER, VERKSAMHETSAVBROTT, ELLER FÖRLUST AV FÖRETAGSINFORMATION SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ELLER FÖR NÅGOT KRAV FRÅN NÅGON PART ÄVEN OM ZOHO HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. ZOHOS FULLA ANSVAR MED HÄNSYN TILL DESS FÖRPLIKTELSER ENLIGT DETTA AVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT MED HÄNSYN TILL LICENSIERAD MJUKVARA FÅR INTE ÖVERSKRIDA PRENUMERATIONSAVGIFTEN SOM BETALATS TILL DIG FÖR TJÄNSTEN.

EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UTESLUTNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

10. SKADESLÖSHET:

Zoho förbinder sig att gottgöra och försvara er från och mot alla anspråk, åtgärder eller processer, som uppstår ur något anspråk som den licensierade programvaran överträder eller bryter någon giltig amerikansk, patent-, copyright- eller affärshemlighet hos någon tredje part. Detta gäller så länge du bistår med (i) en omedelbar skriftlig redogörelse för Zoho med sådana anspråk; (ii) samarbetar med Zoho i försvaret och/eller uppgörelse därav på Zohos bekostnad; och (iii) ger Zoho rätten att kontrollera försvaret och samtliga relaterade uppgörelseförhandlingar. Ovanstående är Zohos enda skyldighet gentemot er och är ert enda rättsmedel till det här avtalet för immaterialrättsintrång.

Zoho har inte någon ersättningsskyldighet för krav eller intrång som uppkommer på grund av resultatet av (i) någon kombination, åtgärd eller användning av den Licensierade programvaran med några program eller någon utrustning som inte tillhandahålls av Zoho; (ii) någon modifiering av den Licensierade programvaran av någon annan part än Zoho; och (iii) din egen underlåtenhet att, inom rimligt tidsspann, implementera någon ersättning eller modifiering av den Licensierade programvaran tillhandahållen av Zoho

11. UPPSÄGNING:

Det här avtalet är samspelt med prenumerationen på tjänsten. Du kan avsluta Licensavtalet när som helst genom att förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran du har i din ägo till Zoho. Zoho kan avsluta detta Licensavtal av vilket skäl som helst inklusive, men inte begränsat till, brott mot något av villkoren i detta Licensavtal. Vid avslut ska du förstöra eller returnera samtliga kopior av den Licensierade programvaran till Zoho och skriftligen bekräfta att alla av dig kända kopior har förstörts eller returnerats. Alla villkor relaterade till sekretess, immateriella rättigheter, icke avslöjande och begränsning av ansvar ska gälla även efter avslut av detta Licensavtal.

12. ALLMÄNT:

Detta Licensavtal ska göras, tolkas och styras av lagarna i staten Kalifornien exklusivt dess konflikter med gällande lagar. Detta Licensavtal innehåller det kompletta avtalet mellan parterna och gäller före all tidigare kommunikation, förståelser och överenskommelser mellan parterna. Undantag eller modifiering av detta Licensavtal är enbart giltigt om det är skriftligt och underskrivet av avtalets båda parter. Om någon del av detta Licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan följas ska den resterande delen av avtalet tolkas utifrån sin innebörd för att i rimlig omfattning skydda parternas intentioner.