Effektiv SharePoint-hantering och granskning

Utför kritiska Sharepoint management-uppgifter

Sömlös hantering av kritiska SharePoint management-uppgifter relativt till behörigheter och grupper med effektiv konsol för SharePoint Manager Plus management. Lösningen gör det möjligt för administratörer att utföra åtgärder, såsom beviljande, återkallelse, kopiering och förflyttning av SharePoint-behörigheter, skapande och radering av SharePoint-grupper, kopiering och förflyttning av användare över grupper och mycket mer med det enkla användargränssnittet. Kontrollera behörigheter som tilldelats till platser, delplatser, dokumentbibliotek med förangiven rapport. Utöver detta erbjuds en plattform för att utföra dessa administrationsfunktioner för både on-premises- och Office365-miljö. Dessutom erbjuder lösningen lättbegripliga rapporter kring alla administrationsuppgifter som utförs för att förenkla granskningsuppgifter.

SharePoint Management Reports

Tillgängliga funktioner: Utdela behörigheter | Kontrollera behörigheter | Ta bort behörigheter | Kopiera eller flytta behörigheter | Granskningsinställningar för platsinsamling | Lägg till administratörer för platsinsamling | Lägg till användare till grupper | Kopiera användare mellan grupper | Ta bort användare från grupper | Återställ arv för platser | Skapa SharePoint-grupp | Radera SharePoint-grupp

Rapporter för SharePoint-hantering

Rapporter för SharePoint-hantering

Hantera din on-premises-server effektivt med fördefinierade rapporter från SharePoint Manager Plus som hjälper dig vid spårning av behörighetsändringar, för att identifiera gruppändringar och se den detaljerade listan över platsanvändare och deras behörigheter. Lösningen erbjuder även rapporter som hjälper dig att få djupgående insyn i SharePoint-infrastrukturen genom att erbjuda detaljerad information om lager, exempelvis på gårdar, i innehållsbibliotek, webbapplikationer, platsinsamlingar med mera.

Lösningar som hjälper dig att säkerställa sömlöst samarbete genom att erbjuda detaljerad information om innehåll med komponenter, såsom listor och dokumentbiblioteksstatus, tillbehör med mera.

Tillgängliga rapporter: Inaktiva SharePoint-användare | Raderade SharePoint-användare | Inaktiva SharePoint-platser | Nyligen skapade platser | Platsspecifika användarbehörigheter | Behörigheter direkt tilldelade till användare | Platsspecifika grupper | De mest besökta platserna | De vanligaste sökorden | SharePoint-platsträffar och -besökare | Dokumentbibliotek med versionshantering inaktiverad | SharePoint Statistics-rapporter med mera

Rapporter för Office 365-hantering

SharePoint Manager Plus erbjuder detaljerade fördefinierade rapporter som bidrar till att hantera Office 365 SharePoint-servrar också.

Lösningen erbjuder fullständig insyn i infrastrukturen för Office 365, bidrar till att hantera lagringsutrymme i Office 365-servrar, och spårar säkerhetsnivån och komponentnivåändringar, med den utökade rapportfunktionen. SharePoint Manager Plus gör det även möjligt för administratörer att arkivera granskningsloggdata från Office 365-servrar.

Office365-management-reports

Tillgängliga rapporter: Raderade SharePoint-användare | Inaktiva SharePoint-användare | Inaktiva SharePoint-platser | Nyligen skapade platser | Platsadministratörsanvändare | Platsvis användarbehörighet | Behörigheter direkt tilldelade till användare | Platsvisa grupper | Nyligen skapade dokument | Dokumentbehörigheter och följare | Dokumentbibliotek med versionshantering inaktiverad | One Drive för affärsrapporter med mera

efficient-sharePoint-server-auditing

Effektiv SharePoint-servergranskning

SharePoint Manager Plus gör det möjligt för administratörer att granska både komponentnivå- och säkerhetsnivåändringar.

Lösningen erbjuder färdiga rapporter som fungerar som en hjälp vid spårning av ändringar som sker i platsinsamlingar, platser, listor och dokumentbibliotek. Den övervakar och spårar användarbehörighetsändringar och säkerhetsändringar, såsom gruppskapande, modifiering och radering

Tillgängliga rapporter: Platsinsamlingsändringar | Raderade SharePoint-grupper | Tillagda medlemmar till SharePoint-grupper | Behörighetsändringar | Nyligen tillagda unika behörigheter | Hämtade dokument | Raderade dokument | Incheckade dokument | Checka ut kasserade dokument | Nyligen raderade platser | Tillagda administratörer för platsinsamling | Ändrade delningspolicyer | Dela och få åtkomst till ändringar med mera

Utforska infrastrukturen för SharePoint

SharePoint Manager Plus gör det möjligt för administratörer att visa hela den hierarkiska arkitekturen för SharePoint-distribuering. Få en detaljerad vy över både on-premises- och Office 365 SharePoint-servrar med fliken ”Utforskaren”.

Lösningens alternativ för ”Utforskaren” listas i hierarkisk stil, med komponenter för alla SharePoint-servrar som läggs till för övervakning och granskning. Alternativet gör det möjligt för dig att visa flera SharePoint-servrars arkitektur på en enda konsol. Den ger även detaljerad information kring varje komponent, inklusive dess egenskaper och tillhörande säkerhetsbehörigheter

Explore SharePoint Infrastructure
Meddelandekonsol

Meddelandekonsol

SharePoint Manager Plus hjälper dig att säkerställa sömlös informationsinsamling genom att detektera felförhållanden, såsom kritiska ändringar som sker på komponentnivå, såsom platsradering, dokumentradering, delplatsradering med mera.

Lösningen erbjuder e-postmeddelandevarningar till administratörer som har detaljerad information, såsom när ändringen uppstod, vem som gjorde ändringen och var. SharePoint Manager Plus erbjuder även ett alternativ där administratörerna kan sortera varningsprofilen i olika säkerhetsnivåer (jämför Obs, Fel och Kritiskt) baserat på interna behov. Lösningens fördefinierade varningskriterier ger noggranna utkast för att uppfylla granskningskraven för administratörerna. De fördefinierade kriterierna inkluderar alla ändringar som kan hända på komponentnivå och även säkerhetsnivåändringar, såsom ett nytt grupptillägg, nytt tillägg av medlem till en grupp, gruppradering, gruppmodifiering, behörighetsändringar med mera.

Revisionsloggarkivering

De flesta av rutinerna för IT-regelmandat, såsom PCI DSS och SharePoint, specificerar att loggdata som samlas in för analys ska arkiveras och sparas för rättsanalys. SharePoint Manager Plus hjälper administratörer att uppfylla de flesta kravbehoven, d.v.s. arkivering av granskningsloggar för rättsanalys med arkiveringsalternativet. Lösningen arkiverar alla granskningsloggar som samlats in från SharePoint-servrar under en flexibel tidsperiod.

Lösningen hjälper administratören att hantera databaslagringsutrymmet på ett effektivt sätt, vilket gör det möjligt för dem att specificera tidsperioden för dataarkivering. Den gör det även möjligt för administratören att läsa in den arkiverade loggen till databasen vid valfri tidpunkt, för att generera rapporter och varningar som fungerar som en hjälp vid rättsanalys.

Audit Log

Läs mer