Softwarelicentieovereenkomst

Deze Licentieovereenkomst bevat het beleid voor het licentiëren van Recovery Manager Plus Agent (de "Gelicentieerde Software").

Lees de navolgende licentie zorgvuldig door voordat u (i) de Gelicentieerde Software van een geautoriseerde website downloadt of (ii) de Gelicentieerde Software installeert. U erkent deze Licentieovereenkomst te hebben gelezen en begrepen en stemt ermee in aan de voorwaarden daarvan gehouden te zijn. Indien u niet met de voorwaarden van deze Overeenkomst akkoord gaat, dient u de Gelicentieerde Software niet te downloaden of te installeren.

1. LICENTIEVERLENING:

Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gelicentieerde Software te Gebruiken, met inbegrip van gebruikersdocumentatie en updates gedurende de termijn van en als onderdeel van uw abonnement op Recovery Manager Plus (de "Dienst"). De Gelicentieerde Software is onderdeel van uw abonnement op de Dienst. U stemt ermee in de Gelicentieerde Software niet te gebruiken op een wijze die in dit document niet uitdrukkelijk is toegestaan. Aangezien de Gelicentieerde Software als onderdeel van de Dienst wordt geleverd, stemt u tevens in met de voorwaarden waaronder de Dienst u wordt geleverd.

2. PRODUCTEN VAN DERDEN:

De Gelicentieerde Software kan software bevatten van externe verkopers. Zonder beperking van de algemene toepasselijkheid van de andere voorwaarden van deze Overeenkomst, stemt u ermee in dat (a) de eigendom van externe software die in de Gelicentieerde Software is opgenomen, blijft berusten bij de externe partij die deze heeft geleverd en (b) u eventuele met de Gelicentieerde Software meegeleverde externe software niet zult distribueren, tenzij de licentievoorwaarden van de betreffende externe partij anders aangeven.

3.GEBRUIKSBEPERKINGEN:

Naast alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, is het u verboden om:

  1. eventuele auteursrechtmeldingen, handelsmerkmeldingen of andere eigendomsmeldingen uit de Gelicentieerde Software of exemplaren daarvan te verwijderen;
  2. kopieën te maken, afgezien van één back-up- of archiefkopie voor tijdelijk gebruik in geval van nood;
  3. de Gelicentieerde Software of enig deel daarvan te verhuren, leasen, licentiëren, sublicentiëren of distribueren, op zichzelf of als onderdeel van uw applicatie;
  4. de Gelicentieerde Software aan te passen of te verbeteren;
  5. de Gelicentieerde Software te onderwerpen aan reserve engineering, decompilatie of demontage;

4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

Technische ondersteuning voor de Gelicentieerde Software valt onder uw abonnement op de Dienst. Technische ondersteuning voor de Gelicentieerde Software loopt tegelijk met uw abonnement op de Dienst af.

5. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Alle rechten, de eigendom en belangen op en in de Gelicentieerde Software behoren toe aan Zoho. Zoho behoudt zich alle rechten voor die in dit document niet nadrukkelijk aan u worden verleend, niettegenstaande het recht de productie van Software stop te zetten of deze niet uit te geven, en de prijzen, onderdelen, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, uitgiftedata, algemene beschikbaarheid of eigenschappen van de Gelicentieerde Software aan te passen. Zoho verleent u met betrekking tot de Software slechts een licentie en verkoopt deze niet aan u.

6. ACCOUNTANTSCONTROLE:

Zoho heeft het recht uw Gebruik van de Gelicentieerde Software op uw locatie en onder de gebruikelijke werktijd te controleren door u ten minste zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk van haar voornemen om een dergelijke controle uit te voeren op de hoogte te stellen.

7. GEHEIMHOUDING:

De Gelicentieerde Software bevat auteursrechtelijke informatie van Zoho die uit hoofde van de wetten van de Verenigde Staten beschermd is en u zegt hierbij toe zich in redelijkheid in te spannen om de vertrouwelijkheid van de Gelicentieerde Software te bewaren. U zegt toe de voorwaarden van deze Overeenkomst in redelijkheid aan uw medewerkers die met de Gelicentieerde Software in aanraking komen of deze gebruiken, te communiceren, en u in redelijkheid in te spannen om erop toe te zien dat zij zich aan deze voorwaarden houden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet bewust toestaan dat deze personen enig deel van de Gelicentieerde Software gebruiken voor een doel dat onder deze Overeenkomst niet is toegestaan.

8. GARANTIEBEPERKING:

ZOHO GARANDEERT NIET DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VRIJ IS VAN FOUTEN. BEHALVE VOOR ZOVER IN DIT DOCUMENT AANGEGEVEN, WORDT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE "AS IS" GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ZONDER GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF RESULTATEN DIE MET GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE BEREIKT KUNNEN WORDEN. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID DE BRUIKBAARHEID VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE BEPALEN EN U AANVAARDT ALLE RISICO'S DIE MET HET GEBRUIK ERVAN GEPAARD GAAN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET RISICO VAN PROGRAMMAFOUTEN, SCHADE AAN OF VERLIES VAN GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF APPARATUUR EN BESCHIKBAARHEID OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSGANG.

AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

9.AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:

ZOHO IS IN GEEN GEVAL TEGENOVER U OF DERDEN AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, GEVOLGSCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN GEMISTE WERKZAAMHEDEN, GEMISTE WINST OF BEDRIJFSSTAGNATIE OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE VOORTKOMENDE UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA, OF VOOR WELKE VORDERING VAN WELKE PARTIJ DAN OOK, OOK NIET ALS ZOHO VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS. ZOHO'S VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HAAR VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET ABONNEMENTSGELD DAT U VOOR DE DIENST HEEFT BETAALD.

AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

10. VRIJWARING:

Zoho zegt toe u te zullen vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen, stappen of procedures voortkomende uit een bewering dat de Gelicentieerde Software inbreuk maakt op of een overtreding vormt van een geldig Amerikaans patentrecht, auteursrecht of handelsgeheimrecht van een derde, mits u (i) Zoho onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke bewering op de hoogte stelt, (ii) op kosten van Zoho met Zoho samenwerkt bij de verwering en/of de schikking; en (iii) Zoho de leiding geeft met betrekking tot de verdediging en alle daaraan verbonden schikkingsonderhandelingen. Het bovenstaande is Zoho's enige verplichting tegenover u en is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom.

Zoho heeft geen vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot beweerdelijke inbreuk voor zover deze voortkomen uit of beweerdelijk voortkomen uit (i) enige combinatie, werking of gebruik van de Gelicentieerde Software met niet door Zoho geleverde programma's of apparatuur; (ii) enige niet door Zoho uitgevoerde aanpassing van de Gelicentieerde Software; en (iii) uw nalaten om, binnen een redelijke termijn, een door Zoho geleverde vervanging of aanpassing van de Gelicentieerde Software door te voeren.

11. OPZEGGING:

Deze Overeenkomst loopt tegelijk met uw abonnement op de Dienst af. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door alle exemplaren van de Gelicentieerde Software die u in uw bezit heeft, te vernietigen of aan Zoho te retourneren. Zoho mag deze Overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging dient u alle exemplaren van de Gelicentieerde Software te vernietigen of aan Zoho te retourneren en schriftelijk te bevestigen dat alle bekende exemplaren zijn vernietigd. Alle voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, geheimhouding en aansprakelijkheidsbeperkingen blijven na opzegging van deze Overeenkomst gelden.

12. ALGEMEEN:

Deze Overeenkomst dient te worden opgevat en geïnterpreteerd volgens en is onderworpen aan de wetten van de Staat Californië, met uitzondering van haar conflictenrecht. Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen en neemt de plaats in van alle voorgaande communicatie, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen. Elke verklaring van afstand of aanpassing van deze Overeenkomst geldt alleen als deze schriftelijk plaatsvindt en door beide partijen is ondertekend. Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt de rest zodanig geïnterpreteerd dat de bedoelingen van de partijen daarmee redelijkerwijs worden bereikt.