raporty monitorowania bazy danych exchange

Baza danych Exchange oznacza fizyczną lokalizację, w której tworzone i przechowywane są skrzynki pocztowe użytkowników. Każdemu użytkownikowi w Active Directory można przypisać ponad jedną skrzynkę pocztową, która jest następnie zapisywana jako plik .EDB (bazy danych Exchange). Poza magazynowaniem skrzynek pocztowych, ta baza danych przechowuje foldery publiczne umożliwiające dostęp do udostępnianych treści.

Exchange 2013 umożliwia utworzenie bazy danych z unikalnymi właściwościami, w związku z czym zachowanie baz danych w środowisku Exchange może się zmieniać. Tak więc administratorzy muszą ściśle monitorować bazy danych w celu śledzenia i analizowania kluczowych parametrów definiujących ich właściwości.

Exchange Reporter Plus odpowiada na tę potrzebę przez monitorowanie baz danych Exchange i zapewnienie wyczerpującej platformy raportowania dla fundamentalnych funkcji Exchange.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Kondycja wyszukiwania Exchange

Exchange search health

Exchange Reporter Plus wykorzystuje czas wyszukiwania jako parametr pokazujący, jak wydajnie serwer przeprowadza działania wyszukiwania w bazie danych. Uruchamia polecenie Test-ExchangeSearch w celu przetestowania tej funkcjonalności. Raport następnie wyświetla sukces lub porażkę wszystkich działań wyszukiwania przeprowadzanych w bazie danych. W związku z tym funkcja ta pozwala administratorom na łatwe diagnozowanie problemów w funkcjonalności wyszukiwania Exchange.

Łączność MAPI

MAPI connectivity

Funkcja ta pozwala administratorom na testowanie łączności MAPI z bazą danych Exchange. Wykorzystuje polecenie Test-MapiConnectivity w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej w celu weryfikacji. Exchange Reporter Plus przechowuje listę wszystkich prób połączenia i raportuje sukces lub porażkę wszystkich prób łączności przeprowadzanych w danym okresie raportowania. Udane połączenie potwierdza funkcjonalność bazy danych serwerów.

Monitorowanie kopii zapasowych baz danych

Database backup monitoring

Wyświetla wszechstronną listę informacji dotyczących wszystkich kopii zapasowych bazy danych Exchange, niezależnie od aplikacji stosowanej do wykonywania kopii zapasowych. Raport ten obejmuje szczegółowe informacje o ostatnich pełnych, przyrostowych oraz różnicowych kopiach zapasowych bazy danych Exchange, wraz z liczbą dni od wykonania ostatniej kopii zapasowej. Raport ten podaje wszystkie związane z kopiami zapasowymi informacje dla środowisk Exchange Server 2007, 2010, 2013 oraz 2016.

Raporty monitorowania baz danych stanowią ważną funkcję dodaną do Exchange Reporter Plus. To internetowe narzędzie monitorujące pozwala administratorom na analizę funkcjonalności baz danych Exchange bez konieczności wykonywania za każdym razem zapytań skryptowych przez Windows PowerShell. Raporty te można skonfigurować w środowiskach Exchange 2010, 2013 oraz 2016. Można je również wyeksportować do folderu docelowego, a nawet wysłane w wiadomości e-mail w pożądanych formatach w celu archiwizacji.