Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Application Log Management

ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ, ເຄື່ອງມື ການລາຍງານແລະການວິເຄາະ

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການແມ່ນເຄື່ອງມື ການຄວບຄຸມບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ ແລະ ການລາຍງານ ທີ່ ເກັບເອົາ, ວິເຄາະ ແລະ ສຳພັນທຸກໆຂໍ້ມູນບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ ແລະສະໜອງ ຂໍ້ມູນເລິກເຊິ່ງທີ່ດຳເນີນການໄດ້ ດ້ວຍ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ. ບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ວິຊາການດ້ານຄວາມປອດໄພ ສາມາດໃຊ້ ການລາຍງານເຫລົ່ານີ້ ເພື່ອລະບຸ ກິດຈະກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າງຂອງ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ ແລະ ກວດຫາ ໄພອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ໂຊລູຊັ່ນ ຄວບຄຸມ ແອັບພລິເຄຊັ່ນເວັບ ເຊີບເວີ ເຊັ່ນ IIS ແລະ Apache, ຖານຂໍ້ມູນລວມເຖິງ MS SQL ແລະ Oracle, ແອັບພລິເຄຊັ່ນ DHCP ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກັບຕົວແຍກວິເຄາະບັນທຶກທີ່ກຳນົດເອງໄດ້, ເຄື່ອງມີສາມາດແຍກວິເຄາະແລະ ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນບັນທຶກ ໃນອົງກອນ ຫລື ທີ່ກຳນົດເອງໄດ້. ໂຊລູຊັ່ນ ແມ່ນຄອນໂຊນ ການເຕືອນເວລາຈິງ ສະໜອງ ການເຕືອນ ເວລາຈິງ ໃນທຸກໆຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໃນ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍ ຫລຸດ ການໂຈມຕີ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ແອັບພລິເຄຊັ່ນໃຫ້ນ້ອຍສຸດ. ນອກນັ້ນ ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການມາພ້ອມກັບ ໂປຼແກຣມເຄື່ອງຈັກການສຳພັນທີ່ມີພະລັງສູງ ເພື່ອກວດຫາ ຮ່ອງຮອຍ ການໂຈມຕີດ້ານຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ, ເຊີບເວີ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ.

ການລາຍງານການວິເຄາະບັນທຶກ IIS W3C Web Server

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການດຳເນີນການວິເຄາະບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນເວັບ ເຊີບເວີ IIS, ສະໜອງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ HTTP ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນ ເວັບ ເຊີບເວີ , ການໂຈມຕີດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການຮ້ອງຂໍ URL ທີ່ມີເຈດຕະນາຮ້າຍ, ແລະອື່ນໆ.

ການວິເຄາະບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນນີ້ ແລະ ເຄື່ອງມືການລາຍງານຍັງສະໜອງ ການເຕືອນ ເວລາຈິງສຳລັບ ການໂຈມຕີແບບແຊກ SQL, ການໂຈມຕີ DDoS, ແລະການໂຈມຕີການຂຽນສຄຣິບຂ້າມໄຊຕ໌ມຸ່ງເປົ້າໃສ່ ເວັບ ເຊີບເວີ IIS.

ການລາຍງານການວິເຄາະບັນທຶກ IIS W3C FTP Server

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການເກັບກຳ, ຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມບັນທຶກ ເຊີບເວີ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ IIS FTP. ມັນໃຫ້ ການລາຍງານ ທີ່ລະອຽດຕໍ່ກັບ ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ຫາ ເຊີບເວີ IIS FTP, ອັບໂຫລດໄຟລ໌, ດາວໂຫຼດ, ລາຍລະອຽດການໂອນໄຟລ໌, ແລະອື່ນໆ. ການວິເຄາະບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ ເຊີບເວີ IIS FTP ແລະ ເຄື່ອງມື ການລາຍງານຍັງມາພ້ອມກັບ ຄອນໂຊນການເຕືອນທີ່ສ້າງລ່ວງໜ້າ ທີ່ ສົ່ງ ການແຈ້ງເຕືອນ ເວລາຈິງອອກໄປ ສຳລັບ ການດາວໂຫລດທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແລະການໂອນໄຟລ໌ທີ່ສຳຄັນ.

ການລາຍງານການວິເຄາະບັນທຶກ MS SQL

MS SQL Logs Analysis Reports

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການຮັບປະກັນ ຖານຂໍ້ມູນ MSSQL ຂອງທ່ານປອດໄພ ດ້ວຍການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າຫລວງຫລາຍ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ການເຕືອນ. ໂຊລູຊັ່ນນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນເລິກເຊິ່ງໃນທຸກໆເຫດການສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໃນ ຖານຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ລວມທັງ ກິດຈະກຳເທິງ ເຊີບເວີ ຖານຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ ການລາຍງານທີ່ເປັນແຜ່ນວາດທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ໂປຣໄຟລ໌ການເຕືອນຮັບປະກັນທ່ານຖືກແຈ້ງເຕືອນ ສຳລັບເຫດການຕ່າງໆທີ່ ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍແກ່ ຄວາມປອດໄພ ຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ ການໃຊ້ສິດທິພິເສດໃນທາງຜິດ.

ການລາຍງານ Apache Web Server

Apache Web Server Reports

ບັນທຶກ Apache Web Server ການລາຍງານສະໜອງ ຂໍ້ມູນເລິກເຊິ່ງ ທີ່ລະອຽດສົມບູນເຂົ້າໃນການຮັບມືກັບ ການຮ້ອງຂໍຈາກ ໄຄທ໌ເອັນຕ໌ ຈົນເຖິງ ເວັບ ເຊີບເວີ. ການລາຍງານທີ່ລະອຽດ ສຳລັບການຮ້ອງຂໍທີ່ຈັດການຢ່າງສຳເລັດ, ການຮ້ອງຂໍກັບ ການຜິດພາດຂອງ ໄຄລເອັນຕ໌ ແລະ ການຮ້ອງຂໍນຳໄປສູ່ ການປ່ຽນເສັ້ນທາງ. ການລາຍງານສະໜອງ ລາຍລະອຽດ ໄຄລເອັນຕ໌ ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ IP, ລະຫັດສະຖານະຂອງການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍລິການ, ຜູ້ແນະແນຳ, ຕົວແທນຜູ້ໃຊ້ ແລະ ໝາຍເລກຂອງເຫດການ.

ການລາຍງານການວິເຄາະ ບັນທຶກຂອງການກວດສອບ Oracle Live

Oracle Live Audit Logs Analysis

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບກຳ, ການຄວບຄຸມ, ການຕິດຕາມ ແລະການສ້າງ ການລາຍງານອີງຕາມບັນທຶກ Oracle ແບບສົດນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ. ການລາຍງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັນທີຍັງມີໃຫ້ ສຳລັບ ໂຕທີ່ບໍ່ມີການກຳນົດຄ່າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈຳເປັນ ແລະ ພວກມັນໃຫ້ ການນຳສະເໜີ ສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນຂອງບັນທຶກເປັນແຜ່ນວາດ ທີ່ງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ . ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃນການຫລຸດຜ່ອນ ການໂຈມຕີໃຫ້ນ້ອຍສຸດ ເຊັ່ນວ່າການໂຈມຕີ ແບບແຊກ SQL ແລະ DoS.

ການພິມການລາຍງານ ເຊີບເວີ

Print Server Logs Report

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບ ການຈັດການບັນທຶກ ເຊີບເວີການພິມ ແລະຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພໂດຍການສະໜອງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະຄວບຄຸມ ທຸກໆເອກະສານທີ່ພິມໃນ ເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງມີຄວາມສາມາດເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການໃຊ້ອີກດ້ວຍ. ນີ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງ ການລາຍງານເຊັ່ນ ເອກະສານພິມສ່ວນໃຫ່ຍອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ ແລະ ແນວໂນ້ມກິດຈະກຳເຄື່ອງພິມ.

ການລາຍງານການວິເຄາະບັນທຶກ DHCP Windows

DHCP Windows Logs Analysis

ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການກວດສອບການພ້ອມໃຊ້ທັນທີຂອງ ເຊີບເວີ Windows DHCP. ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າຖືກສ້າງອັດຕະໂນມັດຫລັງຈາກເພີ່ມ ເຊີບເວີ DHCP ໄປຍັງ ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການ, ນີ້ຈະຫລຸດຜ່ອນໜ້າວຽກ ການກວດສອບຜ່ານ ບັນທຶກ ຂະໜາດມະໂຫລານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແລະນີ້ຍັງຊ່ວຍໃນການສ້າງ ການລາຍງານອີງຕາມ ໄຄລເອັນຕ໌ ອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຜິດພາດ.

ການລາຍງານການວິເຄາະບັນທຶກ DHCP Linux

DHCP Linux Logs Analysis Reports

ການລາຍງານບັນທຶກ DHCP Linux ໂດຍ ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການສະໜອງ ການລາຍງານໃນຕົວທີ່ລະອຽດສົມບູນ ເຊັ່ນວ່າ ທີ່ຢູ່ MAC ອັນດັບຕົ້ນໆ, ທັອບເວດເວທີ່ໃຊ້ ແລະ ການຍອມຮັບດ້ານລົບເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມບັນທຶກທີ່ສ້າງໂດຍ Linux DHCP. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈະສາມາດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງທັງໝົດຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການເບິ່ງ ການລາຍງານຂອງເຫດການທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ງ່າຍ ເຊິ່ງສ້າງໂດຍ ເຊີບເວີ DHCP.

ວິດີໂອກ່ຽວຂ້ອງ

Top 5 critical alerts banner

ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ

ການຈັດການ ບັນທຶກລະບົບ

ເກັບເອົາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນບັນທຶກລະບົບ ຈາກ ຣາວເທີ, ສະວິດ, ໄຟຣ໌ວໍ, IDS/IPS, ເຊີບເວີ Linux/Unix ແລະອື່ນໆ. ຮັບລາຍງານທີ່ເລິກເຊິ່ງສຳລັບແຕ່ລະເຫດການຄວາມປອດໄພ. ຮັບການເຕືອນເວລາຈິງສຳລັບ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການເຈາະລະບົບ.

ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການ Windows

ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການເພື່ອກວດຫາ ເຫດການຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນວ່າ ການປ່ຽນ ໄຟລ໌/ໂຟລເດີ, ການປ່ຽນ ຣິຈິສທຣີ ແລະ ອື່ນໆ. ສຶກສາການໂຈມຕີ DDoS, Flood, Syn, ແລະ Spoof ໂດຍລະອຽດພ້ອມກັບ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ..

ການຈັດການການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ IT

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຄຳສັ່ງການຄວບຄຸມ viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA, ແລະອື່ນໆກັບ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າແລະການເຕືອນ. ກຳນົດເອງ ການລາຍງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫລື ສ້າງ ການລາຍງານໃໝ່ເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.

ການຄວບຄຸມບັນທຶກ Active Directory

ຄວບຄຸມປະເພດ ຂໍ້ມູນບັນທຶກທັງໝົດຈາກ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Active Directory. ຕິດຕາມເຫດການຍ່ອຍທີ່ລົ້ມເຫລວໃນ ເວລາຈິງ ແລະສ້າງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ເພື່ອຄວບຄຸມເຫດການ Active Directory ທີ່ເຈາະຈົງຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ.

ການຄວບຄຸມຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດ

ຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມ ບັນດາກິດຈະກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ PUMA. ຮັບ ການລາຍງານທີ່ພ້ອມໃຊ້ທັນທີຕໍ່ກັບກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນວ່າ ການລົ້ມເຫລວ ເຂົ້າລະບົບ, ເຫດຜົນສຳລັບ ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫລວ ແລະອື່ນໆ.

ການຈັດການເຊີບເວີການພິມ

ຄວບຄຸມແລະກວດສອບ ເຊີບເວີການພິມດ້ວຍ ການລາຍງານທີ່ລະອຽດຄົບຖ້ວນໃນເອກະສານທີ່ພິມ, ການພະຍາຍາມໃນການພິມເອກະສານໂດຍປາສະຈາກ ການອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວຽກພິມທີ່ລົ້ມເຫລວ ແລະສາເຫດຂອງພວກມັນ ແລະອື່ນໆ.

ຕ້ອງການ ຄຸນສົມບັດ? ບອກພວກເຮົາ
ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຫັນ ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ປະຕິບັດໃນ ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການ, ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອສືບຕໍ່

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •