Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Linux ການກວດສອບແລະການລາຍງານ

ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ Linux

ລະບົບ Linux ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຫລາຍໆອົງກອນ ແລະ ການກວດສອບ ບັນທຶກລະບົບຂອງລະບົບ Linux ສາມາດສະໜອງ ຂໍ້ມູນສຳຄັນໃນເຫດການ ໃນ ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນ ການດຳເນີນການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະດ້ານການຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ. ການກວດສອບລະບົບ Linux ກ່ຽວພັນກັບ:

ການກວດສອບ ລະບົບ Linux ໃັ້ທ່ານ ການຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດການ ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ. ແຕ່, ນັ້ນບໍ່ແມ່ນງ່າຍ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ EventLog Analyzer, ວິທີການ ການຈັດການ ບັນທຶກລະບົບທີ່ລະອຽດສົມບູນ, ເພື່ອຮັກສາ ລະບົບ Linux ໃຫ້ປອດໄພ.

ການກວດສອບ ລະບົບ Linux ດ້ວຍ EventLog Analyzer

ການລາຍງານ ເຂົ້າລະບົບ ແລະ ອອກລະບົບ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ເຂົ້າລະບົບ ຜູ້ໃຊ້ | ເຂົ້າລະບົບ SU | ເຂົ້າລະບົບ SSH | ເຂົ້າລະບົບ FTP ຫລື SFTP | ພາບລວມ ເຂົ້າລະບົບ| ເຂົ້າລະບົບສູງສຸດອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ | ເຂົ້າລະບົບສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນ | ເຂົ້າລະບົບສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ | ວິທີ ເຂົ້າລະບົບສູງສຸດ Linux | ແນວໂນ້ມ ເຂົ້າລະບົບ | ອອກລະບົບ ຜູ້ໃຊ້ | ອອກລະບົບ SU | ອອກລະບົບ SSH | ອອກລະບົບ FTP ຫລື SFTP| ພາບລວມ ອອກລະບົບ

ການລາຍງານ ເຂົ້າລະບົບ Linux ລົ້ມເຫຼວ

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫລວຂອງຜູ້ໃຊ້ | ເຂົ້າລະບົບ SU ລົ້ມເຫຼວ | ເຂົ້າລະບົບ SSH ລົ້ມເຫຼວ | ເຂົ້າລະບົບ FTP ຫລື SFTP ລົ້ມເຫຼວ | ພາບລວມເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວ | ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວສູງສຸດອີງຕາມຜູ້ໃຊ້ | ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນ | ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ | ວິທີ ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວສູງສຸດ | ແນວໂນ້ມ ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫຼວ | ຄວາມລົ້ມເຫຼວການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຊ້ຳຄືນ | ການພະຍາຍາມເຂົ້າລະບົບຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ເຂົ້າລະບົບບໍ່ສຳເລັດດ້ວຍລະຫັດຜ່ານທີ່ຍາວ| ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ເຂົ້າລະບົບຊ້ຳຄືນອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ | ຄວາມລົ້ມເຫຼວການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຊ້ຳຄືນອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ

ການຈັດການ ບັນຊີ ຜູ້ໃຊ້ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ | ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ທີ່ລຶບ | ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃສ່ຊື່ໃໝ່ | ກຸ່ມທີ່ເພີ່ມເຂົ້າ | ກຸ່ມທີ່ລຶບອອກ | ກຸ່ມທີ່ໃສ່ຊື່ໃໝ່ | ການປ່ຽນແປງ ລະຫັດຜ່ານ | ການປ່ຽນແປງ ລະຫັດຜ່ານທີ່ລົ້ມເຫຼວ | ການເພີ່ມບັນຊີທີ່ ລົ້ມເຫຼວ | ເຫດການ ການຈັດການບັນຊີ Linux ສູງສຸດ

ການກວດສອບ ດິສກ໌ແບບຖອດໄດ້ຂອງ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ສຽບເຂົ້າ USB | ຖອດອອກ USB

ຄຳສັ່ງ Sudo

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ SUDO | ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ SUDO ລົ້ມເຫຼວ | ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ SUDO ສູງສຸດ | ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ SUDO ລົ້ມເຫຼວສູງສຸດ

ການລາຍງານ ເຊີບເວີ Linux Mail

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ພາບລວມອີເມວທີ່ສົ່ງ | ພາບລວມອີເມວທີ່ຮັບ | ອີເມວທີ່ສົ່ງສູງສຸດອີງຕາມຜູ່ສົ່ງ | Top emails sent based on remote device | ອີເມວທີ່ຮັບສູງສຸດຈາກ ອຸປະກອນທາງໄກ | ໂດເມນສູງສຸດຂອງຜູ່ສົ່ງ | ໂດເມນສູງສຸດຂອງຜູ້ຮັບ | ການລາຍງານແນວໂນ້ມຕໍ່ກັບອີເມວສົ່ງ | ການລາຍງານແນວໂນ້ມຕໍ່ກັບອີເມວໄດ້ຮັບ | ອີເມວປະຕິເສດສູງສຸດອີງຕາມຜູ່ສົ່ງ | ຜູ້ຮັບສູງສຸດທີ່ປະຕິເສດອີເມວ | ຂໍ້ຜິດພາດການປະຕິເເສດອີເມວສູງສຸດ| ໂດເມນຖືກປະຕິເສດສູງສຸດ | ພາບລວມອີເມວຖືກປະຕິເສດ | ກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ | ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ | ລຳດັບຄຳສັ່ງຜິດ | ທີ່ຢູ່ອີເມວຜິດ | ທີ່ຢູ່ອີເມວບໍ່ມີໃນຝ່າຍທາງໄກ | ຂໍ້ຜິດພາດອີເມວສູງສຸດ | ຂໍ້ຜິດພາດອີເມວສູງສຸດອີງຕາມຜູ່ສົ່ງ | ການສົ່ງອີເມວທີ່ລົ້ມເຫລວ

ຂໍ້ຜິດພາດແລະໄພອັນຕະລາຍ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

Reverse lookup errors | ຂໍ້ຜິດພາດ deviceConfig ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ຂໍ້ຜິດພາດ ISP ທີ່ຜິດ| ອຸປະກອນທາງໄກກັບການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ | ການໂຈມຕີ Dos

ເຫດການ Linux NFS

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ການຕໍ່ເຊື່ອມ NFS ທີ່ສຳເລັດ | ການຕໍ່ເຊື່ອມ NFS ທີ່ຖືກປະຕິເສດ | ການຕໍ່ເຊື່ອມ NFS ທີ່ຖືກປະຕິເສດອີງຕາມຜູ່ໃຊ້ | ການຕໍ່ເຊື່ອມ NFS ທີ່ສຳເລັດສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ | ການຕໍ່ເຊື່ອມ NFS ທີ່ຖືກປະຕິເສດສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ.

ເຫດການ Linux NFS ອື່ນໆ

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ວຽກ Cron | ແກ້ໄຂ Cron| ວຽກ Cron ທີ່ໄດ້ເລີ່ມ | ວຽກ Cron ທີ່ສິ້ນສຸດ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຢຸດໂດຍຊອບແວ | ຮັບສະຕຣິງການລະບຸຕົວຕົນ | ເຊສຊຊັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ | ເຊສຊັນທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ | ການບໍລິການທີ່ປິດໃຊ້ງານ | ເວີຊັນໂປຼໂຕຄໍທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ | ໝົດເວລາຂະນະທີ່ເຮັດບັນທຶກ | ການອັບເດດລົ້ມເຫລວ | ຂໍ້ຜິດພາດການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງຊື່ອຸປະກອນ | ຂໍ້ຜິດພາດການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງທີ່ຢູ່ອຸປະກອນ

ການລາຍງານ ເຊີບເວີ Linux FTP

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ | ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ | ໝົດເວລາ ແລະຢຸດການໂອນຂໍ້ມູນ | ໝົດເວລາ ເຂົ້າລະບົບ | ໝົດເວລາເຊສຊັນບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ | ໝົດເວລາການບໍ່ໂອນຖ່າຍ | ໝົດເວລາ ການເຊື່ອມຕໍ່| ພາບລວມ ການລາຍງານ FTP | ການປະຕິບັດງານ FTP ສູງສຸດອີງຕາມຜູ່ໃຊ້ | ການປະຕິບັດງານ FTP ສູງສຸດອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ

ເຫດການລະບົບ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ການບໍລິການ Syslog ທີ່ຢຸດ | ການບໍລິການ Syslog ທີ່ ເລີ່ມຄືນໃໝ່ | ພື້ນທີ່ດິສຄ໌ຫນ້ອຍ | ການປິດລະບົບ | ການຕິດຕັ້ງ Yum | ການອັບເດດ Yum | ຖອນການຕິດຕັ້ງ Yum

ການລາຍງານຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ເຫດການສຸກເສີນ | ເຫດການການເຕືອນ | ເຫດການສຳຄັນ | ເຫດການຜິດພາດ | ເຫດການເຕືອນໄພ | ເຫດການແຈ້ງເຕືອນ | ເຫດການຂໍ້ມູນ | ເຫດການແກ້ໄຂຈຸດບົກຜ່ອງ

ການລາຍງານທີ່ສຳຄັນ Linux

ການລາຍງານທີ່ມີໃຫ້

ລະດັບສຳຄັນຂອງເຫດການ | ການລາຍງານສຳຄັນອີງຕາມເຫດການ | ເຫດການສຳຄັນອີງຕາມອຸປະກອນ | ເຫດການສຳຄັນອີງຕາມ ອຸປະກອນທາງໄກ | ແນວໂນ້ມເຫດການສຳຄັນ |ພາບລວມເຫດການສຳຄັນ

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •