Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Event Log Monitoring

ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການ Windows

ການເຈາະລະບົບຂໍ້ມູນຫລັກສ່ວນໃຫ່ຍເກີດຂຶ້ນເພາະວ່າ ຄົນພາຍໃນ, ແລະ ອົງກອນ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນການຄວບຄຸມຕິດຕາມ ກິດຈະກຳ ເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ.

ການຄວບຄຸມຕິດຕາມ ກິດຈະກຳ ເຄືອຂ່າຍພາຍໃນກາຍເປັນ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕົ້ນຕໍສຳລັບ ອົງກອນ– ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫລື ນ້ອຍ. ເພື່ອປ້ອງກັນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຈາກການເຈາະລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍ, ອົງກອນ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການບຸກທະລຸເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ການຄວບຄຸມ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການແມ່ນເປັນວິທີຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນການກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຄືອຂ່າຍ, ການພະຍາຍາມເຈາະລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະການຕິດຕາມຜູ້ບຸກລຸກ ເຄືອຂ່າຍ.

ຫລຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍຈາກຄົນພາຍໃນອົງກອນ ໂດຍການ ການຄວບຄຸມ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການ

ອົງກອນສ່ວນໃຫ່ຍມີ ແວດລ້ອມ ເຄືອຂ່າຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງ Windows servers ແລະ workstations. ລະບົບປະຕິບັດງານ Microsoft Windows ສ້າງ ບັນທຶກເຫດການຫລວງຫລາຍ ແລະບັນທຶກເຫລົ່ານີ້ຖ້າຖືກຄວບຄຸມ, ຈະສາມາດຊ່ວຍ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເຄືອຂ່າຍເພື່ອຮັກສາ ເຄືອຂ່າຍໃຫ້ປອດໄພ ຈາກ ໄພອັນຕະລາຍພາຍໃນ ແລະສຳລັບການດຳເນີນ ການສືບສວນອີງໃສ່ ຫລັກຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງບັນທຶກ. ບັນທຶກເຫດການມີ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ຄື ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫລວ, ຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຂົ້າລະບົບ, ການພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງໄຟລ໌ທີ່ປອດໄພລົ້ມເຫລວ, ການປ່ຽນແປງບັນທຶຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະອື່ນໆ. ເຊິ່ງຊ່ວຍທ່ານຮັກສາໃຫ້ ອົງກອນຂອງທ່ານປອດໄພຈາກ ໄພອັນຕະລາຍດ້ານ ເຄືອຂ່າຍ.

ບັນທຶກເຫດການ ສ້າງໃນຮູບແບບ EVT ແລະ EVTX. ເວີຊັນ Windows NT, XP, 2000 ແລະ 2003 ເຊີບເວີ ແລະ workstation ຮອງຮັບສຳລັບຮູບແບບບັນທຶກ EVT ແລະ Windows Vista ແລະ ເວີຊັນ Server 2008 ໃຊ້ ຮູບແບບບັນທຶກ EVTX. ການຄວບຄຸມເຫດການບັນທຶກ Windows ເຫລົ່ານີ້ (ໃນຮູບແບບ EVT ແລະ EVTX) ຜ່ານເວີຊັນຫລາກຫລາຍຂອງ Window ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມທ້າທາຍ ສຳລັບ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນຍາກ ແລະ ກິນເວລາ.

EventLog Analyzer ເຮັດໃຫ້ ການຄວບຄຸມບັນທຶກເຫດການເປັນອັດຕະໂນມັດ

EventLog Analyzer - ຊອບແວ ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການທີ່ສະໜອງ ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການທີ່ສົມບູນຄົບຖ້ວນ. ມັນ ເກັບເອົາ, ວິເຄາະ, ລາຍງານ ແລະ ເກັບເຂົ້າແຟ້ມ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການທີ່ສ້າງໂດຍ ເຄືອຂ່າຍ Windows - ເຊີບເວີ ແລະ workstations ຂອງວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ. ຊອບແວ ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການນີ້ແມ່ນໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ ຮູບແບບທັງໝົດຂອງບັນທຶກເຫດການ Windows (EVT ແລະ EVTX) ທີ່ສ້າງໂດຍ ລະບົບປະຕິບັດງານ Windows ທີ່ຕ່າງກັນຄື:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • ລະບົບປະຕິບັດງານ Windows ອື່ນໆ

ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການຖືກຄວບຄຸມ ແລະວິເຄາະທີ່ຈຸດ ທີ່ຕັ້ງສູນກາງ– ເຄື່ອງຈັກເຊີບເວີ EventLog Analyzer. ຊອບແວການຄວບຄຸມບັນທຶກ Windows ນີ້ ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການໃນທົ່ວ Windows servers ແລະ workstations ທັງໝົດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ແລະເຕືອນທ່ານຜ່ານ sms ຫລື ອີເມວເວລາຈິງ ເມື່ອ ຄວາມຜິດປົກກະຕິເຄືອຂ່າຍເກີດຂຶ້ນໃນ ເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ.

EventLog Analyzer - ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງມືການກວດສອບເຫດການ

ຄຸນສົມບັດ ການຄວບຄຸມບັນທຶກຂອງ EventLog Analyzer

ການເກັບກຳ ບັນທຶກເຫດການ ແລະ ການຄວບຄຸມ

Windows Event Log Collection and Monitoring

ສຳລັບການເກັບກຳບັນທຶກ, ຊອບແວ ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການນີ້ບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດຕັ້ງ ເອເຈັນ ຕ່າງຫາກເທິງ ແຕ່ລະເຄື່ອງຈັກ ຈາກ ບ່ອນທີ່ບັນທຶກໄດ້ເກັບເອົາ. EventLog Analyzer ໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊີ ການເກັບກຳບັນທຶກແບບ Agentless ເພື່ອເກັບເອົາ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການ Windows.

ບັນທຶກເຫດການທີ່ເກັບກຳແມ່ນມີໃຫ້ບົນ ດາສບອດກັບຈຳນວນ ອີງຕາມ ຂໍ້ຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນ ແລະ ເຫດການສະເພາະ. ໂດຍການໃຊ້ຈຳນວນພວກນີ້, ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ຂໍ້ມູນບັນທຶກ Windows ໃນປະລິມານໃນແບບທີ່ຈັດແຈງ, ເຮັດໃຫ້ມັນລະອຽດສົມບູນ ແລະພ້ອມໃຊ້ສຳລັບ ການວິນິໄສບັນຫາຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ ລະບົບປະຕິບັດງານ Windows.

ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການສຳລັບ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວບຄຸມ

Windows Event Log Collection and Monitoring

ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວບຄຸມໄດ້ກາຍເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດສຳລັບ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ໄອທີ. ມັນສຳຄັນຍິ່ງ ສຳລັບອົງກອນ ໃນການເຝົ້າສັງເກດ ຄຳແນະນຳ ການກວດສອບ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຄວບຄຸມ ເນື່ອງຈາກ ຜູ້ໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ ສາມາດເປັນຜົນໃຫ້ ມີການລົງໂທດອັນຮ້າຍແຮງໄດ້. EventLog Analyzer ອະນຸຍາດ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ IT ເພື່ອເຮັດຕາມ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວບຄຸມ ໂດຍການຄວບຄຸມແລະວິເຄາະ ບັນທຶກເຫດການຈາກ Windows servers ແລະ workstations ຂອງພວກເຂົາໃນ ເວລາຈິງ.

ດ້ວຍ EventLog Analyzer ທ່ານສາມາດສ້າງ ການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ຫລື ບັນທຶກໄວ້ກອນໃຫ້ ບັນທຶກເຫດການເພື່ອປະຕິບັດຕາ ການກວດສອບເຊັ່ນວ່າ HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 ແລະອື່ນໆ. ຊອບແວການລາຍງານ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ບັນທຶກເຫດການນີ້ຍັງໃຫ້ ຄຸນສົມບັດເພີ່ມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສ້າງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍການຄວບຄຸມໃໝ່ທີ່ກຳລັແຜ່ຫລາຍ ແລະກຳລັງຮຽກຮ້ອງ ການປະຕິບັດຕາມໃນ ອະນາຄົດ.

ຫລັກຖານວິທະຍາສາດຂອງບັນທຶກ ແລະ ຊອກຫາບັນທຶກດິບໃນ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການ

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer ເຮັດ ການສືບສວນອີງຕາມຫລັກຖານທາງວິທະຍາສາດຂອງບັນທຶກເຫດການ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍການອະນຸຍາດທ່ານໃຊ້ ໂປຣແກຣມການຊອກຫາທີ່ມີພະລັງສູງຂອງມັນເພື່ອ ຊອກຫາ ບັນທຶກເຫດການດິບແລະທີ່ຖືກຈັດຮູບແບບແລ້ວ ແລະສ້າງ ການລາຍງານຫລັກຖານທາງວິທະຍາສາດທັນທີໂດຍອີງໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຊອກຫາ. ຕອນນີ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເຄືອຂ່າຍ ສາມາດຊອກຫາ ບັນທຶກດິບ ເພື່ອ ຫາຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມູນບັນທຶກ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດ ກິດຈະກຳດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຊອກຫາເວລາທີ່ແນ່ນອນ ທີ່ເຫດການຄວາມປອດໄພສອດຄ່ອງກັນເກີດຂຶ້ນ, ໃຜເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ກິດຈະກຳ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງກິດຈະກຳເນີດຂຶ້ນທຳອິດມາຈາກໃສ.

ຄຸນສົມບັດການຊອກຫານີ້ໃນ ຊອບແວ ການຄວບຄຸມ ບັນທຶກເຫດການນີ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານ ຕິດຕາມຫາ ຜູ້ບຸກລຸກ ເຄືອຂ່າຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຂ່ອນຂ້າງມີປະໂຫຍດສຳລັບ ໜ່ວຍງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສຳລັບ ການວິເຄາະ ຫລັກຖານທາງວິທະຍາສາດ. ເຮັດການຊອກຫາໃຫ້ແຄບລົງດ້ວຍ ຟັງຄ໌ຊັນການຊອກຫາບັນທຶກເຫດການທີ່ຊົງພະລັງຂອງ EventLog Analyzer ເຊິ່ງໃຫ້ການຊອກຫາທີ່ງ່າຍດາຍ, ອີງຕາມ ID ເຫດການ ສະເພາະທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ນະໂຍບາຍບໍລິສັດ ຫລື ປະເພດເຫດການພິເສດໜຶ່ງ: ຂໍ້ຜິດພາດ, ຄຳເຕືອນ, ລົ້ມເຫລວ ຫລື ໝວດອື່ນໆ. ບັນທຶກ Windows ທີ່ເກັບເຂົ້າແຟ້ມl ສາມາດ ນຳເຂົ້າ ແລະຄວາມປອດໄພເລື່ອງການຂຸດເໝືອງ ສາມາດດຳເນີນການໂດຍການຊອກຫາ ບັນທຶກເຫດການແບບດິບ.

ການສ້າງລາຍງານຈາກ Windows Servers ແລະ Workstations

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer ລວມເອົາ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ຫລື ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນ ອີງຕາມ ບັນທຶກເຫດການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Windows servers ແລະ workstations. ການລາຍງານພວກນີ້ ສະແດງລາຍລະອຽດໃຫ້ທ່ານ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫລວ, ຄວາມລົ້ມເຫລວ ເຂົ້າລະບົບຍ້ອນລະຫັດຜ່ານຜິດ, ລັອກບັນຊີ, ການພະຍາຍາມເຂົ້າຫາ ໄຟລ໌ປອດໄພລົ້ມເຫລວ, ການປ່ຽນແປງ ບັນທຶກຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແນວໂນ້ມເຫດການ ແລະ ອື່ນໆ. ການໃຊ້ ການລາຍງານເຫລົ່ານີ້, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງສາມາດ ກຳນົດ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄປທາງຜິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກບໍ່ເຮັດວຽກ, ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຮອບການແກ້ໄຂບັນຫາ.

EventLog Analyzer ອະນຸຍາດທ່ານໃຊ້ ຫລາຍໆເກນເພື່ອ ສ້າງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ ເທິງເຄື່ອງຈັກ Windows ຂອງທ່ານທີ່ສ້າງ ຂໍ້ມູນບັນທຶກເຫດການ. ເກນແມ່ນ: ຂໍ້ຄວາມບັນທຶກ, ຜູ້ໃຊ້, ID ເຫດການ ແລະປະເພດເຫດການ/ຄວາມຮ້າຍແຮງ.

ກຳນົດຄ່າ ການເຕືອນ ເວລາຈິງ ໃນ Windows Servers ແລະ Workstations

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer ສ້າງການເຕືອນ ເວລາຈິງ ໃນ ບັນທຶກເຫດການ, ເຊິ່ງແຈ້ງໃຫ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຮັບຊາບ ເມື່ອເຫດການໜຶ່ງກົງກັບເກນສະເພາະໜຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ການເຕືອນຊ່ວຍ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຄວບຄຸມ ເຊີບເວີ ແລະ ຂະບວນການທີ່ສຳຄັນ ໃນ ເຄືອຂ່າຍ Windows ໃນເວລາຈິງ.

ທ່ານສາມາດກຳນົດ Windows Server ຫລື Workstation ຫລື ກຸ່ມຂອງ ອຸປະກອນ Windows ທີ່ຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມ. ທ່ານສາມາດກະຕຸ້ນ ການເຕືອນອີງຕາມ ເຫດການທີ່ສ້າງກັບ ປະເພດບັນທຶກສະເພາະ, ID ເຫດການ, ຂໍ້ຄວາມບັນທຶກ ຫລື ຄວາມຮ້າຍແຮງ. ການເຕືອນເຫດການ ແມ່ນສົ່ງໃນ ເວລາຈິງຜ່ານ ອີເມວ, sms ແລະ ຜ່ານ ໂປຣແກຣມ run ທີ່ກຳນົດເອງໄດ້

ຄຸນສົມບັດອື່ນໆ

ການຈັດການ Syslog ເຊີບເວີ

EventLog Analyzer ເກັບເອົາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນບັນທຶກຈາກ ເຊີບເວີ Linux/Unix ເພື່ອສະໜອງ ການລາຍງານ ແບບບໍ່ຂັດຈັງຫວະ ເຊິ່ງຊ່ວຍ ກວດຫາ ພຶດຕຳກຳໜ້າສົງໄສ, ກິດຈະກຳ ບັນທຶກລະບົບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອື່ນໆ.

ການວິເຄາະບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ

ວິເຄາະ ບັນທຶກ ແອັບພລິເຄຊັ່ນຈາກ IIS ແລະ Apache ເວັບ servers, ຖານຂໍ້ມູນ Oracle & MS SQL, DHCP Windows ແລະ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ Linux ແລະອື່ນໆ. ຫລຸດຜ່ອນ ການໂຈມຕີ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ນ້ອຍສຸດດ້ວຍ ການລາຍງານ ແລະການເຕືອນ ເວລາຈິງ.

ການຄວບຄຸມບັນທຶກ Active Directory

ຄວບຄຸມປະເພດ ຂໍ້ມູນບັນທຶກທັງໝົດຈາກ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Active Directory. ຕິດຕາມເຫດການຍ່ອຍທີ່ລົ້ມເຫລວໃນ ເວລາຈິງ ແລະສ້າງ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ເພື່ອຄວບຄຸມເຫດການ Active Directory ທີ່ເຈາະຈົງຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ.

ການຄວບຄຸມຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດ

ຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມ ບັນດາກິດຈະກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີສິດພິເສດເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ PUMA. ຮັບ ການລາຍງານທີ່ພ້ອມໃຊ້ທັນທີຕໍ່ກັບກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນວ່າ ການລົ້ມເຫລວ ເຂົ້າລະບົບ, ເຫດຜົນສຳລັບ ເຂົ້າລະບົບລົ້ມເຫລວ ແລະອື່ນໆ.

ການຈັດການເຊີບເວີການພິມ

ຄວບຄຸມແລະກວດສອບ ເຊີບເວີການພິມດ້ວຍ ການລາຍງານທີ່ລະອຽດຄົບຖ້ວນໃນເອກະສານທີ່ພິມ, ການພະຍາຍາມໃນການພິມເອກະສານໂດຍປາສະຈາກ ການອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວຽກພິມທີ່ລົ້ມເຫລວ ແລະສາເຫດຂອງພວກມັນ ແລະອື່ນໆ

ການຈັດການການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ IT

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຄຳສັ່ງການຄວບຄຸມ viz., PCI DSS, FISMA, HIPAA, ແລະອື່ນໆກັບ ການລາຍງານທີ່ກຳນົດລ່ວງໜ້າແລະການເຕືອນ. ກຳນົດເອງ ການລາຍງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫລື ສ້າງ ການລາຍງານໃໝ່ເພື່ອເຮັດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.

ຕ້ອງການ ຄຸນສົມບັດ? ບອກພວກເຮົາ
ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຫັນ ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ປະຕິບັດໃນ ຕົວວິເຄາະບັນທຶກເຫດການ, ພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ. ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອສືບຕໍ່

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •