Umowa licencyjna oprogramowania

WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA MANAGEENGINE

1. Akceptacja warunków sprzedaży

Jeżeli użytkownik nie zamierza korzystać z licencjonowanego oprogramowania, zarówno w wersji bezpłatnej jak i jednej z wersji płatnych, to po zakończeniu okresu próbnego zgadza się na usunięcie z komputera oprogramowania w trybie natychmiastowym z wyłączeniem automatycznie utworzonych kopii zapasowych stosowanych bez konkretnego celu. Zabronione jest stosowanie licencjonowanego oprogramowania dla celu innego niż określony w umowie lub w celu jego odsprzedaży zgodnie z warunkami niniejszej sekcji 1. ZOHO Corp. zachowuje wszelkie prawa, jeżeli nie zostały niniejszym przekazane.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY W CELU POBRANIA OPROGRAMOWANIA POWODUJE ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY ORAZ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ PRZEDSTAWIONEJ PONIŻEJ. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW SPRZEDAŻY LUB POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, PROSIMY O OPUSZCZENIE WITRYNY I PRZERWANIE PROCESU ZAMÓWIENIA LUB POBIERANIA.

2. Cel

Celem oraz zamierzeniem niniejszej witryny jest zapewnieniu informacji o programach („Oprogramowanie”), które można zakupić oraz pobrać za pomocą Witryny.

3. Pobieranie wersji testowej

Oferujemy możliwość pobrania bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania, zgodnie z licencją testową, tak jak to jest opisane w umowie licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”) przedstawionej poniżej. Stosowanie kopii wersji ewaluacyjnej oprogramowania podlega odpowiednim postanowieniom EULA.

4.Zakup licencji komercyjnych

Po zakończeniu okresu próbnego za pośrednictwem witryny można uzyskać licencję komercyjną oprogramowania nabywając roczną subskrypcję, licencję wieczystą lub, jeżeli występuje, wersję nieodpłatną, zgodnie z postanowieniami umowy EULA. Stosowanie kopii oprogramowania podlega odpowiednim postanowieniom umowy EULA.

Nasz autoryzowany dystrybutor na terenie USA, Zoho Corporation („Dystrybutor”), jest odpowiedzialny za sprzedaż licencji komercyjnych na terenie USA. Zakup licencji komercyjnej na terenie USA podlega cennikowi i warunkom sprzedaży uzgodnionym między Licencjobiorcą a dystrybutorem. Obowiązkiem nabywcy jest dostarczenie dystrybutorowi numeru ważnej karty kredytowej lub innych danych pozwalających na zagwarantowanie realizacji płatności. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli dostarczony numer karty kredytowej jest nieważny.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

PONIŻSZE warunki stanowią obowiązującą umowę zawartą między licencjobiorcą a Zoho i dotyczą korzystania z ManageEngine ADAudit Plus („Licencjonowane oprogramowanie”)

1. LICENCJA TESTOWA:

Zoho Corp. udostępnia Licencjobiorcy niewyłączną, nieprzekazywalną licencję ewaluacyjną w celu sprawdzenia i oceny licencjonowanego oprogramowania w formie binarnego pliku obiektowego do zastosowania wyłącznie na potrzeby wewnętrzne przez okres trzydziestu (30) dni od dnia pobrania i zainstalowania. Licencja rozpoczyna się po pobraniu lub zainstalowaniu licencjonowanego oprogramowania i kończy się po trzydziestu (30) dniach („Okres testowy”).

Jeżeli użytkownik nie zamierza korzystać z licencjonowanego oprogramowania, zarówno w wersji bezpłatnej jak i jednej z wersji płatnych, to po zakończeniu okresu próbnego zgadza się na usunięcie z komputera oprogramowania w trybie natychmiastowym z wyłączeniem automatycznie utworzonych kopii zapasowych stosowanych bez konkretnego celu. Zabronione jest stosowanie licencjonowanego oprogramowania dla celu innego niż określony w umowie lub w celu jego odsprzedaży zgodnie z warunkami niniejszej sekcji 1. ZOHO Corp. zachowuje wszelkie prawa, jeżeli nie zostały niniejszym przekazane.

2. LICENCJA KOMERCYJNA:

(a) Wersja darmowa: ZOHO Corp udziela licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji obowiązującej na całym świecie na korzystanie z bezpłatnej edycji licencjonowanego oprogramowania dożywotnio, nieodpłatnie. Tam, gdzie ma to zastosowanie, jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z wersji bezpłatnej po okresie ewaluacji, licencjonowane oprogramowanie przestaje pobierać nowe dane zdarzeń ze skonfigurowanych kontrolerów domeny, serwerów członkowskich, filerów NetApp, serwerów EMC i stacji roboczych. Nadal będzie można przeglądać i stosować raporty dotyczące wcześniej pobranych danych zdarzeń. Jednakże w wersji bezpłatnej dozwolona jest inspekcja 25 stacji roboczych.

(b) Licencja z subskrypcją: W przypadku wybrania licencji z subskrypcją, ZOHO Corp. udziela odpłatnej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej licencji obowiązującej na całym świecie na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wewnętrzne potrzeby działalności Licencjobiorcy. Subskrypcja uwzględnia dokumentację pobraną lub otrzymaną od ZOHO Corp., jak również wszystkie aktualizacje, tam gdzie ma to zastosowanie, zakładając, że dostęp oraz korzystanie z licencjonowanego oprogramowania przebiega zgodnie z warunkami licencji pojedynczej instalacji udzielonej przez ZOHO Corp. „Korzystanie” oznacza przechowywanie, instalowanie, wykonywanie lub wyświetlanie licencjonowanego oprogramowania. „Licencja pojedynczej instalacji” oznacza, że wyłącznie jedna kopia licencjonowanego oprogramowania może być zainstalowana na jednym komputerze.

W ramach licencji z subskrypcją licencja na oprogramowanie obowiązuje wyłącznie na czas trwania subskrypcji. Jeżeli Licencjobiorca nie odnowi subskrypcji po zakończeniu okresu jej trwania, należy przestać korzystać z oprogramowania i usunąć je z systemu.

W celu dalszego korzystania z oprogramowania po zakończeniu okresu subskrypcji należy odnowić licencję przynajmniej na 10 dni przed okresem jej ukończenia. W ramach licencji z subskrypcją w czasie jej trwania otrzymuje się bezpłatnie wszystkie uaktualnienia, aktualizacje, wsparcie e-mail dla raportowania problemów oraz dostęp internetowy do dokumentacji licencjonowanego oprogramowania.

(c) Licencja wieczysta: W przypadku wybrania licencji wieczystej Zoho udziela odpłatnej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej, wieczystej licencji obowiązującej na całym świecie na korzystanie z licencjonowanego oprogramowania w tym dokumentacji użytkownika, aktualizacji i uaktualnień, do których Licencjobiorca ma prawo, podobnie jak wszystkich dostarczonych wtyczek, zakładając, że dostęp oraz korzystanie licencjonowanego oprogramowania przebiega zgodnie z warunkami licencji pojedynczej instalacji udzielonej przez Zoho.

„Korzystanie” oznacza przechowywanie, lokalizację, instalowanie, wykonywanie lub wyświetlanie licencjonowanego oprogramowania zgodnie zakupioną licencją.

„Licencja pojedynczej instalacji” oznacza, że dostarczony klucz licencyjny nie będzie stosowany równocześnie więcej niż raz dla licencjonowanego oprogramowania.

3. PRODUKTY FIRM TRZECICH:

Licencjonowane oprogramowanie może zawierać programy, które pochodzą od innych dostawców, co nie ma wpływu na zastosowanie pozostałych postanowień niniejszej umowy. Jednocześnie oświadcza się, że (a) prawo do oprogramowania firm trzecich zawartych w licencjonowanym oprogramowaniu pozostaje własnością tych firm oraz (b) nie można dystrybuować żadnego oprogramowania firm trzecich dostępnych w licencjonowanym oprogramowaniu, chyba że warunki licencyjne tego oprogramowania stwierdzają inaczej.

4. OGRANICZENIE UŻYCIA:

Dodatkowo do pozostałych postanowień niniejszej umowy, Licencjobiorca nie może: (i) instalować licencjonowanego oprogramowania na więcej niż jednym komputerze; (ii) usuwać informacji o prawach autorskich i własności z licencjonowanego oprogramowania lub jego kopii; (iii) tworzyć kopii oprogramowania, chyba że na potrzeby kopii zapasowych lub archiwum, służących jako środek zapobiegawczy; (iv) oddawać w najem, dzierżawić, licencjonować oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, zarówno w formie autonomicznej, jak również jako część aplikacji, udzielać sublicencji lub go dystrybuować; (v) modyfikować lub poprawiać licencjonowane oprogramowanie; (vi) dekompilować lub dezasemblować licencjonowanego oprogramowania; (vii) zezwalać firmom trzecim na dostęp, korzystanie lub udzielanie wsparcia technicznego dla licencjonowanego oprogramowania z wyłączeniem pracowników, podwykonawców, konsultantów lub innych firm trzecich zatrudnionych w celu realizacji powyższych działań na potrzeby działalności.

5. WSPARCIE TECHNICZNE:

W ramach subskrypcji Zoho zapewnia wsparcie techniczne, które uwzględnia wsparcie e-mailowe w celu raportowania błędów, aktualizacji produktu, uaktualnienia lub dostępu internetowego do dokumentacji produktu. Wsparcie to jest realizowane bezpłatnie przez okres trwania subskrypcji. Wsparcie techniczne, uwzględniające dostęp internetowy do dokumentacji produktu, aktualizacji produktu, uaktualnień, dodatków service pack, wsparcie e-mailowe i telefoniczne nie jest uwzględnione w ramach licencji wieczystej. Dla licencji wieczystej można wykupić usługę wsparcia technicznego, na które składa się opłata za bieżące wsparcie oraz opłata serwisowa.

6. PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

ZOHO Corp. posiada wszelkie prawa, prawo własności oraz prawo do zysku związanego z licencjonowanym oprogramowaniem. ZOHO Corp. wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w niniejszej umowie, w tym prawo do przerwania lub do niewydania licencjonowanego oprogramowania oraz do zmiany cen, funkcjonalności, specyfikacji, możliwości, funkcji, warunków licencjonowania, dat wydania, ogólnej dostępności lub charakterystyki licencjonowanego oprogramowania. Jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na stosowanie licencjonowanego oprogramowania podczas okresu subskrypcji. Licencjonowane oprogramowanie jest wyłącznie licencjonowane, a nie sprzedawane przez ZOHO Corp

7. INSPEKCJA:

ZOHO Corp. ma prawo dokonać inspekcji sposobu wykorzystania licencjonowanego oprogramowania informując o tym z co najmniej z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem, wysyłając pismo dotyczące chęci przeprowadzenia kontroli w placówce Licencjobiorcy w czasie normalnych godzin pracy.

8. POUFNOŚĆ:

Licencjonowane oprogramowanie zawiera informacje będące własnością ZOHO Corp., które podlegają ochronie prawa Stanów Zjednoczonych i licencjobiorca niniejszym oświadcza, że podejmie wszelkie kroki w celu zachowania poufności licencjonowanego oprogramowania. Licencjobiorca oznajmia, że we właściwy sposób przekaże postanowienia niniejszej umowy własnemu personelowi, który będzie miał kontakt lub dostęp do licencjonowanego oprogramowania i że dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania zgodności z tymi postanowieniami, uwzględniając, ale nie ograniczając się do uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu tych osób do jakiejkolwiek części licencjonowanego oprogramowania w celu, który nie jest dozwolony zgodnie z niniejszą umową.

9. WYŁĄCZENIE GWARANCJI:

ZOHO Corp. nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie będzie wolne od błędów. Jeżeli nie jest napisane inaczej, licencjonowane oprogramowanie dostarczane jest „takie jakie jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancje rentowności i możliwość wykonania szczególnego zadania oraz bez żadnej gwarancji dotyczącej wydajności lub wyników, jakie można uzyskać stosując licencjonowane oprogramowanie. Wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za określenie właściwego sposobu korzystania z licencjonowanego oprogramowania wraz z przejęciem wszystkich zagrożeń związanych z jego stosowaniem, w tym, ale nie wyłącznie, z zagrożeniami związanymi z błędami programu, uszkodzeniami lub utratą danych, programów lub wyposażenia oraz niedostępności lub przerwania operacji.

Ponieważ w niektórych jurysdykcjach prawo nie pozwala na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji, powyższe wyłączenia oraz ograniczenia nie mają zastosowania.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W żadnym wypadku ZOHO Corp. nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Licencjobiorcy lub firmy trzeciej za szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie, retorsyjne, odszkodowania o charakterze karnym, nawiązki, ani inne podlegające naprawieniu rzeczywistej szkody lub wynikowe, lub za szkody w działalności gospodarczej, utratę zysków lub utratę informacji biznesowych wynikających ze stosowania lub niemożliwości korzystania z oprogramowania lub za jakiekolwiek pojawiające się roszczenia, nawet jeżeli ZOHO Corp. zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Całkowita odpowiedzialność ZOHO Corp. w odniesieniu do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub w odniesieniu do licencjonowanego oprogramowania nie może przekroczyć opłaty wniesionej przez Licencjobiorcę za licencjonowane oprogramowanie,

Ponieważ w niektórych jurysdykcjach prawo nie pozwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub szkody pośrednie, powyższe wyłączenia oraz ograniczenia mogą nie mieć zastosowania

11. ODSZKODOWANIE:

ZOHO Corp. zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub postępowaniami, pojawiającymi się w wyniku jakiegokolwiek roszczenia w przypadku, kiedy licencjonowane oprogramowanie narusza lub łamie obowiązujący patent USA, prawo autorskie lub prawo handlowe firmy trzeciej; ochrona ta obowiązuje w przypadku spełnienia następujących warunków: (i) należy niezwłocznie zawiadomić pisemnie ZOHO Corp. o pojawieniu się takiego roszczenia; (ii) współpracować z ZOHO Corp. w celu obrony lub ustaleniu ugody roszczenia i (iii) zezwolić ZOHO Corp. na prowadzenie obrony i powiązanych negocjacji ugodowych. Opisane powyżej zabezpieczenie jest wyłącznym zobowiązaniem ZOHO Corp. w stosunku do Licencjobiorcy wynikającym z niniejszej umowy i dotyczącym naruszenia własności intelektualnej.

ZOHO Corp. nie będzie miało obowiązku zabezpieczenia roszczenia w związku z naruszeniem wynikającym lub domniemaniem wynikającym z (i) dowolnej kombinacji, działania, lub stosowania licencjonowanego oprogramowania z jakimikolwiek programami lub wyposażeniem nie dostarczonym przez ZOHO Corp.; (ii) modyfikacji licencjonowanego oprogramowania przez stronę trzecią, a nie ZOHO Corp. i (iii) niewywiązania się w określonym terminie z implementacji, wymiany lub modyfikacji licencjonowanego oprogramowania dostarczonego przez ZOHO Corp.

12. ZAKOŃCZENIE:

Niniejsza umowa obowiązuje do czasu rozwiązania przez którąś ze stron. Niniejszą umowę można rozwiązać w dowolnym momencie poprzez zniszczenie lub zwrócenie do ZOHO Corp. wszystkich posiadanych kopii licencjonowanego oprogramowania. ZOHO Corp. może zakończyć niniejszą umowę z dowolnej przyczyny w tym, ale nie wyłącznie, w wyniku naruszenia dowolnych postanowień niniejszej umowy. Po zakończeniu należy zniszczyć lub zwrócić do ZOHO Corp. wszystkie kopie licencjonowanego oprogramowania i poświadczyć pisemnie, że wszystkie kopie zostały zniszczone. Wszystkie postanowienia dotyczące poufności, praw własności, zachowania tajemnicy i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet po zakończeniu umowy.

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszą umowę sporządzono zgodnie z prawem Stanu Kalifornia, jest ona zgodnie z nim interpretowana i mu podlega, bez względu na ewentualne konflikty między postanowieniami przepisów. Niniejsza umowa stanowi pełną umowę między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze postanowienia, ustalenia i porozumienia między nimi. Jakiekolwiek zrzeczenie się lub modyfikacja niniejszej umowy może zacząć obowiązywać dopiero, gdy zostaną przedstawione pisemnie i podpisane przez obie strony umowy. Jeżeli jakakolwiek część umowy okaże się nieważna lub niemożliwa do wykonania, pozostałe części umowy nadal obowiązują. Zabrania się eksportowania licencjonowanego oprogramowania lub własnej aplikacji zawierającej licencjonowane oprogramowanie, chyba że w zgodności z prawem i odpowiednimi przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych.