Jak uzyskać informację o użytkownikach aktualnie zalogowanych

Poniżej przedstawiono porównanie procedur ustalania użytkowników aktualnie zalogowanych za pomocą Windows PowerShell i ADAudit Plus:

PowerShell

Etapy uzyskiwania informacji o użytkownikach aktualnie zalogowanych za pomocą PowerShell:

 • Określ domenę, z której ma zostać pobrany raport.
 • Znajdź atrybuty LDAP potrzebne do pobrania raportu.
 • Określ główny kontroler domeny, z którego ma zostać pobrany raport.
 • Skompiluj skrypt.
 • Wykonaj go w programie Windows PowerShell.
 • Raport zostanie wyeksportowany w podanym formacie.
 • Aby uzyskać raport w innym formacie, zmodyfikuj skrypt.

Sample Windows PowerShell script

Przykładowy skrypt Windows PowerShell
 
[System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
{
$dcs = Get-ADDomainController -Filter {Name -like "*"}
$users = Get-ADUser -LDAPFilter "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))"
$time = 0
$exportFilePath = "c:\scripts\lastLogon.csv"
$columns = "name,username,datetime"
Out-File -filepath $exportFilePath -force -InputObject $columns
foreach($user in $users)
{
foreach($dc in $dcs)
{ 
$hostname = $dc.HostName
$currentUser = Get-ADUser $user.SamAccountName | Get-ADObject -Server $hostname -Properties lastLogon
if($currentUser.LastLogon -gt $time) 
{
$time = $currentUser.LastLogon
}
}
if($time -eq 0){
$row = $user.Name+","+$user.SamAccountName+",Never"
}
else {
$dt = [DateTime]::FromFileTime($time)
$row = $user.Name+","+$user.SamAccountName+","+$dt
}
Out-File -filepath $exportFilePath -append -noclobber -InputObject $row
$time = 0
}
}
 Copied
Kliknij, aby skopiować cały skrypt

ADAudit Plus

Uzyskiwanie raportu:

 • Raporty -> Lokalne logowanie/wylogowywanie -> Użytkownicy aktualnie zalogowani
 • Wybierz żądaną „Domenę”.
 • Wybierz opcję „Eksportuj jako”, aby wyeksportować raport w dowolnym z preferowanych formatów (CSV, PDF, HTML i XLS).

Zrzut ekranu

powershell-get-current-logged-on-user-1
 

Poniżej przedstawiono ograniczenia dotyczące uzyskiwania raportu o użytkownikach aktualnie zalogowanych za pomocą narzędzi natywnych, takich jak Windows PowerShell:

 • Ten skrypt można uruchomić tylko na komputerach z rolą Active Directory Domain Services.
 • Jeśli raport ma zostać wyeksportowany w innym formacie, należy zmodyfikować skrypt.
 • Zastosowanie większej liczby filtrów zwiększy złożoność zapytania LDAP

ADAudit Plus automatycznie skanuje wszystkie kontrolery domeny dostępne w domenie, aby pobrać informacje o użytkownikach aktualnie zalogowanych interaktywnie w komputerze, wygenerować raport oraz zaprezentować go na prostym i intuicyjnym interfejsie użytkownika.

 • Wykonywanie skryptów PowerShell i uproszczony audyt zmian w AD za pomocą ADAudit Plus.
 •  
 • Przez kliknięcie „Pobierz bezpłatną wersję próbną” akceptujesz licencję użytkownika i polityką prywatności.
 •  
 • Dziękujemy za pobranie!
 • Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie