Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Kiểm tra tuân thủ CNTT thời gian thực

Các tổ chức chịu sự chi phối của việc tuân thủ giờ phải dựa vào các hệ thống giám sát thông tin tự động như ADAudit Plus. Các hệ thống này đảm bảo kiểm soát bảo mật thông tin hiệu quả, giám sát liên tục và kỹ lưỡng và nhiều báo cáo kiểm tra với tính bảo mật, nguyên vẹn và chính xác tối đa. Phần mềm bảo mật này theo dõi các hành động của người dùng và truy cập / sửa đổi dữ liệu cần thiết để đáp ứng các quy định khác nhau, chẳng hạn như SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA và GLBA.

ADAudit Plus mang đến cho bạn giám sát 24x7, cảnh báo qua email và các báo cáo được định cấu hình dễ xem. Với hơn 200 báo cáo để xem các thay đổi, việc tuân thủ không thể đơn giản hơn việc này.

Kiểm tra tuân thủ SOX thời gian thực

Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho tất cả các công ty giao dịch công khai tại Hoa Kỳ. Nó không áp dụng cho các công ty tư nhân. Đạo luật này được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), liên quan đến việc tuân thủ, quy tắc và yêu cầu. ADAudit Plus đảm bảo hệ thống tuân thủ SOX 302/404 tự động để bảo mật an ninh mạng của công ty, giám sát mạng liên tục với các cảnh báo / báo cáo về hệ thống được ủy quyền / trái phép và truy cập dữ liệu để đảm bảo tính nguyên vẹn dữ liệu.

Một số báo cáo kiểm tra tuân thủ SOX

Hoạt động đăng nhập người dùng gần đây | Lỗi đăng nhập | Hoạt động dịch vụ thiết bị đầu cuối | Thời lượng đăng nhập | Thay đổi chính sách tên miền | Lịch sử đăng nhập | Quản lý người dùng | Quản lý nhóm | Quản lý máy tính | Quản lý OU | Quản lý GPO | Hành động người dùng quản trị | Tất cả thay đổi tập tin hoặc thư mục

Kiểm tra tuân thủ HIPAA theo thời gian thực

HIPAA, Đạo luật về trách nhiệm giải trình và trách nhiệm bảo hiểm y tế năm 1996, là luật liên bang đã được sửa đổi thành Bộ luật doanh thu nội bộ năm 1996. Nó được thiết kế để cải thiện tính di động và tính liên tục của bảo hiểm y tế trong thị trường nhóm và thị trường cá nhân.

Tuân thủ HIPAA Tiêu đề-I HIPAA bảo vệ bảo hiểm y tế cho công nhân và gia đình họ khi họ thay đổi công việc hoặc mất việc.

Tuân thủ HIPAA Tiêu đề-II - Đối với các điều khoản Đơn giản hóa hành chính (AS) để áp dụng, tiêu chuẩn quốc gia cho các giao dịch chăm sóc sức khỏe điện tử và định danh quốc gia cho nhà cung cấp, chương trình bảo hiểm y tế và sử dụng lao động giải quyết vấn đề bảo mật và quyền bảo mật của dữ liệu sức khỏe phải được thiết lập.

Một số báo cáo kiểm tra tuân thủ HIPAA

Tất cả các thay đổi tập tin hoặc thư mục | Quản lý OU | Quản lý máy tính | Quản lý nhóm | Quản lý người dùng | Thời lượng đăng nhập | Hoạt động dịch vụ thiết bị đầu cuối | Lỗi đăng nhập| Hoạt động đăng nhập người dùng gần đây

Kiểm tra tuân thủ PCI-DSS theo thời gian thựct

PCI DSS áp dụng cho mọi thực thể lưu trữ, xử lý và / hoặc truyền dữ liệu chủ thẻ. Nó bao gồm các thành phần hệ thống kỹ thuật và vận hành được bao gồm trong hoặc kết nối với dữ liệu chủ thẻ. Nếu doanh nghiệp của bạn chấp nhận hoặc xử lý thẻ thanh toán, doanh nghiệp đó phải tuân thủ DSS PCI.

Một số báo cáo kiểm tra tuân thủ PCI-DSS

Hoạt động đăng nhập người dùng gần đây | Lỗi đăng nhập| Hoạt động dịch vụ thiết bị đầu cuối | Lịch sử đăng nhập | Hành động người dùng quản trị | Tất cả các thay đổi tập tin hoặc thư mục | Lịch sử đăng nhập RADIUS (NPS) | Truy cập tập tin thành công | Thay đổi quyền thư mục | Thay đổi cài đặt kiểm tra thư mục

Kiểm tra tuân thủ FISMA theo thời gian thực

Đạo luật Quản lý và An toàn Thông tin Liên bang (FISMA) yêu cầu các cơ quan liên bang cung cấp bảo mật cho thông tin được thu thập hoặc duy trì bởi cơ quan hoặc đại diện cơ quan; và cho các hệ thống thông tin được sử dụng hoặc vận hành bởi một cơ quan hoặc bởi một nhà thầu của một cơ quan hoặc tổ chức khác thay mặt cho một cơ quan.

Một số báo cáo kiểm tra tuân thủ FISMA

Hoạt động dịch vụ thiết bị đầu cuối | Lỗi đăng nhập cục bộ | Lịch sử đăng nhập | Quản lý nhóm | Quản lý người dùng | Hành động người dùng quản trị | Quản lý máy tính | Quản lý OU | Tất cả các thay đổi tập tin hoặc thư mục | Không thể ghi tập tin | Không thể xóa tập tin

Kiểm tra tuân thủ GLBA theo thời gian thực

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley, còn được gọi là Đạo luật hiện đại hóa dịch vụ tài chính, yêu cầu các tổ chức tài chính - các công ty cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính như cho vay, tư vấn tài chính hoặc đầu tư hoặc bảo hiểm - để giải thích các hoạt động chia sẻ thông tin của họ cho khách hàng của họ và để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Đạo luật này áp dụng cho người cho vay thế chấp phi ngân hàng, thẩm định viên bất động sản, môi giới cho vay, một số cố vấn tài chính hoặc đầu tư, người thu nợ, người khai thuế, ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bất động sản.

Một số báo cáo kiểm tra tuân thủ GLBA

Thay đổi cài đặt kiểm tra thư mục | Thay đổi quyền thư mục | Truy cập tập tin thành công | Tất cả các thay đổi tập tin hoặc thư mục | Quản lý GPO | Quản lý người dùng | Quản lý nhóm | Thay đổi chính sách tên miền | Thời lượng đăng nhập | Lỗi đăng nhập cục bộ | Hoạt động dịch vụ thiết bị đầu cuối

ADAudit Plus Trusted By