Uproszczenie zarządzania Exchange Online

Podczas gdy Exchange Online służy za podstawę komunikacji dla większości organizacji, które przeniosły się w chmurę, centrum administracyjne usługi Microsoft 365 nie zawiera kilku kluczowych opcji zarządzania Exchange Online. Brakuje tam większości zadań rutynowej administracji skrzynką pocztową, lub też można je przeprowadzać tylko dla jednej skrzynki pocztowej na raz. Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem przez skrypty PowerShell powoduje zwiększenie komplikacji, większe ryzyko błędów i jest czasochłonne.

M365 Manager Plus to kompletne rozwiązanie dla zarządzania Exchange Online pozwalające na grupowe zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników, udostępnionymi skrzynkami pocztowymi, folderami publicznymi oraz kontaktami dzięki zaledwie kilku kilkom. To prawda. Możesz konfigurować dla wielu skrzynek pocztowych na raz zmiany uprawnień skrzynek pocztowych, ograniczenia rozmiaru, konfiguracje automatycznej odpowiedzi, ustawienia oznaczania jako mało istotne, ustawienia inspekcji i wiele innych po prostu importując pliki CSV.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników Exchange Online

M365 Manager Plus ma kilka funkcji pozwalających na łatwe zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników w środowisku Exchange Online.

Zbiorowe włączanie/wyłączanie skrzynek pocztowych: Wystarczy zaimportować listę skrzynek pocztowych z pliku CSV lub bezpośrednio wprowadzić nazwy skrzynek pocztowych w celu ich włączenia lub wyłączenia.

Modyfikowanie adresów SMTP: Możesz łatwo dodawać lub modyfikować podstawowe adresy SMTP użytkowników oraz adresy serwerów proxy, upewniając się, że są one zmapowane do prawidłowych skrzynek pocztowych.

Ustawianie funkcji skrzynek pocztowych: Ustal sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostep do skrzynek włączając lub wyłączając ich funkcje takie jak IMAP, MAPI, POP, EWS, OWA oraz OWA dla urządzeń mobilnych, czy to dla jednej czy dla grupy skrzynek.

Ograniczanie rozmiaru skrzynek pocztowych: Kontroluj rozmiar wiadomości e-mail, które użytkownik może wysyłać i odbierać.

Konwertowanie skrzynek pocztowych : Konwertowanie skrzynek pocztowych wielu użytkowników na udostępnione skrzynki pocztowe i na odwrót.

Konfiguracja MailTip : Włączaj Mailtip dla użytkowników i konfiguruj komunikaty MailTip.

Konfiguracja przekazywania wiadomości e-mail dalej : Przekazuj e-maile wysłane na skrzynkę pocztową użytkownika do innych skrzynek pocztowych, dając użytkownikom opcję zatrzymania kopii.

Konfiguracja automatycznych odpowiedzi skrzynki pocztowej : Włącz automatyczne odpowiedzi dla jednej skrzynki pocztowej lub dla wielu skrzynek i modyfikuj wiadomość automatycznej odpowiedzi dla adresatów wewnętrznych i zewnętrznych.

Włączanie/wyłączanie archiwalnych skrzynek pocztowych : Zbiorowe włączanie/wyłączanie skrzynek pocztowych.

Włączanie/wyłączanie skrzynek pocztowych mało istotnych wiadomości : Zbiorowo zarządzaj ustawieniami mało istotnych wiadomości dla skrzynek pocztowych w celu automatycznego przetwarzania wiadomości e-mail i przenoszenia wiadomości o niskim priorytecie ze skrzynki odbiorczej do folderu mało istotnych wiadomości.

Edycja zasad książki adresowej i list adresów : Zmieniaj zasadami adresowania dla wielu skrzynek pocztowych na raz i ukrywaj lub pokazuj skrzynki pocztowe w listach adresów.

Zarządzanie zabezpieczeniami skrzynek pocztowych Exchange Online

Zarządzanie zabezpieczeniami skrzynek pocztowych jest ekstremalnie istotne z uwagi na bardziej wyśrubowane normy zgodności oraz konieczność ochrony informacji poufnych. M365 Manager Plus pozwala na łatwą konfigurację różnych związanych z zabezpieczeniami ustawień skrzynek pocztowych.

Ustawienia inspekcji skrzynki pocztowej : Włącz lub wyłącz logowanie inspekcji skrzynki pocztowej, aby śledzić dostęp do skrzynek pocztowych przez ich właścicieli, użytkowników delegowanych i administratorów. Podaj, jakie działania (tworzenie, usuwanie, wysyłanie jako etc.) muszą zostać poddane inspekcji. Zdefiniuj dostosowane ograniczenia wieku dzienników inspekcji i zachowuj dane do inspekcji na potrzebny okres, w przeciwieństwie do wbudowanej opcji, która przechowuje dzienniki inspekcji wyłącznie na 90 dni.

Ustawianie uprawnień skrzynek pocztowych : Zabezpiecz skrzynki pocztowe użytkowników modyfikując uprawnienia dostępu innych użytkowników (pełny dostęp, tylko do odczytu etc.).

Aktywacja archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym : Zachowaj całą treść skrzynki pocztowej, w tym usunięte elementy i oryginalne wersje zmodyfikowanych elementów przez włączenie archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym. Wykorzystaj M365 Manager Plus do zdefiniowania właścicieli archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym i archiwizowania skrzynek pocztowych na nieograniczony czas.

Edycja ustawień delegowania skrzynki pocztowej : Dodaj lub usuń uprawnienia delegowania użytkownika dla innych skrzynek pocztowych i modyfikowania typu uprawnień zgodnie z potrzebami..

Zarządzanie folderami publicznymi Exchange Online

Foldery publiczne zostały zaprojektowane z myślą o umożliwieniu użytkownikom współpracy i udostępniania informacji innym osobom w organizacji. Dzięki M365 Manager Plus, możesz:

Włączanie lub wyłączanie wiadomości e-mail dla folderów publicznych : Włączenie wiadomości e-maili dla folderu publicznego umożliwia użytkownikom wysyłanie e-maili do tego foldera publicznego. M365 Manager Plus pozwala na zbiorowe włączanie lub wyłączanie e-maili dla folderów publicznych Exchange Online.

Usuwanie folderów publicznych: Usuwaj zbiorowo foldery publiczne w środowisku Exchange Online.

Zarządzanie udostępnionymi skrzynkami pocztowymi Exchange Online

Udostępniana skrzynka pocztowa może być wykorzystywana przez wielu użytkowników do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz uzyskiwania dostępu do wspólnego kalendarza. M365 Manager Plus ułatwia zarządzanie udostępnionymi skrzynkami pocztowymi, udostępniając różne działania administracyjne, które można wykonać dla wielu udostępnianych skrzynek pocztowych na raz. Wszystkie opcje dostępnie do zarządzania skrzynką pocztową użytkownika są również dostępne do zarządzania udostępnianymi skrzynkami pocztowymi.

Zarządzanie kontaktami Exchange Online

M365 Manager Plus pozwala również na efektywne zarządzanie obiektami kontaktów Exchange Online. Wykorzystując M365 Manager Plus, możesz:

Zbiorowo usuwać kontakty : Zbiorowo anuluj zastrzeżenie kontaktów w środowisku Exchange Online.

Modyfikować atrybuty kontaktów : Edytuj zbiorowo ogólne atrybuty, informacje o kontakcie oraz atrybuty kontaktu związane z organizacją w środowisku Exchange Online.

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.