Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Ревизија на ИТ-усогласеност во реално време

Организациите што се регулирани со усогласеност, мора да се потпираат врз системи за автоматизирано следење информации како ADAudit Plus. Овие системи обезбедуваат ефективна контрола на информациската безбедност и голем број извештаи со максимална доверливост, интегритет и прецизност. Овој софтвер за безбедност ги следи дејствата на корисникот и пристапот/модификациите на податоци што се потребни за да се исполнат разните усогласености, како SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA и GLBA.

ADAudit Plus ви овозможува следење, предупредувања по е-пошта, и лесен преглед на претходно конфигурирани извештаи 24х7. Со преку 200 извештаи во кои може да се прегледаат промените, усогласеноста не може да биде поедноставна.

Ревизија на усогласеност со SOX во реално време

Законот на Сарбеинс-Оксли од 2002 година воспоставува строги стандарди за сите претпријатија во Соединетите Држави што тргуваат јавно. Не важи за приватните претпријатија. Законот го спроведува Комисијата за хартии од вредност (SEC), што се занимава со усогласеност, правила и барања. ADAudit Plus обезбедува автоматизиран систем за усогласеност со SOX 302 / 404 за да ја одржува безбедна корпоративната мрежна безбедност, постојаното следење на мрежата со предупредувања/извештаи за одобрен/неодобрен систем и пристапот до податоците за нивен интегритет.

Некои од извештаите за ревизија на усогласеност со SOX

Неодамнешна активност за корисничко најавување | Неуспешни најавувања | Услужна активност на терминал | Времетраење на најавување | Промени во доменската политика | Историја на најавувања | Управување со корисник | Управување со група | Управување со компјутер | Управување со OU | Управување со GPO | Дејства на административни корисници | Сите промени во датотека или папка

Ревизија на усогласеност со HIPAA во реално време

HIPAA, Законот за преносливост и одговорност за здравствено осигурување од 1996 е федерален закон што беше изменет во Законот за порези од 1996. Неговата намена беше да ја подобри преносливоста и континуитетот на обезбедувањето здравствено осигурување на групните и индивидуалните пазари.

Наслов–I Усогласеност со HIPAA - HIPAA го штити обезбедувањето здравствено осигурување за работниците и нивните семејства кога ја губат својата работа.

Наслов-II Усогласеност со HIPAA - За да се применат одредбите за Административно упростување (AS), мора да се воспостават национални стандарди за електронските трансакции за здравје и националните идентификатори за даватели на услуги, здравствени осигурувања и работодавачите мора да се погрижат за безбедноста и приватноста на здравствените податоци.

Некои од извештаите за ревизија на усогласеност со HIPAA

Сите промени во датотека или папка | Управување со OU | Управување со компјутер | Управување со група| Управување со корисник | Времетраење на најавување | Услужна активност на терминал | Неуспешни најавувања | Неодамнешна активност за корисничко најавување

Ревизија на усогласеност со PCI-DSS во реално време

PCI DSS се однесува на кој било ентитет што складира, обработува и/или пренесува податоци од картички на корисници. Опфаќа технички и оперативни системски компоненти вклучени во или поврзани со картичките на корисниците. Ако вашето претпријатие прифаќа или обработува плаќања со картички, тогаш мора да е усогласено со PCI DSS.

Некои од извештаите за ревизија на усогласеност со PCI DSS

Неодамнешна активност за корисничко најавување | Неуспешни најавувања | Услужна активност на терминал | Историја на најавување | Дејства на административни корисници | Сите промени во датотека или папка | Историја за најавувања на Radius (NPS) | Успешен пристап во читање датотека | Папка со измени на дозволи | Папка со измени на параметри на ревизија

Ревизија на усогласеност со FISMA во реално време

Федералниот закон за безбедност и управување со информации (FISMA) бара од федералните агенции да обезбедуваат безбедност за информациите што се собираат или чуваат од или за сметка на агенцијата; и за информациските системи со кои работи една агенција или изведувач на агенцијата или друга организација за сметка на агенцијата.

Некои од извештаите за ревизија на усогласеност со FISMA

Услужна активност на терминал | Неуспешни локални најавувања | Историја за најавувања | Управување со група | Управување со корисник | Дејства на административни корисници | Управување со компјутер | Управување со OU | Сите промени во датотека или папка | Неуспешни обиди за пишување датотека | Неуспешни обиди за бришење датотека

Ревизија на усогласеност со GLBA во реално време

Законот Грам-Лич-Блајли, исто така познат како Закон за модернизација на финансиските услуги, бара од финансиските институции, односно од претпријатија што на потрошувачите им нудат финансиски производи или услуги како кредити, финансиски или инвестициски совети или осигурувања, да им ги објаснат на нивните клиенти своите практики за споделување информации и да ги штитат чувствителните податоци. Овој закон се однесува на небанкарски позајмувачи на хипотеки, проценители на недвижнини, трговци на берзи, некои финансиски или инвестициски советници, порезници, лица што подготвуваат враќања на данок, банки и даватели на услуги за исплата на недвижнини.

Некои од извештаите од ревизија на усогласеност со GLBA

Папка со измени на параметри на ревизија | Папка со измени на дозволи | Успешен пристап во читање датотека | Сите промени во датотека или папка | Управување со GPO | Управување со корисник | Управување со група | Промени во доменска политика | Времетраење на најавување | Неуспешни локални најавувања | Услужна активност на терминал

ADAudit Плус Доверливо