Zarządzanie adresami IP

OpUtils IP Address Management (IPAM) zapewnia scentralizowane zarządzanie IP dla przestrzeni adresowej IP, w tym adresów IPv4 i IPv6. Oprogramowanie IP Address Management pomaga inżynierom sieciowym w identyfikacji tego, czy dany adres IP jest aktualnie dostępny w sieci przedsiębiorstwa czy też nie, zapewniając pełne oprogramowanie do zarządzania adresami IP.

Narzędzie do zarządzania adresami IP okresowo skanuje podsieć i zapewnia stan dostępności adresów IP w tej podsieci. Można przy jego pomocy sprawdzić, czy określony IP jest zarezerwowany czy dostępny. Narzędzie do zarządzania adresami IP akceptuje wiele wejść podsieci, pomagając w skanowaniu całej sieci i uzyskaniu stanu adresów IP.

Zarządzanie adresami IP

Dlaczego korzystać z OpUtils do zarządzania IP?

Narzędzie do zarządzania adresami IP pomaga w wydajnym zarządzaniu adresami IP zapewniając zaawansowane skanowanie, śledzenie i kontrolę wszystkich adresów IP. Oprogramowanie do zarządzania IP pozwala na zdefiniowanie hierarchii do dodawania wszystkich podsieci w oparciu o wykorzystanie/lokalizację a następnie skanowania ich w celu pozyskania aktualnego stanu każdego z adresów IP. Główne cechy narzędzia do zarządzania IP obejmują

Zarządzanie adresami IP przedsiębiorstwa

Funkcje IPAM — niezbędne dla skutecznego systemu zarządzania IP

Narzędzie do zarządzania adresami IP OpUtils integruje się z Windows Active Directory w celu sprawdzenia, czy dany adres IP należy do obiektu komputerowego w Active Directory. OpUtils okresowo skanuje Windows Active Directory w celu pozyskania szczegółowych informacji o obiektach komputerowych i aktualizuje bazę danych. Dla komputerów w Active Directory pozyskiwane są i pokazywane szczegóły takie jak czas utworzenia, GUID, ostatnie logowanie, nazwa systemu operacyjnego, wersja systemu operacyjnego etc. Oprogramowanie do zarządzania IP okresowo skanuje Active Directory w celu synchronizacji danych.

Integracja Active Directory

Administracja oparta na rolach

Administracja oparta na rolach w narzędziu IPAM pomaga administratorom zachować więcej kontroli przez tworzenie użytkowników z rolami administratorów lub techników. Podczas gdy użytkownicy mający rolę administratora będą mieli kompletny dostęp, użytkownicy mający rolę technika będą mieli dostęp wyłącznie do odczytu.

Widok drzewa hierarchicznego

Oprogramowanie IP Address Manager umożliwia administratorom utworzenie hierarchicznej reprezentacji ich sieci. Pozwala na tworzenie węzłów drzewa w celu reprezentowania lokalizacji lub wykorzystania i dodawania pod nimi podsieci. W ten sposób oprogramowanie IPAM pomaga administratorowi w łatwej lokalizacji podsieci w celu uzyskania wymaganych szczegółów. Pozwala na łatwą modyfikację — przeciąganie i upuszczanie podsieci między grupami, zmianę węzła drzewa, dodawanie/usuwanie podsieci, skanowanie wszystkich podsieci w grupie etc.

Widok drzewa hierarchicznego

Inspekcja i historia IP

W kwestii oprogramowania do zarządzania adresami IP inspekcje są kluczowe do umożliwienia ustalenia, kto co zrobił i kiedy. IP Address Manager zapisuje wszystkie wydarzenia wykonane przy pomocy narzędzia z nazwą użytkownika OpUtils oraz datą i godziną wydarzenia. Pomaga to administratorom w śledzeniu i inspekcji wszystkich zmian dokonywanych przy pomocy IP Address Manager. Administratorzy będą w stanie śledzić użytkownika, któremu przypisano określony adres IP w podanym momencie przy użyciu historii IP w narzędziu do zarządzania adresami IP.

Szczegóły IP na całej trasie

Oprogramowanie do zarządzania adresami IP okresowo skanuje podsieci przy pomocy ICMP, SNMP, DNS i WMI w celu uzyskania szczegółowych informacji o adresach IP. Oprogramowanie do zarządzania IP zapewnia kompletne szczegóły adresu IP, takie jak nazwa DNS, adres MAC, stan, nazwa systemu, typ urządzenia, nazwa przełącznika, port przełącznika, nazwa aliasu, właściciel itd. oraz historię alokacji adresów IP. System zarządzania IP zapewnia szczegółowe informacje o przełącznikach takie jak nazwa przełącznika, numer portu, szybkość portu, status portu, ifAlias, ifDescription, ifIndex itp. oraz szczegóły systemowe takie jak typ urządzenia czy opis systemu.

Szczegóły IP na całej trasie - ManageEngine IPAM

Narzędzie IP Adress Manager (IPAM) pozwala również administratorom na dodawanie własnych kolumn w celu przechowywania wartości zdefiniowanych przez użytkownika. Kolumny można tworzyć zarówno na poziomie podsieci, jak i na poziomie szczegółów IP. Oprogramowanie IPAM zapewnia szczegóły kontaktowe takie jak właściciel, lokalizacja, numer telefonu itp. oraz możliwość dodawania pól niestandardowych do wartości zdefiniowanych przez użytkownika.

Odnajdowanie/dodawanie podsieci

Dodawanie podsieci do oprogramowanie do zarządzania adresami IP może być przeprowadzane albo ręcznie, albo automatycznie w oparciu o routery. Kiedy podsieci są odnajdywane z routerów, to administrator musi skontrolować ich poprawność i zatwierdzić je do skanowania. Po dodaniu/zatwierdzeniu podsieci są automatycznie skanowane w tle. Administratorzy, opcjonalnie, mogą podać krótkie opisy dla podsieci, które dodają w rozwiązaniach do zarządzania adresami IP.

IP Address Management Software - ManageEngine Oputils

Raporty zarządzania adresami IP

W oprogramowaniu do zarządzania adresami IP można uzyskać raporty dostępnych i wykorzystanych adresów IP w sieci. Rozwiązania do zarządzania adresów IP mogą również wygodnie eksportować raporty do formatu PDF/CSV/XLS. Oprogramowanie od zarządzania adresami IP zapewnia raport dostępności IP w sieci w oparciu o wyniki skanowania przez IP Address Manager (IPAM). Utrzymuje politykę deklarowania adresów IP, które nie odpowiadają jako dostępnych adresów IP. Adresy IP, które nie odpowiadają przez 10 dni pod rząd, są pokazywane jako dostępne IP. Można to również skonfigurować na pożądaną wartość. Raporty dostępności IP w narzędziu do zarządzania IP obejmują zarówno dostępne, jak i wykorzystane adresy IP.

Zarządzanie adresami IP Raporları - ManageEngine Oputils

Monitorowanie serwów DHCP

Oprogramowanie do zarządzania adresami IP obsługuje serwery DHCP Microsoft oraz pomaga w elastycznym skanowaniu jak również powiadamianiu alertami. Narzędzie monitorowania zakresu DHCP w oprogramowaniu do kontroli adresów IP pomaga w monitorowaniu zakresów DHCP w celu ustalenia, jaki w każdym z nich jest dostępny zakres adresów IP. Dowiedz się więcej...

Elastyczne skanowanie

Narzędzie do zarządzania adresami IP zapewnia elastyczne opcje skanowania — możliwe jest skanowanie ręczne lub zaplanowanie skanowania w określonych interwałach. Administrator może również wybrać opcje skanowania takie jak Ping, SNMP, DNS itd. Dla podsieci w oprogramowaniu IPAM będących za firewallem lub których nie można dosięgnąć bezpośrednio, administrator może wyłączyć skanowanie i ręcznie oznaczyć status określonych adresów IP jako wykorzystane lub dostępne. Narzędzie do zarządzania IP ma również opcję do zarezerwowania adresu IP do określonego celu. Oprogramowanie do zarządzania IP może skanować równocześnie wiele podsieci oraz ręcznie oznaczyć adres IP jako zarezerwowany, statyczny itd.

IP Address Management System - ManageEngine Oputils

W narzędziu IPAM po dodaniu i zaplanowaniu skanowania wszystkich podsieci, administrator może wykorzystywać globalną opcję wyszukiwania w celu uzyskania szczegółowych informacji o adresie IP. Wyszukiwanie w oprogramowaniu do kontroli adresów IP może być przeprowadzane przy pomocy adresu IP, adresu MAC, nazwy DNS, nazwy przełącznika, portu przełącznika, nazwy aliasu itp.

IP Address Management Solution - ManageEngine Oputils

Alerty powiadomień

Narzędzie do zarządzania adresami IP zapewnia opcję powiadamiania administratorów o zmianie stanu adresu IP przez e-mail. IP Address Manager (IPAM) generuje alerty, kiedy:

 • Stan zmieni się z nieustalonego na dostępny.
 • Stan zmieni się z dostępnego na wykorzystany.
 • Nie powiedzie się wyszukiwanie wsteczne DNS
 • Nie powiedzie się wyszukiwanie do przodu DNS
 • Wyszukiwanie do przodu DNS zwraca inny adres IP
 • Wykorzystanie IP w podsieci spadnie poniżej lub przekroczy powyżej określonego procenta

Web Based IP Address Management - ManageEngine Oputils

Narzędzie sieciowe

W większości przypadków administratorzy mogą również chcieć uzyskać aktualną dostępność, nazwę DNS etc. dla dowolnego adresu IP. Z widoku szczegółów IP w oprogramowaniu do kontroli IP możesz kliknąć na dowolny IP w celu przeprowadzenia następujących działań:<

IP Address Manager Tools - ManageEngine Oputils

 • Ping — do wysłania pakietu ICMP na dany adres IP w celu sprawdzenia jego dostępności
 • Rozpoznanie DNS — w celu rozpoznania nazwy DNS tego adresu IP
 • Rozpoznanie adresu MAC — do pozyskania adresu MAC tego IP
 • Śledzenie trasy — do pozyskania ścieżki sieciowej danego adresu IP
 • Eksplorator systemu — do pozyskania pełnych szczegółów takich jak migawka, CPU, przestrzeń dyskowa etc. dla danego adresu IP
 • VNC Viewer — do uruchomienia programu VNC Viewer w celu połączenia z tym komputerem

Bezpłatne narzędzie do zarządzania adresami IP

W bezpłatnej edycji OpUtils oprogramowanie do zarządzania adresami IP może być wykorzystane do skanowania jednej podsieci. Więcej szczegółów o narzędziach dostępnych w bezpłatnej edycji, patrz Bezpłatne narzędzia sieciowe.

Więcej szczegółów, patrz temat Menedżer adresów IP w pomocy online. Porady dotyczące rozwiązywania problemów, patrz baza wiedzy zarządzania adresami IP.