Raporty w ADSelfService Plus

ADSelfService Plus zapewnia kilka gotowych raportów, które umożliwiają administratorowi ogólny widok stanu haseł użytkowników we wszystkich połączonych domenach. Możesz generować raporty dla określonych jednostek organizacyjnych lub dla całej domeny. Na pulpicie nawigacyjnym dostępna jest szybka migawka wszystkich istotnych informacji oraz informacji najwyższego poziomu dotyczących stanu haseł użytkowników domeny.

ADSelfService Plus pozwala administratorom na:

  • Zaplanowanie generowania raportów w stałych interwałach.
  • Skonfiguruj natychmiastową wysyłkę wygenerowanych raportów na adres e-mail administratora.
  • Wyeksportuj raporty do różnych formatów, takich jak CSV, PDF, XLS, TML czy CSVDE w celu wykorzystania offline.

Raporty ADSelfService Plus kwalifikują się do trzech różnych kategorii.

Raporty użytkowników

Raporty te podają szczegółowe informacje o stanie hasła użytkownika oraz blokadzie konta. Podają użytkowników z zablokowanymi kontami, wygasłymi hasłami oraz hasłami, które wkrótce wygasną.

Ten zestaw raportów pozwala administratorom na przejście do szczegółów na poziomie jednostki organizacyjnej i zobaczenie informacji użytkowników obecnych w poszczególnych kontenerach.

Lista raportów użytkowników

Zablokowani użytkownicy

Self service password Locked Out Users

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy zostali zablokowani. Pozwala administratorom zobaczyć listę zablokowanych kont i ustawić harmonogram ich regularnego sprawdzania i automatycznego odblokowania. Alternatywnie, zarejestrowani użytkownicy mogą ręcznie odblokować swoje konta przez portal sieci Web, ekran logowania lub przez aplikację mobilną ADSelfService Plus.

Użytkownicy, których hasła niedługo wygasną

Self service password Soon-to-expire Password Users

Podjęcie aktywnych działań w celu zawiadomienia użytkowników o dacie wygaśnięcia hasła znacząco zminimalizuje przypadki zablokowania konta domeny. ADSelfService Plus generuje raporty podające użytkowników, których hasła wygasają za „N” dni (zgodnie z ustawieniem zasad haseł Active Directory). Raport o użytkownikach, których hasła wygasną może być ręcznie lub automatycznie generowany o określonej godzinie danego dnia. ADSelfService Plus zawiadamia wszystkich użytkowników domeny przez e-mail, SMS, i/lub powiadomienia wypychane o zbliżającym się wygaśnięciu hasła oraz zaleca, aby użytkownicy zresetowali hasło logowania do domeny przy pomocy portalu samoobsługi ADSelfService Plus's.

Użytkownicy, których hasła wygasły

Self service password Password Expired Users

Możesz zaplanować raport użytkowników, których hasła wygasły i ustawić wysyłanie go na określone adresy e-mail. Raport ten podaje listę wszystkich użytkowników, których hasła wygasły, aktualne hasła, czas wygaśnięcia hasła oraz czas ostatniego zalogowania. Raport ten można również dostosować, aby zawierał atrybuty takie jak ostatni czas, kiedy użytkownik wprowadził nieprawidłowe hasło, liczba nieprawidłowo wprowadzonych haseł i więcej, klikając na przycisk Dodaj/Usuń kolumny.

Administratorzy mogą również ustawić harmonogram sprawdzania użytkowników, których hasła wygasły oraz automatycznie resetować hasła do wartości domyślnej ustalonej przez administratora. Alternatywnie, zarejestrowani użytkownicy mogą ręcznie zresetować swoje hasła przez portal sieci Web, ekran logowania lub przez aplikację mobilną ADSelfService Plus. Administratorzy mogą również skonfigurować produkt tak, aby wysyłał powiadomienia o wygaśnięciu hasła na alternatywny adres e-mail użytkownika, lub telefon komórkowy.

Raporty z inspekcji

ADSelfService Plus allows enrolled users to perform multiple self-service functions without having to interact with administrators. This comprehensive set of audit reports allows administrators to track all self-service actions performed by users in a chosen time period.ADSelfService Plus pozwala zarejestrowanym użytkownikom wykonywać wiele funkcji samoobsługi bez konieczności interakcji z administratorami. Ten wszechstronny zestaw raportów pozwala administratorom na śledzenie wszystkich działań samoobsługi wykonywanych przez użytkowników w wybranym okresie.

Lista raportów inspekcji

Raport inspekcji resetowania haseł

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy zresetowali swoje hasło do logowania przy pomocy ADSelfService Plus. Możesz zobaczyć w nim informacje takie jak godzina zresetowania hasła, czy komputer i adres IP, z którego przeprowadzono działanie resetowania. Wyświetla również tryb resetowania hasła (przez GINA, portal sieci Web, aplikację mobilną lub agenta), co pozwala administratorom na analizowanie najczęściej poszukiwanej metody resetowania haseł.

Raport z inspekcji odblokowania kont

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy odblokowali swoje konto domeny przy pomocy ADSelfService Plus. Można również zobaczyć informację o godzinie odblokowania konta, komputerze użytym do odblokowania konta, adresie IP wykorzystanego komputera i wielu innych, co pozwala administratorom na przeanalizowanie praktyk odblokowywania kont przez użytkowników.

Raport niezarejestrowanych użytkowników

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy jeszcze nie zarejestrowali się w aplikacji ADSelfService Plus.

Raporty z inspekcji samodzielnej aktualizacji

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy wykorzystali ADSelfService Plus do zaktualizowania informacji osobistych w Active Directory w podanym okresie. Można również zobaczyć informację o godzinie samodzielnej aktualizacji, adresie IP wykorzystanego komputera, liczbie wykonanych prób oraz stanie operacji samodzielnej aktualizacji. Ponadto można zastosować filtr wyświetlający wyłącznie operacje zakończone powodzeniem lub niepowodzeniem.

Raport inspekcji zmian haseł

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy wykorzystali ADSelfService Plus do zmiany hasła. Wyświetla również sposób zmiany hasła (przez GINA, portal sieci Web, aplikację mobilną lub agenta), co pozwala administratorom na analizowanie najczęściej poszukiwanej metody zmiany haseł.

Raport dostarczenia powiadomień

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten koncentruje się na stanie dostawy różnych powiadomień ADSelfService Plus. Zapewnia informacje o stanie dostarczenia powiadomień o rejestracji, powiadomień o wygaśnięciu hasła lub konta, powiadomień o tym, że hasło już wygasło, oraz powiadomień wysyłanych po wykonaniu działań samoobsługi.

Niepowodzenia weryfikacji tożsamości

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten podaje liczbę nieudanych prób dokonanych przez użytkowników końcowych przy podejmowaniu procedur weryfikacji tożsamości. Można go wyświetlić dla domyślnego okresu, lub na ustawiony okres. Pozwala również zobaczyć wszystkich użytkowników, którzy zostali zablokowani z uwagi na wielokrotne niepowodzenia weryfikacji tożsamości w określonym okresie i pozwala administratorom na odblokowanie ich z tego samego ekranu.

Raporty z inspekcji prób użytkowników

Raport ten pokazuje liczbę prób zalogowania się do portalu samoobsługi dokonanych przez użytkownika końcowego, datę i godzinę prób zalogowania, stan prób zalogowania oraz komputer i adres IP, z którego zostały dokonane próby. Raport ten może być przydatny przy próbie ustalenia dlaczego konto danego użytkownika zostało zablokowane.

Lista raportów rejestracji

Raporty rejestracji

Self service password Reset Password Audit Report

Raporty te pokazują informacje o stanie rejestracji użytkowników. Pokazuje informacje takie jak liczba zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników, tryb rejestracji, identyfikator e-maila lub numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego do otrzymania kodu weryfikacji, raport licencjonowanych użytkowników, pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi zarejestrowanych użytkowników i wiele innych.

Raport zarejestrowanych użytkowników

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę wszystkich użytkowników zarejestrowanych w ADSelfService Plus. Ponadto, administratorzy mogą odrejestrować użytkowników jednym kliknięciem bezpośrednio z raportu.

Raport licencjonowanych użytkowników

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę użytkowników, którzy aktualnie wykorzystują licencje ADSelfService Plus. Wyświetlana w nim informacja jest przydatna do efektywnego zarządzania licencjami. Zapewnia ponadto administratorom opcję ograniczenia użytkowników, którzy nie potrzebują licencji. Proces ten jest wykonywany przez wygenerowanie raportu „Nieposiadane licencje” oraz usuwania ich licencji and przy pomocy funkcji „Ogranicz użytkowników”. Działanie to może być wykonane ręcznie lub zaplanowane w określonych częstotliwościach.

Raport pytań bezpieczeństwa

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten generuje listę zarejestrowanych użytkowników oraz podaje ich pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi. Informacje zapewnione w tych raportach pomagają pracownikom pomocy technicznej.

Raport urządzeń zarejestrowanych do powiadomień wypychanych

Self service password Reset Password Audit Report

Raport ten pokazuje listę mobilnych urządzeń zarejestrowanych do otrzymywania powiadomień wypychanych. Pozwala administratorom na filtrowanie i wyświetlanie albo urządzeń Android, albo iPhone. Administrator może również usuwać zarejestrowane urządzenia bezpośrednio z raportów.

Download

Some other benefits of ADSelfService Plus - Self Service Reset Password Management