Proposta per a ecosistemes Microsoft.

ADManager Plus és una solució basada en web per a totes les necessitats de gestió d'Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite, Skype for Business/Lync i Office 365. Simplifica moltes tasques habituals, com ara l'aprovisionament d'usuaris, la neteja de comptes inactius i la gestió d'NTFS i els permisos per compartir. També ofereix més de 150 informes empaquetats prèviament, inclosos els informes sobre comptes d'usuari d'Active Directory inactius o bloquejats, les llicències d'Office 365 i l'hora de l'últim inici de sessió dels usuaris, amb opcions integrades per dur a terme accions de gestió directament des d'aquests informes. Inclou una estructura de flux de treball personalitzada per a la creació de tiquets i el compliment de polítiques. També automatitza les tasques habituals d'Active Directory, com ara l'aprovisionament i la cancel·lació de l'aprovisionament dels usuaris. ADManager Plus també ofereix aplicacions mòbils per a iOS i Android.

 • Gestió d'Active Directory
 • Gestionar l'Active Directory (AD) es converteix en una tasca senzilla i sense cap esforç gràcies a les característiques integrades per realitzar tasques freqüents, com ara crear comptes d'usuari a l'AD, Office 365, Exchange, G Suite i Skype for Business/Lync simultàniament, o modificar comptes d'usuari, grups de seguretat i distribució, contactes i ordinadors. Les plantilles d'aprovisionament i reaprovisionament de comptes, personalitzables i reactives, converteixen la creació i la modificació de comptes d'AD en operacions ràpides i d'un sol pas, a diferència de les enrevessades eines de Microsoft com ara ADUC i PowerShell.
 • Creació d'informes d'Active Directory
 • La biblioteca d'informes integrada d'ADManager Plus inclou més de 150 informes que recullen informació detallada de tots els aspectes de l'AD amb un sol clic. Aquests informes recopilen dades essencials, com ara els usuaris inactius, desactivats o amb contrasenyes caducades, l'hora d'inici de sessió real dels usuaris, els grups de llistes de distribució i de seguretat amb els seus membres i els informes d'NTFS, de permisos per compartir i de compliment de polítiques (SOX, HIPAA, PCI, etc.). ADManager Plus també inclou un planificador d'informes per generar els informes sol·licitats i enviar-los per correu electrònic a tots els destinataris corresponents en el moment especificat.
 • Gestió i creació informes d'Office 365
 • ADManager Plus ofereix als administradors la comoditat que suposa gestionar i crear informes sobre el vostre entorn d'Office 365 basat en el núvol i també sobre el vostre entorn d'Active Directory local des d'una única consola i de forma senzilla. Ofereix la capacitat de crear comptes d'Office 365 per als usuaris i, alhora, crear els seus comptes d'Active Directory, crear comptes d'Office 365 per als usuaris d'Active Directory existents, assignar o revocar llicències de forma massiva, gestionar les bústies d'usuaris d'Exchange Online, les bústies compartides, les bústies de sala, les bústies d'equipaments, les bústies enllaçades i molt més.
 • També proporciona una biblioteca d'informes d'Office 365 que inclou informes sobre tots els usuaris habilitats, inactius i que no s'han connectat mai d'ActiveSync, els usuaris amb llicència i sense llicència, la informació de la llicència, els grups de distribució i seguretat amb els seus membres i les bústies compartides. Tots aquests informes es poden programar per generar-los i enviar-los per correu electrònic automàticament a diversos usuaris en formats diferents, com ara CSV, PDF, HTML i Excel.
 • Gestió i creació informes de G Suite
 • ADManager Plus també ajuda els administradors a crear comptes d'usuari a G Suite i, alhora, a crear comptes d'usuari a Active Directory. Ofereix la capacitat de crear usuaris en G Suite individualment o de forma massiva mitjançant la importació de fitxers CSV o, fins i tot, automàticament. També proporciona informes integrats per recollir informació de tots els usuaris actius i suspesos de G Suite. Aquests informes també es poden generar de forma automàtica en una hora especificada fent servir el planificador d'informes.
 • Flux de treball d'Active Directory basat en l'aprovació
 • El flux de treball ajuda els administradors a optimitzar l'execució de tasques d'AD. El flux de treball multinivell permet als administradors definir diversos passos per a les operacions d'AD, com ara la sol·licitud, la revisió, l'aprovació i l'execució. En estandarditzar el procés de realització de tasques d'AD, el flux de treball ajuda els administradors a garantir el compliment de les normes de TI obligatòries i les polítiques organitzatives de forma senzilla. Conté un assignador i notificador de tasques integrat que permet als administradors definir regles per assignar automàticament les sol·licituds als tècnics pertinents i enviar notificacions per correu electrònic sobre l'estat de les sol·licituds d'AD a tots els destinataris corresponents. El flux de treball també ajuda els administradors a configurar un sistema de gestió per a l'AD basat en tiquets.
 • Automatització d'Active Directory
 • Els administradors poden automatitzar qualsevol tasca independent de l'AD, com ara restablir contrasenyes, habilitar, desactivar i desbloquejar comptes o gestionar les llicències d'Office 365. Fins i tot poden automatitzar una rutina de l'AD completa que contingui una seqüència de tasques que s'executarà a intervals específics, com ara una neteja de l'AD que inclogui localitzar els usuaris inactius, desactivar-los, traslladar-los a una unitat organitzativa (UO) independent i eliminar-los. A més de garantir una execució sense errors, l'automatització d'ADManager Plus ajuda a estalviar temps i esforços.
 • Gestió i creació d'informes d'Skype for Business/Lync
 • Amb ADManager Plus, a més dels entorns d'Active Directory, els administradors també poden gestionar i crear informes sobre els entorns d'Skype for Business/Lync. ADManager Plus ofereix als administradors la capacitat de crear comptes d'usuari a Skype for Business/Lync/LCS/OCS individualment o de forma massiva i, alhora, crear comptes d'usuari a Active Directory. A més, permet als administradors habilitar, inhabilitar o suprimir comptes d'usuari i assignar, reassignar o suprimir les polítiques assignades als usuaris en els seus entorns d'Skype for Business/Lync/LCS/OCS. ADManager Plus també ofereix informes preconfigurats per ajudar-vos a fer un seguiment dels usuaris habilitats o inhabilitats de Skype for Business/Lync/LCS/OCS de la vostra empresa.
 • Integracions
 • Per simplificar la gestió d'Active Directory, ADManager Plus s'integra amb aplicacions de suport tècnic, com ara ServiceDesk Plus, ServiceNow i Zendesk, per facilitar la gestió de comptes d'usuari d'Active Directory directament des de l'eina de suport tècnic, bases de dades com ara Oracle i MS SQL per crear automàticament comptes d'usuari a Active Directory tan bon punt s'afegeixi un registre d'usuari nou a la base de dades, i aplicacions de SIEM (informació de seguretat i gestió d'esdeveniments).
 • Delegació de suport tècnic d'Active Directory
 • La funció segura de ADManager Plus i la delegació basada en unitats organitzatives permeten als administradors delegar les tasques d'AD de forma segura per ajudar al personal de suport tècnic, als usuaris que no formen part del departament informàtic o, fins i tot, als usuaris amb pocs coneixements tècnics. ADManager Plus proporciona accés basat en perfils a les característiques de gestió d'AD i garanteix que els tècnics només realitzin les tasques delegades, a les unitat organitzatives designades; per tant, aquesta delegació serà completament segura. Els administradors ja no hauran de perdre el temps en realitzar tasques rutinàries o repetitives, com ara restablir contrasenyes i desbloquejar comptes. A més, com que els informes d'auditoria de suport tècnic estan integrats, resulta senzill obtenir una pista d'auditoria de totes les accions que realitzen els membres de l'equip de suport tècnic.
 • Gestió i creació d'informes de Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus ajuda els administradors a gestionar diverses versions dels seus entorns d'Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010 i 2013, i Exchange Online) i també us estalvia les molèsties que suposa haver d'alternar entre diverses consoles i eines per gestionar els vostres entorns d'Active Directory i Exchange. Els administradors poden realitzar tasques de gestió d'Exchange com ara crear, modificar i migrar bústies, gestionar els drets de les bústies, assignar o revocar les polítiques d'Exchange per a diversos usuaris i grups, crear i gestionar grups de distribució i grups de distribució dinàmica i molt més. Les tasques específiques d'Exchange també es poden delegar al personal de suport tècnic.
 • ADManager Plus ofereix informes específics d'Exchange Server d'ús immediat; d'aquesta manera, crear informes d'Exchange es converteix en una activitat que no suposa cap esforç i es basa totalment en la interfície d'usuari. La biblioteca d'informes d'Exchange inclou informes sobre els usuaris, les llistes de distribució i els membres que tenen una bústia habilitada, els grups que tenen el correu habilitat, els usuaris que tenen OMA/OWA/ActiveSync habilitats o inhabilitats i molt més. Tots aquests informes també es poden generar i enviar per correu electrònic automàticament a diversos usuaris en formats diferents, com ara XLS, PDF, HTML i CSV.
 • Aplicacions mòbils per a iOS i Android
 • ADManager Plus ofereix aplicacions mòbils per a iOS i Android per ajudar els administradors i tècnics d'Active Directory a crear comptes d'usuari d'Active Directory, restablir contrasenyes d'usuari, habilitar, inhabilitar i eliminar comptes d'usuari i d'ordinador i reinicialitzar els ordinadors des de qualsevol lloc, fins i tot quan estiguin en moviment.
 • ADManager Plus té una àmplia gamma de característiques per gestionar i crear informes als entorns d'Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite i Skype for Business/Lync des d'una única consola i continua sent un aliat fiable per als administradors, de manera global, en empreses de totes les mides.

ADManager Plus Trusted By