ຈຸດປະສົງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ສຳ ລັບລະບົບນິເວດຂອງ Microsoft.

ADManager Plus ເປັນໂຊລູຊັນບົນເວັບສຳລັບ AD, Office 365, Exchange, Google Workspace, ແລະ Skype ສຳລັບ ທຸລະກິດ/Lync, Google Workspace ທັງໝົດ, ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຈັດການOffice 365. ມັນເຮັດໜ້າວຽກປະຈຳງ່າຍຂຶ້ນເຊັ່ນວ່າ: ການກຽມນຳໃຊ້ຜູ້ໃຊ້, ລຶບບັນຊີທີ່ບໍ່ໃຊ້ງານ, ແລະ ຈັດການ NTFS ແລະ ການອະນຸຍາດການແຊຣ໌. ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ ລາຍງານທີ່ຖືກຈັດຕຽມລ່ວງໜ້າຫລາຍກວ່າ 150 ລາຍງານ, ລວມທັງລາຍງານຂອງບັນຊີ AD ທີ່ລັອກ ແລະບໍ່ໃຊ້ງານ, ໃບອະນຸຍາດ Office 365, ແລະເວລາເຂົ້າລະບົບຄັ້ງທ້າຍສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້, ພ້ອມດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ສ້າງມາໃນຕົວເພື່ອເຮັດການຈັດການຈາກລາຍງານພວກນີ້ໂດຍກົງ. ມັນລວມທັງ ໂຄງສ້າງຂັ້ນຕອນວຽກທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ ສຳລັບການອອກປີ້ ແລະການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ໜ້າວຽກ AD ປະຈຳທີ່ເປັນອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນວ່າການກຽມນຳໃຊ້ຜູ້ໃຊ້ແລະຍົກເລີກການກຽມນຳໃຊ້. ນອກນັ້ນ, ADManager Plus ຍັງສະໜອງ iOS ແລະແອັບມືຖື Android.

 • ການຈັດການ Active Directory
 • ຈັດການ Active Directory (AD) ໄດ້ກາຍເປັນວຽກທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ສ້າງຕາມຈຸດປະສົງສຳລັບໜ້າວຽກທີ່ເຮັດເປັນປະຈຳເຊັ່ນ: ສ້າງບັນຊີໃນ AD, Office 365, Exchange, Google Workspace ແລະ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync ໃນເວລາພ້ອມໆກັນ; ແກ້ໄຂບັນຊີຜູ້ໃຊ້, ຄວາມປອດໄພແລະກຸ່ມການແຈກຢາຍ, ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ແລະຄອມພິວເຕີ. ການກຽມນຳໃຊ້ບັນຊີທີ່ໃຊ້ງານອີກຄັ້ງ, ທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ ແລະການກຽມນຳໃຊ້ແທັມເພລັດ ຫັນປ່ຽນການສ້າງບັນຊີ AD ແລະການແກ້ໄຂເປັນດ່ວນ, ການດຳເນີນການຂັ້ນຕອນດຽວ, ຕ່າງກັນກັບເຄື່ອງມື Microsoft ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນວ່າ: ADUC ແລະ PowerShell.
 • ການລາຍງານ Active Directory
 • ຄັງເກັບການລາຍງານທີ່ມາສ້າງມາພ້ອມໃນຕົວຂອງ ADManager Plus ລວມມີຫລາຍກວ່າ 150 ລາຍງານທີ່ດຶງຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບແຕ່ລະລັກສະນະສະເພາະຂອງAD ດ້ວຍການຄລິກເມົ້າໜຶ່ງຄັ້ງ. ພວກມັນດຶງຂໍ້ມູນສຳຄັນເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໃຊ້ງານ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໝົດກຳນົດລະຫັດຜ່ານ ຫລື ຜູ້ໃຊ້ທີ່ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ; ລາຍການການແຈກຢາຍ ແລະ ກຸ່ມຄວາມປອດໄພແລະສະມາຊິກຂອງພວກມັນ, NTFS ແລະການແຊຣ໌ລາຍງານການອະນຸຍາດແລະລາຍງານໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກຳນົດ (SOX, HIPAA, PCI, ໆລໆ). ນອກນັ້ນມັນຍັງໄດ້ໂຫຼດກັບຕົວກຳນົດເວລາການລາຍງານເພື່ອສ້າງແລະສົ່ງການລາຍງານທີ່ຈຳເປັນຜ່ານອີເມວເຖິງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
 • ການລາຍງານແລະການຈັດການ Office 365
 • ADManager Plus ໃຫ້ແອດມິນກ່ຽວກັບການລາຍງານແລະການຈັດການ Office 365 ບົນຄລາວທີ່ສົມບູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ AD ໃນສະຖານທີ່, ຈາກຄອນໂຊນດຽວທີ່ມີຄວາມງ່າຍດາຍ. ມັນໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ ບັນຊີ Office 365 ໃນຂະນະທີ່ສ້າງ ບັນຊີ AD ຂອງພວກເຂົາ, ສ້າງ ບັນຊີ Office 365 ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ AD ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມອບໝາຍ ຫລື ເພີກຖອນໃບອະນຸຍາດຈຳນວນຫລາຍ; ຈັດການກ່ອງອີເມວຜູ້ໃຊ້ Exchange Online, ກ່ອງອີເມວທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ,ກ່ອງອີເມວຂອງຫ້ອງ, ກ່ອງອີເມວອຸປະກອນ, ກ່ອງອີເມວທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ແລະອື່ນໆອີກ.
 • ນອກນັ້ນ, ມັນຍັງໃຫ້ຄັງເກັບມ້ຽນການລາຍງານ Office 365 ຊຶ່ງລວມເຖິງການລາຍງານທັງໝົດ, ການບໍ່ໃຊ້ງານ, ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າລະບົບແລະຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ ActiveSync, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີແລະບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ລາຍລະອຽດໃບອະນຸຍາດ, ການແຈກຢາຍແລະກຸ່ມການແຈກຢາຍແລະສະມາຊິກຂອງພວກມັນ, ແລະກ່ອງອີເມວທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດສາມາດຖືກກຳນົດເວລາເພື່ອສ້າງແລະອີເມວໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫາຜູ້ໃຊ້ຫລາຍຄົນໃນຮູບແບບໄຟລ໌ຕ່າງກັນເຊັ່ນ: CSV, PDF, HTML ແລະ Excel.
 • ການລາຍງານແລະການຈັດການ Google Workspace
 • ADManager Plus ຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນ Google Workspace ພ້ອມກັນໃນຂະນະທີ່ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ໃນ AD. ມັນໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜູ້ໃຊ້ໃນ Google Workspace ໃນຈຳນວນອັນດຽວ, ຈຳນວນຫລາຍຜ່ານການນຳເຂົ້າ CSV, ແລະໂດຍອັດຕະໂນມັດນຳດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງໃຫ້ການລາຍງານທີ່ມາໃນຕົວເພື່ອດຶງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຜູ້ໃຊ້ Google Workspace, ແລະ ຜູ້ໃຊ້ Google Workspace ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ ແລະທີ່ຖືກລະງັບຊົ່ວຄາວທັງໝົດ. ການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດຖືກສ້າງອັດຕະໂນມັດໃນເວລາທີ່ກຳນົດຜ່ານຕົວກຳນົດເວລາການລາຍງານອີກດ້ວຍ.
 • ຂັ້ນຕອນວຽກ Active Directory ອີງຕາມການອະນຸມັດ
 • ຂັ້ນຕອນວຽກຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນການໜ້າວຽກ AD ງ່າຍຂຶ້ນ. ຂັ້ນຕອນວຽກຫລາຍລະດັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດຕັ້ງບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຄຳຂໍ, ຄຳຕິຊົມ, ອະນຸມັດ ແລະດຳເນີນການ, ສຳລັບການດຳເນີນ AD. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນໜ້າວຽກ AD ເປັນມາດຕະຖານ, ຂັ້ນຕອນວຽກຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານໄອທີທີ່ບັງຄັບ ແລະບັນດານະໂຍບາຍດ້ານການຈັດຕັ້ງຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນມີຕົວມອບໝາຍ ແລະຕົວແຈ້ງເຕືອນໜ້າວຽກທີ່ສ້າງມາພ້ອມໃນຕົວ ຊຶ່ງອະນຸຍາດຜູ້ຄວບຄຸມຕັ້ງກົດເພື່ອຮ້ອງຂໍການມອບໝາຍອັດຕະໂນມັດໃຫ້ແກ່ນັກເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນອີເມວໃນສະຖານະການຮ້ອງຂໍ AD ເຖິງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ ຂັ້ນຕອນວຽກຍັງຊ່ວຍແອດມິນຕັ້ງລະບົບການຈັດການ AD ອີງຕາມປີ້ນຳດ້ວຍ.
 • ອັດຕະໂນມັດ Active Directory
 • ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດເຮັດໃຫ້ ໜ້າວຽກ AD ແບບດ່ຽວໃດໜຶ່ງເປັນອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ: ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່, ຫລື ເປີດໃຊ້ງານ, ປິດໃຊ້ງານ ແລະປົດລັອກບັນຊີ, ຈັດການໃບອະນຸຍາດ Office 365, ແມ້ກະທັ້ງວຽກປະຈຳ AD ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຮຽງລຳດັບຂອງໜ້າວຽກ, ເພື່ອດຳເນີນການໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ເຊັ່ນການລ້າງຂໍ້ມູນ AD ທີ່ລວມທັງການກຳນົດທີ່ຕັ້ງບັນດາຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ໃຊ້ງານ, ປິດໃຊ້ງານພວກມັນ, ຍ້າຍພວກມັນຫາໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ (OU) ທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະລຶບພວກມັນ. ນອກຈາກນັ້ນອັດຕະໂນມັດຂອງການດຳເນີນການທີ່ປອດຄວາມຜິດພາດ ADManager Plus ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ.
 • ການລາຍງານແລະການຈັດການ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync
 • ນອກນັ້ນ AD, ຜູ້ຄວບຄຸມຍັງສາມາດຈັດການ ແລະລາຍງານໃນແວດລ້ອມ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync ຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ ADManager Plus. ມັນຍັງໃຫ້ແອດມິນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync/LCS/OCS ໃນຈຳນວນອັນດຽວ ຫລື ຈຳນວນຫລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນ AD. ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ, ມັນອະນຸຍາດແອດມິນເປີດໃຊ້ງານ, ປິດໃຊ້ງານ ຫລື ລຶບບັນຊີຜູ້ໃຊ້,ມອບໝາຍ, ມອບໝາຍຄືນໃໝ່ ຫລື ລຶບບັນດານະໂຍບາຍທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນແວດລ້ອມ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync/LCS/OCS. ADManager Plus ຍັງໃຫ້ການລາຍງານທີ່ກຳນົດຄ່າລ່ວງໜ້າເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປີດຫລືປິດໃຊ້ງານ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync/LCS/OCS ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
 • ການລວມ
 • ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດການ AD ງ່າຍຂຶ້ນ, ADManager Plus ໄດ້ລວມເຂົ້າກັນກັບແອັບພລິເຄຊັ່ນຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຕົ້ນແມ່ນ ServiceDesk Plus, ServiceNow ແລະ Zendesk ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດການບັນຊີຜູ້ໃຊ້ AD ຈາກ ຫລື ພາຍໃນເຄື່ອງມືຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ, ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງເຊັ່ນ Oracle ແລະ MS SQL ເພື່ອສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນ AD ອັດຕະໂນມັດຫລັງຈາກບັນທຶກຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບໍ່ດົນໃນ ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັ່ນ SIEM.
 • ການມອບໝາຍຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ Active Directory
 • ການມອບໝາຍອີງຕາມ OU ແລະບົດບາດທີ່ປອດໄພຂອງ ADManager Plus ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດມອບໝາຍໜ້າວຽກ AD ຢ່າງປອດໄພເພື່ອຊ່ວຍຝ່າຍເຕັກນິກ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ໄອທີ ຫລື ແມ້ກະທັ້ງຜູ້ໃຊ້ໄຮ້ປະສົບການດ້ານເຕັກນິກ. ດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງ ຄຸນສົມບັດການຈັດການ AD ບົນໂປຣໄຟລ໌, ນັ້ນແມ່ນຮັບປະກັນວ່ານັກເຕັກນິກປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ມອບໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ໃນ ບັນດາ OU ທີ່ມອບໝາຍ, ເຮັດການມອບໝາຍນີ້ມີຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມບູນ. ຜູ້ຄວບຄຸມຈະບໍ່ເປືອງເວລາຂອງພວກເຂົາອີກໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກປົກກະຕິ ຫລື ໜ້າວຽກທີ່ຊ້ຳກັນເຊັ່ນ: ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ແລະການປົດລັອກບັນຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍການລາຍງານການກວດກາຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສ້າງມາພ້ອມໃນຕົວ, ມັນແມ່ນງ່າຍດາຍໃນການຮັບການທົດລອງການກວດກາຂອງການກະທຳທັງໝົດທີ່ດຳເນີນໂດຍນັກເຕັກນິກຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ການລາຍງານແລະການຈັດການເຊີບເວີ Microsoft Exchange
 • ADManager Plus ຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມຈັດການເວີຊັນຫລາກຫລາຍຂອງແວດລ້ອມ Exchange ຂອງເຂົາເຈົ້າ (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 ແລະ Exchange Online໌) ກໍຄືຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາສຳລັບບັນຫາຂອງການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງຫລາຍຄອນໂຊນ ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆເພື່ອຈັດການ AD ແລະ ແວດລ້ອມ Exchange ຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຄວບຄຸມສາມາດດຳເນີນໜ້າວຽກການຈັດການ Exchange ເຊັ່ນ: ການສ້າງກ່ອງອີເມວ, ການແກ້ໄຂ ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການມອບໝາຍ ຫລື ເພີກຖອນນະໂຍບາຍ Exchange ໆລໆ. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ແລະກຸ່ມຈຳນວນຫລາຍ, ສ້າງແລະຈັດການການແຈກຢາຍ ແລະກຸ່ມການແຈກຢາຍໄດນາມິກ ແລະອື່ນໆອີກຕື່ມ. ໜ້າວຽກສະເພາະຂອງ Exchange ຍັງສາມາດຖືກມອບໝາຍໃຫ້ນັກເຕັກນິກຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ.
 • ດ້ວຍການລາຍງານສະເພາະຂອງເຊີບເວີ Exchange ທີ່ສຳເລັດຮູບ, ADManager Plus ເຮັດການລາຍງານ Exchange ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ກິດຈະກຳບົນ UI ທີ່ສົມບູນ. ຄັງເກັບມ້ຽນການລາຍງານ Exchange ເຊິ່ງລວມມີການລາຍງານຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປີດໃຊ້ງານກ່ອງອີເມວ, ລາຍການການແຈກຢາຍ ແລະສະມາຊິກ, ກຸ່ມທີ່ເປິດໃຊ້ງານເມວ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປີດຫລືປິດໃຊ້ງານ OMA/OWA/ActiveSync ແລະອື່ນໆອີກ. ນອກນັ້ນ, ການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຍັງສາມາດຖືກສ້າງອັດຕະໂນມັດ ແລະຖືກອີເມວຫາຜູ້ໃຊ້ຫລາຍຄົນໃນຮູບແບບໄຟລ໌ຕ່າງກັນເຊັ່ນ: XLS, PDF, HTML ແລະ CSV.
 • iOS ແລະ ແອັບມືຖື Android
 • ADManager Plus ໃຫ້ iOS ແລະແອັບມືຖື Andriod ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄວບຄຸມ AD ແລະນັກເຕັກນິກສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ AD, ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຜູ້ໃຊ້ຄືນໃໝ່, ເປີດໃຊ້ງານ, ປິດໃຊ້ງານ ແລະລຶບຜູ້ໃຊ້ ແລະບັນຊີຄອມພິວເຕີ, ແລະຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີຄືນໃໝ່ຈາກທຸກໆບ່ອນເມື່ອທ່ານມີການເດີນທາງ.
 • ດ້ວຍບັນດາຄຸນສົມບັດຫລາກຫລາຍເຊັ່ນນີ້ສຳລັບການຈັດການ ແລະລາຍງານ Active Directory, Office 365, Exchange, Google Workspace ແລະແວດລ້ອມ Skype ສຳລັບທຸລະກິດ/Lync, ຈາກຄອນໂຊນອັນດຽວ, ADManager Plus ແມ່ນສືບຕໍ່ໃນການເປັນພັນທະມິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ຄວບຄຸມໃນທົ່ວໂລກສຳລັບການຈັດແຈງຂະໜາດແລະເສັ້ນແນວຕັ້ງທັງໝົດ!

ADManager Plus Trusted By