Vytvorené pre ekosystémy Microsoft

ADManager Plus je webové riešenie pre všetky potreby správy systémov prostredia AD, Office 365, Exchange, Google Workspace, Skype for Business/Lync, Google Workspace a Office 365. Zjednodušuje hneď niekoľko rutinných úloh, ako je zriaďovanie používateľov, odstraňovanie neaktívnych kont a správa oprávnení k NTFS and zdieľaným oddielom. Ponúka aj viac než 150 predpripravených zostáv vrátane zostáv o neaktívnych alebo blokovaných používateľských kontách prostredia AD, licenciách kancelárskeho balíka Office 365 a časoch posledného prihlásenia používateľov, so vstavanými možnosťami na realizáciu procesov správy priamo z prostredia týchto zostáv. Zahŕňa vlastnú štruktúru pracovných postupov pre vydávanie kariet požiadaviek a pre súlad a automatizuje rutinné úkony prostredia AD, ako je zriaďovanie a rušenie používateľov. ADManager Plus ponúka aj mobilné aplikácie pre iOS a Android.

 • Správa prostredia Active Directory
 • Správa prostredia Active Directory (AD) sa stáva jednoduchšou a viac priamočiarou vďaka viacúčelovým funkciám pre často sa opakujúce úlohy, ako je simultánne vytváranie používateľských kont v prostrediach AD, Office 365, Exchange, Google Workspace a Skype for Business/Lync; či úprava používateľských kont, zabezpečenia a distribučných skupín, kontaktov a počítačov. Prispôsobiteľné a reaktívne šablóny na zriaďovanie a rušenie kont premieňajú vytváranie a úpravu kont na rýchle jednokrokové operácie, na rozdiel od ťažkopádnych nástrojov od Microsoftu, ako je ADUC a PowerShell.
 • Vykazovanie v rámci prostredia Active Directory
 • Integrovaná knižnica zostáv softvéru ADManager Plus zahŕňa viac než 150 zostáv, ktoré získavajú podrobné informácie o každom aspekte prostredia AD jediným kliknutím myši. Získavajú dôležité údaje, ako sú napr. neaktívni alebo deaktivovaní používatelia či používatelia s exspirovaným heslom; skutočný čas prihlásenia používateľov, distribučný zoznam a bezpečnostné skupiny vrátane ich členov, zostavy s oprávneniami na prístup k NTFS a zdieľaným oddielom a zostavy o súlade (SOX, HIPAA, PCI atď.). Okrem toho obsahuje plánovač zostáv, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným subjektom v špecifikovanom čase generovať a e-mailom zaslať požadované zostavy.
 • Riadenie a vykazovanie pre prostredie Office 365
 • ADManager Plus ponúka správcom možnosť správy a vykazovania pre cloudový kancelársky balík Office 365, ako aj firemné prostredia AD, a to z jedinej konzoly úplne jednoduchým spôsobom. Ponúka možnosť vytvárať kontá kancelárskeho balíka Office 365 pre používateľov za súčasnej tvorby ich kont v rámci prostredia AD, vytvárať kontá kancelárskeho balíka Office 365 pre existujúcich používateľov, hromadne priraďovať a rušiť licencie; ako aj spravovať používateľské poštové schránky, zdieľané poštové schránky, poštové schránky miestností, poštové schránky vybavenia, naviazané poštové schránky atď.
 • Zároveň ponúka knižnicu zostáv pre kancelársky balík Office 365, ktorá obsahuje zostavy pre všetkých, neaktívnych a nikdy neprihlásených používateľov, ako aj používateľov s povolenou funkciou ActiveSync, licencovaných a nelicencovaných používateľov, zostavy s podrobnosťami o licenciách, distribučných a bezpečnostných zoznamoch a ich členoch, ako aj zdieľaných poštových schránkach. Všetky tieto zostavy je tiež možné automaticky generovať a odoslať viacerým používateľom v rôznych formátoch, ako je napr. CSV, PDF, HTML a Excel.
 • Riadenie a vykazovanie pre Google Workspace
 • ADManager Plus pomáha správcom pri tvorbe používateľských kont v balíku Google Workspace zároveň s vytváraním používateľských kont v rámci prostredia AD. Ponúka možnosť tvorby používateľov v balíku Google Workspace prostredníctvom jedného hromadného importu súboru CSV, a to dokonca aj automatickým spôsobom. Zároveň ponúka integrované zostavy na získavanie podrobností o všetkých používateľoch balíka Google Workspace, ako aj aktívnych a pozastavených používateľoch balíka Google Workspace. Tieto zostavy je možné aj automaticky generovať v špecifikovanom čase prostredníctvom plánovača zostáv.
 • Pracovný postup prostredia Active Directory na báze schválení
 • Pracovný postup pomáha správcom optimalizovať realizáciu úloh týkajúcich sa prostredia AD. Tento viacúrovňový pracovný postup umožňuje správcom nastaviť rôzne kroky, ako je žiadosť, revízia, schválenie realizácia, pre operácie týkajúce sa prostredia AD. Štandardizáciou procesu realizácie úloh týkajúcich sa prostredia AD pracovný postup pomáha správcom jednoducho zaistiť súlad so záväznými normami platnými v oblasti IT, ako aj politikami konkrétnej organizácie. Obsahuje vstavanú aplikáciu na priraďovanie úloh, ako aj aplikáciu na vydávanie oznámení, ktorá správcom umožňuje nastaviť pravidlá na automatické priraďovanie požiadaviek príslušným technikom a odosielanie emailových oznámení o stave požiadaviek týkajúcich sa prostredia AD všetkým zainteresovaným subjektom. Pracovný postup zároveň pomáha správcom s konfiguráciou systému riadenia prostredia AD na báze kariet požiadaviek.
 • Automatizácia v rámci prostredia Active Directory
 • Správcovia majú možnosť automatizovať akúkoľvek samostatnú úlohu prostredia AD, ako je napr. obnovovanie hesiel, prípadne povolenie, zakázanie a odomknutie kont, správa licencií kancelárskeho balíka Office 365 či dokonca automatizovať kompletnú AD rutinu so sekvenciou úloh, ktoré sa majú vykonať v špecifikovaných intervaloch, ako je napr. čistenie prostredia AD, ktoré zahŕňa lokalizáciu neaktívnych používateľov, ich deaktiváciu, presunutie do samostatnej organizačnej jednotky (OU) a odstránenie. ADManager Plus vám okrem bezchybnej realizácie dokáže ušetriť aj množstvo času a námahy.
 • Riadenie a vykazovanie pre Business/Lync
 • Správcovia pomocou aplikácie ADManager Plus môžu okrem prostredia AD zabezpečovať aj riadenie a vykazovanie v rámci prostredia Skype for Business/Lync. Správcom ponúka možnosť samostatnej a hromadnej tvorby používateľských kont v rámci aplikácie Skype for Business/Lync/LCS/OCS zároveň s vytváraním kont v prostredí AD. Okrem toho správcom umožňuje povoliť, zakázať alebo odstrániť používateľské kontá, ako aj priradiť, opakovane priradiť alebo odstrániť politiky priradené používateľom v rámci ich prostredia Skype for Business/Lync/LCS/OCS. ADManager Plus tiež ponúka prednastavené zostavy, ktoré umožňujú sledovať povolených a zakázaných používateľov v rámci prostredia Skype for Business/Lync/LCS/OCS vo vašej organizácii.
 • Integrácie
 • V záujme zjednodušeného riadenia prostredia AD sa ADManager Plus integruje s aplikáciami technickej podpory, ako je napr. ServiceDesk Plus, ServiceNow a Zendesk, aby bolo možné zabezpečiť riadenie používateľských kont v prostredí AD priamo z nástroja technickej podpory či databáz ako napr. Oracle a MS SQL v záujme automatickej tvorby používateľských kont v prostredí AD ihneď po pridaní nového používateľského záznamu do databázy a aplikácií SIEM.
 • Delegovanie úkonov technickej podpory v rámci prostredia Active Directory
 • Procesy delegovania softvéru ADManager Plus na báze bezpečných rol a OU umožňujú správcom bezpečným spôsobom delegovať úlohy týkajúce sa prostredia AD technikom technickej podpory, či dokonca používateľom nepracujúcim na oddelení IT, prípadne osobám úplne bez technického zázemia. Vďaka funkciám správy prostredia AD na báze prístupových profilov je možné zaručiť, že technici môžu vykonávať len delegované úlohy vo vyhradených OU, vďaka čomu je tento proces delegovania absolútne bezpečný. Správcovia viac nemusia strácať čas s realizáciou únavných a neustále sa opakujúcich úloh, ako je obnovovanie hesiel a odomykanie kont. Navyše, vďaka integrovaným auditovým zostavám technického oddelenia je možné jednoduchým spôsobom získavať podklady pre audit za všetky operácie vykonané technikmi technickej podpory.
 • Riadenie a vykazovanie pre prostredie Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus pomáha správcom pri riadení viacerých verzií prostredia Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 a Exchange Online) a zbavuje ich povinnosti prepínať medzi rôznymi konzolami a nástrojmi pri správe prostredí AD a Exchange. Správcovia môžu vykonávať úkony správy prostredia Exchange, ako je tvorba, migrácia a úprava poštových schránok, riadenie práv k poštovým schránkam, priraďovanie a rušenie politík prostredia Exchange atď. pre väčší počet používateľov a skupín, vytváranie a spravovanie distribučných a dynamických skupín atď. Špecifické úkony pre prostredie Exchange je tiež možné delegovať technikom na oddelení technickej podpory.
 • S predvolene dostupnými zostavami špecifickými pre Exchange Server robí softvér ADManager Plus z vykazovania v prostredí Exchange bezproblémový proces, ktorý sa kompletne realizuje cez používateľské rozhranie. Knižnica zostáv pre prostredie Exchange zahŕňa zostavy o používateľoch s aktivovanou poštovou schránkou, distribučnom zozname a jeho členoch, skupinách s povolenou funkciou pošty, používateľoch s povolenou alebo zakázanou funkciou OMA/OWA/ActiveSync atď. Všetky tieto zostavy je tiež možné generovať a automaticky odoslať viacerým používateľom v rôznych formátoch, ako je napr. XLS, PDF, HTML a CSV.
 • Mobilné aplikácie pre iOS a Android
 • ADManager Plus ponúka mobilné aplikácie pre iOS a Android, ktoré správcom a technikom v prostredí AD pomáhajú pri tvorbe používateľských kont, obnovovaní hesiel používateľov, aktivovaní, deaktivovaní a vymazávaní používateľov a počítačových kont, ako aj resetovaní počítačov z ľubovoľného miesta, dokonca aj keď sú v pohybe.
 • So širokým spektrom funkcií na správu a vykazovanie v rámci prostredí Active Directory, Office 365, Exchange, Google Workspace a Skype for Business/Lync, z jedinej konzoly, softvér ADManager Plus zostáva aj naďalej osvedčeným spojencom všetkých správcov po celom svete, v organizáciách bez ohľadu na veľkosť a vertikálnu štruktúru!

Dôveryhodný pre ADManager Plus