Funkcje oprogramowania ADManager Plus

 •  

  Zarządzanie

 •  

  Raporty

 •  

  Delegowanie uprawnień/przepływ pracy

 •  

  Automatyzacja

 •  

  Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych

Zarządzanie usługą Active Directory

Uprość zarządzanie usługą Active Directory poprzez zbiorcze tworzenie i modyfikowanie kont, delegowanie uprawnień i tworzenie raportów.

Zbiorcze zarządzanie AD

Korzystając z plików CSV, zbiorczo modyfikuj atrybuty użytkowników, resetuj hasła oraz przenoś użytkowników i obiekty użytkowników.

Zbiorcze tworzenie użytkowników usługi Active Directory

Zbiorczo twórz i wdrażaj użytkowników ze wszystkimi atrybutami, w tym skrzynką pocztową Exchange i usługami terminalowymi, oraz przypisuj ich do grup z wykorzystaniem importu plików CSV.

Dowiedz się więcej ⟩

Zbiorcze modyfikowanie użytkowników usługi Active Directory

Resetuj hasła, odblokowuj, przenoś, usuwaj/włączaj/wyłączaj użytkowników, dodawaj ich i usuwaj z grup oraz zbiorczo modyfikuj atrybuty, w tym usługi Exchange i terminalowe.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie nieaktywnymi/wyłączonymi kontami użytkowników

Oczyść swoją usługę AD, generując listę nieaktywnych lub wyłączonych kont, aby je łatwo usunąć, włączyć lub przenieść.

Zarządzanie grupami

Zbiorczo zarządzaj grupami, tworząc/przenosząc/usuwając/modyfikując grupy, członków w grupach i listy dystrybucyjne oraz konfigurując atrybuty organizacji i serwera programu Exchange.

Zarządzanie w oparciu o raporty

Generuj, planuj i eksportuj ponad 200 kompletnych i kompleksowych wstępnie zainstalowanych raportów dotyczących infrastruktury usługi Active Directory.

Zarządzanie hasłami w usłudze Active Directory

Resetuj hasła do wielu kont użytkowników, konfiguruj ustawienia haseł i włączaj/wyłączaj użytkowników, których hasła wygasły.

Migracja AD

Sprawnie migruj użytkowników, grupy, kontakty i obiekty zasad grupy w lasach usługi AD za pomocą narzędzia AD Migration Tool lub bez niego.

Mobilne zarządzanie użytkownikami usługi Active Directory

Resetuj hasła, włączaj, wyłączaj, odblokowuj i usuwaj konta użytkowników z urządzenia przenośnego z systemem iOS lub Android.

Zarządzanie komputerami w usłudze Active Directory

Zbiorczo twórz, włączaj, wyłączaj i przenoś komputery oraz zmieniaj ich ogólne atrybuty i członkostwo w grupach.

Zarządzanie i tworzenie raportów o usłudze Microsoft 365

Zarządzaj i generuj raporty dotyczące użytkowników oraz grup w konfiguracji Microsoft 365 i usłudze Active Directory z poziomu jednej konsoli za pomocą programu ADManager Plus.

Dowiedz się więcej ⟩
 
Załaduj więcej 

Zarządzanie w oparciu o szablony/dane CSV

Zbiorczo twórz i modyfikuj konta użytkowników, w tym atrybuty serwera programu Exchange, stosując niestandardowe szablony lub importując dane CSV.

Zarządzanie kontaktami Active Directory

Zbiorczo twórz, modyfikuj i usuwaj kontakty usługi Active Directory za pomocą szablonów lub importu opartego na plikach CSV, a także eksportuj kontakty.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie zasadami grupy usługi Active Directory

Zarządzaj wieloma obiektami zasad grupy w usłudze AD, włączając/wyłączając, wymuszając/cofając wymuszanie i zarządzając dziedziczeniem oraz powiązaniami obiektów zasad grupy.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie usługami terminalowymi

Modyfikuj folder macierzysty usług terminalowych, ścieżki profilów, programy startowe, czas trwania sesji i ustawienia zdalne dla wielu kont użytkowników.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w usłudze Active Directory

Zarządzaj zbiorczo jednostkami organizacyjnymi w usłudze Active Directory; twórz, modyfikuj, przenoś lub usuwaj wiele jednostek organizacyjnych jednocześnie z poziomu konsoli internetowej za pomocą kilku kliknięć myszą.

Aprowizacja usługi Google Workspace

Udostępniaj zbiorczo lub pojedynczo konta użytkowników w usługach Google Workspace i Active Directory za pomocą jednej konsoli.

Zarządzanie zdjęciami użytkowników usługi AD

Przesyłaj, przycinaj lub edytuj, zamieniaj i usuwaj zdjęcia profilowe pojedynczych użytkowników usługi AD, wielu użytkowników w jednostce organizacyjnej lub wszystkich użytkowników usługi Active Directory jednocześnie.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie uprawnieniami do plików usługi AD

Zarządzanie uprawnieniami do plików usługi Active Directory

Zarządzaj systemem NTFS i uprawnieniami udostępniania folderów i plików, zbiorczo zwiększając poziom kontroli dostępu użytkowników w usłudze Active Directory.

Zarządzanie uprawnieniami do systemu NTFS usługi Active Directory

Zbiorczo zarządzaj uprawnieniami użytkowników do systemu NTFS, modyfikując, cofając i organizując uprawnienia za pomocą kilku kliknięć.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie uprawnieniami udostępniania w systemie Windows

Kontroluj dostęp i aktywność użytkowników związaną z udostępnianymi elementami w organizacji, modyfikując i cofając uprawnienia do folderów i udziałów serwera.

Dowiedz się więcej ⟩

Zarządzanie usługą MS Exchange

Zarządzanie serwerem programu Exchange

Zarządzaj serwerem Microsoft Exchange i usługą AD z poziomu jednej konsoli za pomocą funkcji aprowizacji, anulowania aprowizacji i delegowania skrzynek pocztowych w środowisku uruchomieniowym.

Tworzenie skrzynek pocztowych na serwerach Microsoft Exchange

Uprość aprowizację poprzez zbiorcze tworzenie skrzynek pocztowych i pracę w wielu trybach dla serwera programu Exchange w wersjach 2003 i 2007/2010/2013 oraz Office 365 z poziomu jednej konsoli.

Ustawianie uprawnień do skrzynek pocztowych na serwerach Microsoft Exchange

Ustawiaj zbiorczo uprawnienia do skrzynek pocztowych za pomocą szablonów i zarządzaj serwerami programu Exchange 2003 i 2007/2010/2013 z poziomu jednej konsoli.

Wyłączanie/usuwanie skrzynki pocztowej programu Exchange w usłudze Microsoft Exchange

Wyłączaj i usuwaj zbiorczo skrzynki pocztowe, jednocześnie usuwając konta użytkowników, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia z poziomu jednej konsoli.

Raporty o listach dystrybucyjnych

Wyodrębniaj kompletne dane na temat list dystrybucyjnych za pomocą raportów, takich jak raporty o grupach dystrybucyjnych, członkach list dystrybucyjnych i członkach list innych niż dystrybucyjne.

Migracja skrzynek pocztowych serwera programu Exchange

Zbiorczo migruj skrzynki pocztowe do wymaganego serwera programu Exchange za pomocą zaledwie kilku kliknięć, korzystając z wygodnej funkcji delegowania zadań migracji.

Zarządzanie zasadami usługi Microsoft Exchange

Zastosuj wiele zasad programu Exchange, takich jak zasady udostępniania, zasady przypisywania ról, zasady przechowywania, zasady UM i zasady ActiveSync za jednym razem.

Zarządzanie współdzielonymi skrzynkami pocztowymi

Twórz i modyfikuj współdzielone skrzynki pocztowe w lokalnym serwerze programu Exchange, a także w chmurze Office 365.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Tworzenie grup dynamicznej dystrybucji

Utwórz dynamiczną grupę dystrybucji i skonfiguruj wszystkie jej atrybuty jednocześnie we wszystkich wersjach programu Exchange.

Tworzenie zdalnych skrzynek pocztowych

Skonfiguruj zdalne skrzynki pocztowe w programie Exchange podczas tworzenia nowych kont usługi AD dla użytkowników — zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo.

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi pomieszczeń i urządzeń

Twórz nowe skrzynki pocztowe zasobów w programach Exchange i Office 365 oraz modyfikuj skrzynki pocztowe zasobów w programie Exchange.

ADManager Plus Zaufany przez