Raporty z logowania użytkowników Active Directory

Raporty z logowania użytkowników zapewniają w łatwy i wygodny sposób informacje o logowaniu konta użytkownika Active Directory, to jest datę i godzinę kiedy użytkownik zalogował się do sieci Windows. Informacja ta jest kluczowa dla administratorów sieci przy śledzeniu aktywności użytkowników AD w środowisku Active Directory oraz ustalaniu, kto się nie zalogował w danym okresie, ustalenia wszystkich zdalnych logowań użytkowników, monitorowania rzeczywistego czasu ostatniego zalogowania użytkowników, w tym dnia i godziny logowania, w celu zbiorowego przeprowadzania zadań takich jak usuwanie lub czyszczenie nieaktywnych lub wyłączonych użytkowników, zmiany dopuszczalnych czasów zalogowania etc. Natywne narzędzia Microsoft Windows Active Directory, PowerShell etc. nie zapewniają rzeczywistych informacji o ostatnim zalogowaniu z wielu domen, ponieważ dowolny z kontrolerów domeny mógł uwierzytelnić dane logowanie użytkownika, a pomiędzy nimi nie występuje replikacja danych logowania.

ADManager Plus to oprogramowanie usuwające problemy związane z raportowaniem, umożliwiając administratorom Active Directory monitorowanie działań logowania i wylogowywania się użytkowników przy pomocy swoich Raportów logowania użytkowników Active Directory. Pobrane informacje o logowaniu to zsynchronizowane dane uzyskane przez skontaktowanie się równocześnie z różnymi kontrolerami domeny i serwerami. Raporty logowania użytkowników zawierają szczegółowe informacje związane z danymi logowania się/wylogowania przez użytkowników, takie jak użytkownicy, którzy nie zalogowali się w ciągu ostatnich "n" dni, ostatni użytkownicy, którzy zalogowali się do kontrolera domeny, rzeczywiste czasy ostatniego zalogowania, etc. ADManager Plus oferuje następujące raporty logowania użytkownika, które zapewniają aktualne informacje o logowaniu użytkowników do sieci:

Te raporty ostatniego zalogowania Windows 2000/2003, których generowanie i eksportowanie może również zostać zautomatyzowane, pozwalają na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem przez pozyskanie dokładnych informacji o logowaniu się przez użytkowników w danej organizacji za pośrednictwem Active Directory. Ponieważ ADManager Plus jest narzędziem internetowym, pozwala na przeprowadzanie zdalnego zarządzania i raportowania Active Directory. Aby zbadać szczegółowo sposób, w jaki raporty te pozwalają lepiej zarządzać kontami użytkowników możesz pobrać za darmo wersję próbną na 30 dni.

Inactive User Reports

Raport nieaktywnych użytkowników

Konieczne jest regularne identyfikowanie użytkowników Active Directory, którzy byli nieaktywni przez określony czas. Lista użytkowników nieaktywnych AD jest ustalana w oparciu o czas ostatniego zalogowania się przez użytkownika. Wszystkie skonfigurowane kontrolery domeny są skanowane na obecność ostatniego czasu zalogowania w celu sprawdzenia, czy dane są dokładne. Zobacz, w jaki sposób usuwać, wyłączać, przenosić i włączać nieaktywnych użytkowników.

Recently Logged On Users Report

Raport niedawno zalogowanych użytkowników (czas zalogowania użytkowników)

Raport niedawno zalogowanych użytkowników zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich użytkownikach Active Directory, którzy zalogowali się w ciągu ostatnich "n" dni. Użytkownicy AD, którzy zalogowali się ostatnio są ustalani w oparciu o czas ostatniego zalogowania. Wszystkie skonfigurowane kontrolery domeny są skanowane na obecność ostatniego czasu zalogowania użytkowników w celu sprawdzenia, czy dane są dokładne.

User Never Logged On Reports

Raport użytkowników, którzy nigdy się nie zalogowali

Raport użytkowników, którzy nigdy się nie zalogowali zapewnia listę użytkowników, którzy nie zalogowali się nawet jeden raz do danej domeny. Czas ostatniego logowania się użytkownika nie może zostać zaktualizowany w domenie do momentu, kiedy użytkownik zaloguje się chociaż raz. Raport użytkowników, którzy nigdy się nie zalogowali wykorzystuje tę cechę Active Directory.

Logon Hour Based Report

Raport godzinowego logowania użytkowników

Raport godzinowego logowania użytkowników podaje pełne informacje o możliwych godzinach logowania użytkowników Active Directory. ADManager Plus umożliwia generowanie raportów dotyczących dopuszczalnych i zabronionych godzin logowania dla wybranych dni oraz podanego czasu.

Real Hour Based Reports

Raport rzeczywistego czasu ostatniego zalogowania

Raport użytkowników z włączonym logowaniem generuje listę wszystkich użytkowników Active Directory, którzy są aktywni, tzn. w raporcie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o wszystkich użytkowników AD, którzy regularnie logują się do sieci. Raport aktywnych użytkowników uzupełnia dane z Raportu nieaktywnych użytkowników.

Enabled Users Report

Raport aktywnych użytkowników

Narzędzie to zapewnia możliwość uproszczonego zarządzania Active Directory za pośrednictwem funkcji "zarządzania z raportu" pozwalającej na przeprowadzanie zadań zarządzania użytkownikami, takich jak włączanie, wyłączanie, odblokowanie i usuwanie kont użytkownika bezpośrednio z raportów. ADManager Plus służy również za wydajne, automatyczne narzędzie do raportowania i zarządzania Active Directory. Co najważniejsze: wszystkie te działania można przeprowadzić wyłącznie przy pomocy GUI, bez jednej linijki skryptów.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here